Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PLAN DE COORDINACIÓN TITORIAL

INFORMACIÓN PARA XS ESTUDANTES

//PROFESORXS-TITORXS

GRAO EN SOCIOLOXÍA

 • Calo García, Estefanía
 • Clemente Díaz, Miguel Manuel
 • Cortés Vázquez, José Antonio
 • Diz Reboredo, Carlos
 • Domínguez Rodríguez, Antía
 • Ferrín Pereira, Mónica
 • Golías Pérez, Montserrat
 • León Medina, Francisco
 • Martínez Buján, Raquel
 • Massó Lago, Matilde
 • Mkrtichyan, Artak
 • Moré Corral, Paloma
 • Otero Enríquez, Raimundo
 • Pérez Caramés, Antía
 • Piñeiro Aguiar, Eleder
 • Rodríguez Barcón, Alberto
 • Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
 • Rodríguez Teijeiro, Ariadna
 • Román Masedo, Laura
 • Santiago Gómez, Elvira
 • Suárez Grimalt, Laura

//PROFESORXS-TITORXS

MÁSTER EN POLÍTICAS SOCIAIS E INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

 • Depalma Úngaro, Renee
 • Fernández Suárez, Mónica Belén
 • Picatoste Novo, José María
 • Novo Corti, María Isabel
 • Oso Casas, Laura

MÁSTER EN PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS

 • Caamaño Franco, Iria
 • Guillén Solorzano, Eduardo
 • Martínez Carballo, Manuel
 • Pena López, José Atilano

 • Bravo Iglesias, Laura Clara
 • Fernández Rodríguez, Nerea
 • Montesinos Funez, María Alejandra
 • Nogueira Fuertes, Cristina
 • Pérez Pérez, Luna
 • Sánchez Santiago, Marta
 • Santos Seijas, Sara
 • • Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado, independente)
 • Falce Castro, Paula Alexandra (Representante do alumnado, Estudantes en Movemento Galiza)

//ALUMNXS-MENTORXS

// COMUNICACIÓN DAS DEMANDAS E NECESIDADES

INDIVIDUAIS

DELEGADO/A DE GRUPO

GRUPAIS

COORDINADOR/A DE CURSO

COORDINADOR/A DE CURSO

A QUEN DIRIXIRSE?

COMO SE RECOLLEN AS DEMANDAS DXS ALUMNXS?

TITORIAS COLECTIVAS

TITORIAS INDIVIDUAIS

CORREO ELECTRÓNICO

Metodoloxía cualitativa: grupos de discusión Metodoloxía cuantitativa: enquisas

No horario previsto polo/a coordinador/a para este fin

ACTUACIÓN DO/A COORDINADOR/A EN FUNCIÓN DO TIPO DE DEMANDA

Solicitude de información: dar resposta directa ao alumnado ou derivalo ao servizo correspondente

Interlocutor entre o estudantado e aa Coordinación do PAT ou do Grao (Coordinación Titorial)

Mediador/a en casos de conflito con profesores/as ou entre alumnos/as

No caso de non poder resolver directamte as demandas, deberá comunicalo por escrito á Coordinación do Grao ou do PAT

Demandas de formación e realización de actividades culturais, poderán ser comunicadas á Coordinación do Grao

Demandas dos/as alumnos/as de intercambio deberán ser remitidas á titora de mobilidade. No caso de demanda de titorías personalizadas, ADI ou identidade de xénero remitirase á Coordinación do PAT.

Xestión administrativa do estudiantado

UXAI Socioloxíauxai.socom@udc.es

//INTERVENCIÓN E COMUNICACIÓN AOS RESPONSABLES DA XESTIÓN

DEMANDA

RESPONSABLES

 1. Reclamación incuplimento Guía Docente
 2. Reclamación horarios/calendario exames
 3. Demanda de titoría alumnxs intercambio
 4. Demanda titorías individualizadas
 5. Servicios específicos (drogas, saude mental, ADI,..)
 6. Infraestruturas
 7. PAS
 8. Formación complementaria
 9. Actividades de Extensión Universitaria

COMUNICACIÓN Á DIRECCIÓN

Todo o que sucede na Facultade e recepcionado pola Coordinación Titorial, que actuará en función do tipo de demanda ou necesidade e o comunicará á direción do centro

 1. Inmediata
 2. Inmediata
 3. Anual
 4. Anual
 5. Anual
 6. Inmediata
 7. Media
 8. Inmediata
 9. Inmediata

 1. Direción de departamento e coordinación do Grao
 2. Secretaria Académica
 3. Titora de Mobilidade
 4. Coordinación do PAT
 5. Coordinación do PAT
 6. Equipo decanal
 7. Administradora do Centro
 8. Coordinadora Grao e Curso
 9. Equipo decanal

Estes son algúns exemplos que precisan de intervención. O resto das demadas e o seu procedemento están reguladas pola normativa interna e da UDC.

SERVIZOS ATENCIÓN AO ESTUDANTADO

VÍDEO PRESENTACIÓN

CUFIE: CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

https://www.udc.es/sape/

Estes son algúns exemplos que precisan de intervención. O resto das demadas e o seu procedemento están reguladas pola normativa interna e da UDC.

SAPE: SERVIZO DE ASESORAMENTO E PROMOCIÓN DO ESTUDANTE

 • Informar sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais.
 • Informar sobre o réxime de acceso e permanencia de estudantes na Universidade da Coruña.
 • Informar sobre os dereitos dos estudantes e asesorar sobre o modo de exercelos e/ou reclamalos.
 • Informar das bolsas, axudas e premios convocados.
 • Informar sobre o Seguro Escolar Programa SICUE

OIX: OFICINA PARA A IGUALDADE DE XÉNERO

https://www.udc.es/cufie//

 • Plan de formación en Igualdade de Xénero para estudantes e PDIs (en colaboración co CUFIE https://www.udc.es/es/cufie/)
 • Activación do Protocolo de actuación ante situacións de acoso sexual, por razón de sexo e identidade ou expresión de xénero (enviar correo a directora.oix@udc.gal)
 • Adaptacións curriculares para mulleres embarazadas e mulleres vítimas de violencia de xénero (enviar correo a directora.oix@udc.gal)
 • Procedemento para elixir un nome distinto do rexistral de acordo coa identidade de xénero manifestada segundo o regulamento específico (mediante notificación á Secretaría Xeral - secretariaxeral@udc.gal)

 • ADI: Unidade de Atención á Diversidade

 • PAT: Plano de Acción Titorial

 • Unidade de Teleformación

https://www.udc.es/oficinaigualdade/

/

GUÍA DX ESTUDANTE CURSO 20-21

 • Asesoramento e sensibilización de toda a comunidade universitaria acerca dos dereitos, as vivencias e as necesidades das persoas minorizadas por discapacidade ou por outras aracterísticas.
 • Atención individualizada, prestación de axudas técnicas, e establecemento de redes de intercambio de información e apoio mutuo.
 • Eliminación progresiva das barreiras arquitectónicas e de comunicación en todos os campus da Universidade da Coruña.
 • Promoción dos dereitos destes membros da Universidade.
 • Formación en temas relacionados coa diversidade e a integración na Universidade.
 • Establecemento de redes de colaboración na atención á diversidade mediante convenios con outras universidades, organismos gobernamentais e non gobernamentais, etc.

ADI

 • A Oficina para a Igualdade de Xénero fornece o soporte técnico preciso para acadar os obxectivos de igualdade.
 • A través desta páxina podes coñecer o marco legal e a estrutura da oficina, así como as actividades que desenvolvemos.
 • Tamén poñemos a túa disposición distintos recursos para incorporar a perspectiva de xénero, guías de boas prácticas e unha serie de enlaces de interese.

Participación e coordinación e realización de diferentes actuacións de vida saudable na comunidade universitaria con proxección social: actividade física e deporte, actividade ocupacional - rutinas cotiás, lecer e tempo libre, alimentación saudable, benestar psico-social, sono e descanso, saúde sexual, accións contra o uso e abuso de alcol, tabaco, drogas e outras adiccións, inclusión saudable das persoas co diversidade, fraxilidade nas persoas (infancia, maiores, enfermidades), orientación pedagóxica, entre outros aspectos; en sintonía colaborativa transversal co desenvolvemento sostible na UDC.

OIX

SAUDE

 • Informar sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais.
 • Informar sobre o réxime de acceso e permanencia de estudantes na Universidade da Coruña.
 • Informar sobre os dereitos dos estudantes e asesorar sobre o modo de exercelos e/ou reclamalos.
 • Informar das bolsas, axudas e premios convocados. Informar sobre o Seguro Escolar
 • Programa SICUE

//normativa

Normativa Xeral - UDC

RESUMO DOS DEREITOS E DEBERES DO ESTUDANTADO

Normativa de estudantes - UDC

Normativa Académica - UDC

Ley 6/2013, del 13 de junio, Sistema Universitario de Galicia.

Normativa de títulos - UDC

#socioloxíaudc#moitomaisqueungrao