Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורו של צבי אבירם

"המרד שלי"

סיפורו של צבי אבירם

"המרד שלי"

צבי אבירם - אברהמזון נולד בשנת 1927 בברלין שבגרמניה. עם עליית הנאצים לשלטון סבלה המשפחה מהגזרות וההגבלות שהוטלו על היהודים. צבי גורש מבית הספר הממלכתי והועבר בבית ספר יהודי. אחותו של צבי נשלחה בקינדרטרנספורט לאנגליה ומשם לאוסטרליה. החל ממרץ 1941 חויבו יהודי ברלין לעבוד בעבודות כפייה שונות וצבי נאלץ לעבוד בבית חרושת לנשק. ב־1943 הוריו נעצרו וגורשו למחנה אושוויץ־בירקנאו, שם נרצחו. צבי נותר בגפו בברלין וחי במחתרת. צבי הצטרף לשתי קבוצות מחתרתיות – מחתרת של תנועת 'החוג החלוצי' והמחתרת הקומוניסטית. במסגרת פעילותו המחתרתית חילק עלוני תעמולה כנגד המשטר הנאצי ברחובות ברלין ואף נעצר בידי הנאצים. לאחר המלחמה עבד צבי בסוכנות היהודית והיה פעיל בסיוע לעולים במסגרת 'הבריחה'. עלה לישראל בשנת 1948. נישא לאסתר ולהם שלושה ילדים.

אודות השואה: ברלין

סילוק היהודים מזירת המוסיקה בגרמניה

הצעה לדיון:

המנחה יוכל: להעלות נושאים העולים בסרט העדות ומתוכו. לדוגמא: ילדוּת ונערוּת בשואה; הורוּת בשואה; מחתרת והתנגדות; פרידה ואבדן; השחרור והחזרה לחיים. המנחה יוכל להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם הלומדים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.

קטע מקור מתוך האסופה "קולכם שמעתי": מנחם מאיר תיאר את תחושותיו עם עלייתו ארצה זמן קצר לאחר הקמת המדינה:

<< האסופה קולכם שמעתי

ביום רביעי ג' בתשרי תש"ח (6 באוקטובר 1948), בשעות המוקדמות של הבוקר, לאחר שיט של ימים אחדים בים התיכון הסוער, הטילה אניית העולים "עצמאות" עוגן בנמל חיפה. הדבר היה למחרת ראש השנה. הייתי כחולם. עם שחר עמדתי על סיפון האנייה עם 1,050 עולים נוספים. כולנו התבוננו ברצועת החוף שאליה התקרבנו, בהר הכרמל שהלך וגדל לעינינו. הסתכלנו מלאי תקווה וציפיות בארץ המובטחת. הרגשתי שאני מגיע הביתה. הייתי בן שש־עשרה [...] מלחמת העצמאות הייתה בעיצומה. רציתי להיות חלק מהחוויה ההיסטורית מבראשית, או לפחות מהשלב שאליו הגעתי. לא היה לי אח, קרוב או רֵעַ. הייתי לבדי, אך לא בודד. רציתי להתגייס לצבא ההגנה לישראל. עוד בנמל פניתי לשוטר העברי הראשון שראיתי ושאלתי אותו כיצד מתגייסים. הוא הסתכל אלי מלמעלה ואמר לי: "אבל אתה רק בן שש־עשרה"[...] מנחם מאיר ופרדריק ריימס, האם העצים פורחים אצלכם? יד ושם, ירושלים תשס"א, עמ' 141