Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורה של חנה פיק

"לכך אני מקווה"

סיפורה של חנה פיק

"לכך אני מקווה"

חנה־אליזבת (אלישבע) גוסלר - פיק נולדה בשנת 1928 בברלין. בשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון עברה המשפחה לאנגליה ולאחר כשנה לאמסטרדם. בבית הספר בו למדה חנה באמסטרדם, הכירה את אנה פרנק, שהגיעה אף היא כפליטה מגרמניה, והן הפכו לחברות. ב־20 ביוני 1943 נעצרו חנה, אחותה, אביה וסביה ונשלחו למחנה וסטרבורק. בפברואר 1944 הועברו חנה, אביה ואחותה למחנה הריכוז ברגן־בלזן. במחנה היא הצליחה ליצור קשר עם אנה פרנק ואף העבירה לה חבילה עם מזון ובגדים. ב־11 באפריל 1945 פונו אסירי המחנה. חנה ואחותה הועלו על "הרכבת האבודה", שנסעה כשבועיים הלוך ושוב בין החזיתות. לאחר ששוחררו שבו לאמסטרדם. חנה עלתה לארץ ישראל בשנת 1947 והתגוררה בכפר חסידים. היא נישאה ועבדה כאחות במחלקת ילדים בבית החולים "ביקור חולים". לחנה ולוולטר־פנחס פיק שלושה ילדים.

סרטון היסטורי על דמותה של אנה פרנק:

וסטרבורק

הצעה לדיון:

אודות השואה: הולנד

המנחה יוכל:להעלות נושאים העולים בסרט העדות ומתוכו. לדוגמא: ילדות בשואה; החיים במחנות; חברוּת; השחרור והחזרה לחיים. להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם המשתתפים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.

אנה פראנק, יומנה של נערה, הוצאת קרני ודביר, תל אביב 1992, עמ' 36

קטע מקור מתוך האסופה "קולכם שמעתי" אודות החיים במחבוא ומורכבותם ועל תפילה אישית ועל ומשמעותה:

<< האסופה קולכם שמעתי

7 במארס 1944 [...] ובערב, כאשר אני שוכבת במיטתי ומסיימת את תפילתי במילים: "אני מודה לך על כל הטוב והחביב והיפה" - צוהל לבי בקרבי. אני מהרהרת ב"טוב" שבמחבואנו, בבריאותי ובעצמי. ב"חביב" שבּפִטֵר; באותו רגע שהוא עדיין קטן ועדין, ושנינו עדיין אין אנו מעיזים לקרוא לו בשם או לנגוע בו, אך הוא עתיד לבוא, והוא האהבה, העתיד והאושר; ב"יפה" שהוא העולם; העולם, הטבע, היופי והכול, כל היפה שבעולם. ואז אינני נותנת דעתי על כל הסבל, אלא על כל היופי שעוד נותר.