Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורה של ציפורה גרנט

"בין הדלתות"

סיפורה של ציפורה גרנט

"בין הדלתות"

ציפורה (פייגה) נולדה ב־1931 בבלפורט שבצרפת למשפחה דתית ומשכילה. לאחר כיבוש צרפת בידי גרמניה יצרו ההורים קשר עם נשים מ"חיל הישע" שטיפלו בילדים של יהודים שנעצרו, ואמה של ציפורה החלה לסייע להן בפעילותן. בהמשך, נתפסו הוריה של ציפורה בזה אחר זה ונשלחו לאושוויץ־בירקנאו. שני אחיה של ציפורה, שמואל ויוסף, שטופלו על ידי נשות "חיל הישע", הועברו למוסד יהודי בפריז. ציפורה ואחותה סימה הסתתרו בפנימיות לבנות בעיר בזנסון. עם שחרור פריז ציפורה ואחותה הצליחו להתאחד עם אחיהן שמואל. הם עלו לארץ ישראל באפריל 1946 ולאחר מעצר במחנה עתלית הגיעה ציפורה לבית־הספר החקלאי "מקווה ישראל" יחד עם בני נוער ניצולי שואה נוספים. בשנת 1948, לאחר קום המדינה, התגייסה ציפורה לצה"ל. ציפורה נישאה לאברהם גרנט ונולדו להם שלושה ילדים. ציפורה השלימה לימודי הוראה, ובמשך כשלושים שנה שימשה כמחנכת בחיפה.

בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה

מערך שיעור: צרפת בתקופת מלחמת העולם השניה והשואה

הצעה לדיון:

המנחה יוכל:להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם הלומדים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.

<< האסופה קולכם שמעתי

שאלות לדיון בעקבות הצפייה:

המנחה יכול לדון עם הלומדים במליאה או לחלקם לקבוצות כאשר הלומדים יציגו את מסקנותיהם לאחר מכן (הוראת עמיתים). • מהם הנושאים המרכזיים העולים בסרט? (אירועים, דילמות, תהליכים, חוויות מתוארות) • האם העדים מתארים את התמודדותם עם האירועים במהלך השואה ולאחריה? • כיצד מספרים העדים את סיום המלחמה והשחרור? (תחושות, מורכבויות) • האם העדים נאלצו להיפרד ממציליהם? כיצד הם מתארים זאת? • מה השפיע עלייך ביותר בעת הצפייה? מה תקח איתך מהצפייה כמסר?