Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català

Projecte

2017ARMIF00031 IP del Projecte: Mercè Gisbert Cervera

Competència Digital Docent

Competència Digital Docent D'acord amb el DigCompEdu (2017), el Marco Común de la Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) i la definició de la Competència Digital Docent del Departament d'Ensenyament (2016 i 2018) es pot considerar que la CDD està constituïda per aquelles capacitats, habilitats i actituds que el docent ha de desenvolupar per incorporar les tecnologies a la seva pràctica i al seu desenvolupament professional

Objectius

Objectius L'objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació. A nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Participants

Participants URV

 • Vanessa Esteve
 • Mercè Gisbert (IP)
 • José Luis Lázaro
 • Anna Sánchez-Caballé
 • Mònica Sanromà
 • Mireia Usart
UVic
 • Jordi Chumillas
 • Marta Marimon
UB
 • Anna Forés
UJI
 • Francesc Esteve
UdA
 • Virginia Larraz
UAB
 • Joaquín Gairín
UdG
 • Juan González
UdL
 • Xavier Carrera (UdL)
URL
 • Elena Ojando
UOC
 • Teresa Romeu
 • Teresa Sancho
Escoles
 • Anna Pérez (Escola l’Arrabassada)
 • Georgina Rovira (Escola Parc del Saladar d’Alcarràs)
 • Héctor Viñas (Escola els Àngels)
 • Mateu Vives (Escola Antoni Torroja i Miret)

Rúbrica d'avaluació de la Competència Digital Docent

Matriz DAFO

MANTENIMIENTO

Doble clic para editar el cuadro de texto.

CORRECCIONES

Doble clic para editar el cuadro de texto.

EXPLOTACIÓN

Doble clic para editar el cuadro de texto.

AFRONTACIÓN

Doble clic para editar el cuadro de texto.

DE LAS FORTALEZAS

DE LAS DEBILIDADES

DE LAS OPORTUNIDADES

DE LAS AMENAZAS

Mantenimiento de las fortalezas Para el análisis de cómo mantener las fortalezas, nos podemos hacer preguntas como:

 • ¿Qué vamos a hacer para mantener las Fortalezas?

Correcciones de las debilidades Para el análisis de las correcciones de las debilidades, nos podemos hacer preguntas como:

 • ¿Qué podemos hacer para corregir las debilidades?
 • ¿Cómo aprovechar las Oportunidades para corregir las debilidades?

Explotación de las oportunidades Para el análisis de cómo explotar las oportunidades, nos podemos hacer preguntas como:

 • ¿Cómo aprovechar las Oportunidades para aumentar las Fortalezas?

Afrontación de las amenazas Para el análisis de cómo afrontar las amenazas, nos podemos hacer preguntas como:

 • ¿Como eludir las Amenazas?
 • ¿Cómo Responder a las Amenazas con las Fortalezas?