Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורה של שרה לייכט

"כל עוד נפשי באפי"

סיפורה של שרה לייכט

"כל עוד נפשי באפי"

שרה לייכט נולדה ב־1929 באורדיאה, שבצפון־מערב רומניה לאיגנץ ולהרמינה וויינשטיין. המשפחה התגוררה בטלגד הסמוכה. באפריל 1944, שבועות ספורים לאחר הכיבוש הגרמני, גורשה משפחתה של שרה לגטו נג'וורד ומשם למחנה אושוויץ־בירקנאו. במאי 1944 עם הגעתם למחנה, הופרדה שרה מבני משפחתה שנשלחו להשמדה. לאחר מכן, היא נשלחה לפלרסלבן ושם עבדה בעבודות כפייה במפעל נשק. עם התקדמות הצבא האדום הועברה שרה למחנה עבודה, בו היתה עד השחרור. שרה חזרה לטלגד ובמאי 1946 עלתה לארץ ישראל. עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייסה שרה לפלמ"ח. בהמשך נישאה לאלכסנדר לייכט ונולדו להם שני ילדים.

פרקים בתולדות השואה: מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ בירקנאו

סביבת למידה: הונגריה

הצעה לדיון:

המנחה יוכל:להעלות נושאים העולים בסרט העדות ומתוכו. לדוגמא: נערוּת בשואה; הורוּת בשואה; המסע וההגעה לאושוויץ; חיי יומיום במחנה; פרידה ואבדן; השחרור והחזרה לחיים. המנחה יוכל להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם הלומדים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.

קטע מקור מתוך האסופה "קולכם שמעתי":

<< האסופה קולכם שמעתי

ז'אן אמרי, עיתונאי ואיש רוח מווינה שבאוסטריה. כשהנאצים סיפחו את אוסטריה לגרמניה, הוא ברח לבלגיה, שם השתתף במחתרת אנטי-נאצית, נתפס, עונה ונשלח למספר מחנות ריכוז. בספרו שפורסם עשרות שנים אחרי השואה, הוא כתב: מי שעוּנה, שוב לא ירגיש לעולם כבן-בית בעולם. את חרפת ההשמדה אי אפשר למחות. האמון בעולם, שבחלקו כבר נותץ במכה הראשונה אבל בעינויים קרס לבסוף כל־כולו, לא ישוב עוד. העובדה שהזולת החי עמנו הפך לזולת החי נגדנו – עובדה זו מוסיפה לרבוץ בתוך המעוּנֶה כאימה דחוסה: איש אינו מביט מעבר לה החוצה אל [ה]עולם[...] המעונה הופקר, ועודנו מופקר חסר-הגנה לפַּחד. ז'אן אמרי, מעבר לאשמה ולכפרה: ניסיונותיו של אדם מובס לגבור על התבוסה, עם עובד, תל אביב תש"ס, עמ' 94-93