Want to make creations as awesome as this one?

PROFESSORAT NOUVINGUT FPA

Transcript

PROFESSORAT NOUVINGUT FPA

GUIA DEL CURS

REQUISITS TÈCNICS

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

TEMPORALITZACIÓ

METODOLOGIA

CONTINGUTS

OBJECTIUS

OBJECTIUS

Conéixer la normativa que regula la formació de persones adultes dels centres• Realitzar una aproximació a l'estructura, el funcionament i elmodel de gestió dels centres d'FPA. • Analitzar i comprendre les implicacions didàctiques de l'estructura organitzativa dels centres d'FPA: els programes formatius i el currículum. • Aprendre a acompanyar i atendre les necessitats de tutorització i orientació academicoprofessional de l'alumnat dels centres de formació de persones adultes.

CONTINGUTS

La formació de persones adultes en el sistema educatiu valencià. • L'organització dels recursos humans i materials als centres d'FPA. • Els diferents programes formatius en FPA. • El disseny curricular de cada programa i les implicacions didàctiques i metodològiques. • L'atenció tutorial a l'alumnat dels centres de formació de persones adultes

METODOLOGIA

Els cursos a distància ofereixen flexibilitat horària als participants, igual que una dedicació que ha d´organitzar-se. Es recomana destinar o reservar aproximadament unes 5 hores per tema/setmana, encara que en alguns casos aquests temps podran variar segons el contingut de la unitat, així com la formació i preparació de cada participant.Las diferents unitats aniran mostrant-se progressivament al llarg del curs segons la distribució temporal. És imprescindible actualitzar el perfil d'usuari en la plataforma del curs per a poder ser tutoritzat adequadament: adreça de correu (més habitual o consultada), imatge d'usuari (teua o un avatar) i descripció (amb la teua especialitat i centre de destí). Cada unitat té una descripció introductòria de la seua finalitat. Després d'aquesta podràs visualitzar els materials amb els quals treballaràs els seus continguts. Trobaràs aquestos continguts en format de presentació, infografia o podcast, amb les explicacions per part del ponent. I a continuació hi haurà un apartat d'activitats que hauràs de realitzar segons les indicacions allí detallades i en els terminis fixats en la distribució temporal. Els terminis dels lliuraments no són flexibles (estan indicats en l'apartat de distribució temporal), per la qual cosa no s'admetran lliuraments fora de termini. Aquells que per problemes personals no puguen complir els terminis fixats (tant parcials com de finalització del curs), hauran de comunicar-lo i justificar-lo al coordinador/a i tutor/a el més prompte possible, amb la finalitat d'estudiar el seu cas i buscar “si fora possible” una solució. Les activitats voluntàries no comptabilitzaran per a superar el curs, i serviran per a aprofundir en l'aprenentatge del tema en qüestió. En els fòrums el/la tutor/a o coordinador/a podran publicar informació o aclariments que faciliten la realització del curs, per la qual cosa convé consultar-los regularment i estar subscrits a ells. És important utilitzar el fòrum de dubtes perquè quede constància de las mateixes, així com de les respostas. Aquestes serviran a la resta de participants. A més, t’animem a col·laborar en la seua resolució, si et resultara possible. Qui tutoritze el curs intentarà resoldre i contestar els dubtes el més prompte possible, tenint en compte que en algunes ocasions haurà d'estudiar la consulta per a poder respondre. El temps raonable de resposta podrà ser d'unes 48h en dies lectius, encara que en moltes ocasions aquest temps serà més reduït.

TEMPORALITZACIÓ

Aquest curs a distància consta de 30 hores lectives, distribuïdes en 3 unitats i 3 setmanes.Els lliuraments de tasques hauran de realitzar-se abans de les dates indicades. Per motius justificats es permetran lliuraments fora de termini fins a una setmana després de les dates de lliurament, no més enllà de la finalització del curs, tancant-se definitivament les mateixes en eixa data. Comença el dia 17/06/2024 i finalitza el 07/07/2024.

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ

És obligatori accedir al curs de la plataforma Aules (https://aules.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/) abans que transcórreguen tres dies des del seu inici, llegir aquesta guia didàctica i actualitzar al teu perfil d'usuari: Adreça de correu (més habitual o consultada) Imatge d'usuari (teua i no un avatar) Descripció (amb la teua especialitat i centre de destí Les activitats seran avaluades per el/la tutor/a.Tota activitat amb qualificació negativa, s'haurà de corregir i entregar de nou fins a ser satisfactòria o ben realitzada, ajustant-se a l'indicat en l'apartat "retroalimentació" i dins dels terminis establits. Per a obtindre l'APTE en el curs, i per tant disposar del certificat; hi ha de realitzar-se totes les tasques obligatòries amb la qualificació positiva en cadascuna d'elles. El certificat de les persones aptes s'emetrà per 30 hores de participació.

REQUISITS TÈCNICS

Per al correcte seguiment del curs es recomana disposar d'uns requisits tècnics mínims que es detallen a continuació: És imprescindible disposar de connexió a Internet durant la realització del curs perquè quasi totes les pràctiques es realitzen en portals web disponibles només si s'està connectat. També és necessari per a mantindre la comunicació i consultar les qualificacions, així com un correu electrònic de contacte actualitzat. El sistema operatiu no és determinant per a aquest curs, però haurà de realitzar-se en un ordinador, no es recomana en tauleta o telèfon intel·ligent. Es pot realitzar tant amb GNU/Linux o Lliurex, macOS o Windows. En el cas de Windows, convé comprovar que no hagen ni virus, ni espies, ni rootkits, ni qualsevol altre tipus de Malware abans del començament del curs. Convindrà disposar de l'última versió del navegador gratuït d'Internet “Mozilla Firefox”, que pot descarregar-se des de http://www.mozilla.org/es-es/firefox/.Com existeix una part dedicada a objectes multimèdia, a més de vídeo tutorials, es necessitarà disposar d'una targeta de so i auriculars o altaveus.Es recomana utilitzar una resolució de pantalla mínima de 1024x768 píxels.

AVALUACIÓ DEL CURS

Escribe tu sección aquí