Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ВеЖби за Раскажувач (наратор)

Зборот нарација е од латинско потекло и значи раскажување, изложување, прикажување. Оттаму потекнува и зборот наратот односно раскажувач. Раскажувачот може да раскажува во прво и во трето лице.Раскажувачот во прво лице раскажува за настаните како нему да му се случиле.Раскажувачот во трето лице има увид во настаните кои им се случуваат на ликовите.Вежби за раскажувач (наратор) следуваат на следните страни од презентацијата!

Што е наратот?Во кое лице може да се јави нараторот?

.01

Во оваа група спаѓаат ученици чии броеви во дневникот се: 1, 6, 12, 18, 22, 27, 28

ГРУПА

Оваа група има задача текстот „Леб за тате“ од Велко Неделковски (стр.46 во учебникот) да го раскаже во трето лице.

.02

Во оваа група спаѓаат ученици чии броеви во дневникот се: 2, 7, 13, 17, 19, 25, 26

ГРУПА

Оваа група има задача текстот „Илиевата мајка“ од Глигор Поповски (стр.49 во учебникот) да го раскаже во прво лице.

.03

Во оваа група спаѓаат ученици чии броеви во дневникот се: 3, 10, 11, 16, 20, 23, 24

ГРУПА

Оваа група има задача текстот „Двете ѕвезди“ од Петко Домазетовски (стр.51 во учебникот) да го раскаже во трето лице.

.04

Во оваа група спаѓаат ученици чии броеви во дневникот се: 4, 5, 8, 9, 14, 15, 21

ГРУПА

Оваа група има задача текстот „Пејо со туѓи чизми на оро“ од Стале Попов (стр.52 во учебникот) да го раскаже во прво лице.

ОУ. „Св. Кирил и Методиј“ - Битоланаставник: Александра Упале