Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Hispania na Antigüidade

tema 12

Candela Caíño

OS POBOS PRERROMANOS

1

OS POBOS COLONIZADORES

2

A CONQUISTA ROMANA DE HISPANIA

3

A SOCIEDADE E A ECONOMÍA EN HISPANIA

4

HISPANIA, UNHA PROVINCIA ROMANIZADA

5

DE HISPANIA ROMANA AO REINO VISIGODO

7

Índice :

DA GALICIA CASTREGA AO REINO SUEVO

6

Os pobos prerromanos

OS IBEROS E OS CELTAS

OS IBEROS

Os pobos iberos habitaban no leste e no sur da península ibérica desde o s. VI a.C.Vivían en poboados amurallados en zonas elevadas. As vivendas, pequenas e amuralladas, aliñábanse formando rúas.

Como vivían?

A sociedade ibera organizábase...

OS IBEROS

·Baseada na agricultura, na gandaría e na minaría.·Tamén fabricaban artesanía de calidade e comerciaban cos gregos e fenicios ·Tiñan unha moeda propia.

A súa economía...

As súas crenzas...

·As principais divindades eran femininas.·O culto e as ofrendas realizábanse en santuarios próximos aos poboados. ·A poboación ibera incineraba as personas falecidas e introducían as cinsas en urnas.·Desenvolveron a súa propia escritura·Realizaron esculturas de gran tamaño (figuras humanas, animais reais ou fantásticos, exvotos).·Realizaron cerámica pintada con escenas que representaban danzas, guerreiros, animais...

OS CELTAS

Os pobos celtas (galaicos ou carpentanos) chegaron á península ibérica desde Centroeuropa cara ao 1100 a.C. e establecéronse no norte, no centro e no oeste das terras peninsulares.Vivían en castros (poboados amurallados construídos en zonas elevadas e de forma circular que se distribuían desordenadamente sen dar lugar a rúas

Como vivían?

A sociedade celta organizábase...

OS CELTAS

 • A súa economía era autosuficiente, por iso o comercio apenas tiña importanza.
 • Destacaba a minaría de ouro, prata, cobre e ferro.
 • Resaltaba a gandaría, aínda que tamén practicaban a caza e unha agricultura de cereais
 • Eran expertos en metalurxia , así realizaban cerámicas e tecidos

A súa economía...

OS CELTAS

As súas crenzas a escultura e a arte...

 • Adoraban as divindades relacionadas coa natureza ( Lug )
 • Realizaban ritos en santuarios escavados nas rochas ou en covas mananciais.

A CULTURA:

 • Non coñecía a escritura

A ARTE:

 • Destacou ourivaría. Elaboraron colares ríxidos aos que chamaban torques.
 • Tamén elaboraban diademas, pendentes, brazaletes, broches, fibelas de cinto e cascos.

AS SÚAS CRENZAS:

Os pobos colonizadores

OS FENICIOS, GREGOS E CARTAXINENSES

Os fenicios fundan Gadir

CRONOLOXÍA DOS POBOS COLONIZADORES

Século IX a. C.

+

+

+

Os gregos establécense no Levante peninsular

Século VIII a. C.

Século VII a. C.

Os cartaxinenses fundan factorías no sueste peninsular

OS FENICIOS

Os fenicios procedían de cidades-Estado da costa leste do Mediterráneo, como Tiro, Biblos e Sidón. A súa actividade fundamental era o comercio. Navegaron polo mar Mediterráneo na procura de materias primas Durante o I milenio a. C., fundaron factorías comerciais en Sicilia, no norte de África e na península ibérica ( Gadir, Sexi, Malaca, ... )

A s factorías fenicias

O PODER FENICIO ...

OS GREGOS

Os gregos foron rivais comerciais dos fenicios no Mediterráneo.

As colonias gregas

Chegaron á Península entre os s.VIII e VII a. C., na busca de metais, esparto, liño, sal e salgaduras de peixe.

Fundaron colonias principalmente no Levante

OS CARTAXINESES

Os cartaxineses procedían de Cartago, no norte de África.

A colonización cartaxinesa

Controlaban as factorías fenicias na Península e fundaron otras novas.Esta colonización tivo carácter militar, someteron as tribos do sur e, a partir do s.III a. C., enfrótaronse nas guerras púnica polor control do Mediterráneo Occidental

AS GUERRAS PÚNICAS

A conquista romana de Hispania

A CONQUISTA DESNVOLVEUSE EN TRES ESTAPAS

PRIMEIRA ESTAPA

TERCEIRAESTAPA

SEGUNDAESTAPA

Os romanos Ampurias e conquistaron a costa mediterránea e mais os vales do Ebro e do Guadalquivir.

Os romanos ocuparon a meseta apesar da resistencia dos lusitanos.

Os romanos ocuparon o norte peninsular. Tras as guerras cántabras, Octavio deu por concluída a conquista.

218 a. C.-197 a. C.

154 a. C.-133 a. C.

29 a. C.- 19 a. C.

O DESENVOLVEMENTO DA CONQUISTA

Organización territorial de Hispania

Os romanos chamáronlle Hispania ás terras da Península e Baleares e organizárona en provincias e puxeron un gobernador.No século III d. Cc eran cinco: Bético, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia e Cartaxinense

A sociedade e a economía en Hispania

A SOCIEDADE HISPANORROMANA

A sociedade dividíase en dous grupos:

·En primeiro lugar atopábamos as familias procedentes de Roma e as persoas relacionadas coa pobación patricia·Inmediatamente despois situábase as familias indíxenas máis importantes·Por debaixo atopábase a plebe

-Persoas escravas: traballaban nas minas, na agricultura ou nas tarefas domésticas

-Persoas libres: eran máis ou menos poderosasen función da súa capacidade económica

A SOCIEDADE HISPANORROMANA

A súa economía

-A minaría: Foi a primeira fonte de riqueza, os romanos explotaron ouro, cobre e mercurio- A agricultura: Cultivábanse sobre todo trigo,vide e oliveira. Existían extensos latifundios en que traballaba man de obra escraba-A artesanía: Baseouse na producción de cerámica, eceite, viño, liño, esparto e salgadura de peixe.-O comercio: Hispania exportaba trigo, viño, aceiite, salgaduras, liño, metais e persoas escravas, e tamén productos de luxo

Hispania, unha provincia romanizada

HISPANIA, UNHA PROVINCIA ROMANIZADA

Roma foi asimilando lentamente a culltura Romana, este proceso chamouse romanizaciónAs lexións foron un dos maiores vehículos de romanización porque moitos indíxenas adoptaron os costumes Romanos.

-Fundaron cidades como Mérida, Zaragoza e Sevilla-Construcción de acuedutos (pola necesidade de auga potable)-Desenvolvemento dunha mesta rede de calzadasatarvesada por pontes.

A asimilación da forma de vida romana

O desenvolvemento urbano

Impúxose en xeral, sobre as linguas indíxenas, das que se conservarno só algunhas palabras

A CULTURA HISPANORROMANA

O LATÍN

+

AS DIVINDADES ROMANAS

DEREITO ROMANO

Isto provocou que todos os habitantes de Hispania se rexesen polas mesmas leis

ARTE

Foi un vehículo importante para a romanización

Na maior partede Hispania adorábanse as divindades romanas

De Hispania romana ao reino visigodo

O FINAL DA HISPANIA ROMANA

A finais do século IV a.C os visogodos traspasaron as fronteiras do imperio Romano. Cando no ano 409 d.C os suevos, os alanos e os vándalos invadiron a península Ibérica. O emperador Romano estableceu un pacto cos visigodos para que os expulsasen de hispania.

O final da Hispania

Debido a este pacto...

A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO REINO VISIGODO

Os visigodos estaban gobernados por un monarca, que era electivo.

Os reis contaban cun asesoramento dunha asamblea chamada Aula Rexía.

Os duques e condes gobernaba nas provincias e nas cidades como representantesdo rei. As decisións relixiosas e políticas tomábanse nos Concilios e Toledo.

MONARCA REI DUQUE

COMO SE TRANSFORMOU A SOCIEDADE HISPANORROMANA

-Os visigodo aceptaron: a lingua, a cultura e as relixión hispanorromanas-A agricultura erea a principal actividade económica, a maior parte dos campesiños e campesiñas que pertenezcan a nobreza e ao clero-As cidades despoboáronse pouco a pouco e o comercio entro a declive.

Da Galicia castrexa ao reino suevo:

OS GALAICOS

Desde o s. VIII a.C. ata a dominación romana, eles desenvolveron a súa propia cultura (cultura castrexa). A súa fase máis florecente coincidiu co seu contacto coa romana.Os galaicos vivían nos castros porque ademais de residencia tiñan función defensiva. No seu interior habían vivendas circulares feitaas de pedra e con construcións anexas.O número de castros é de arredor de cinco mil.Destacan o de Viladonga e San Cibrao de Las.

A cultura castrexa

Os celtas que entraron na Península mesturáronse con outros pobos do norte eran chamados galaicos.

SOCIEDADE CASTREXA, RELIXIÓN E A ARTE

A súa sociedade

Organizábase en populi formado cada un por varios castros veciños e á súa vez en cada un varias familias.Tiñan unha economía baseada na agricultura e na gandaría. Cultivaban cereais e legumes e recollían landras.A sociedade estaba xerarquizada e presentaba unha distribución de riqueza desigual. Era unha sociedade belicosa como mostraban as súas esculturas e restos de armas.Había certa igualdade entre mulleres e homes

A relixión e a arte

Eran moi relixiosos. Tiñan deuses maiores e moitos deuses menores.Os galaicos desenvolveron a ourivaría. Consérvanse restos da súa cerámica.

A ROMANIZACIÓN

O norte da Península interesou aos romanos pola súa riqueza mineira. A conquista durou máis dun século.O noroeste incorporouse no s. I e creouse Gallaecia no s. III. Roma fundou cidades como Lugo, Braga e Astorga que uniu por unha rede de vías de comunicación.

A sociedade galaico-romana

Os romanos achegaron novas formas de organizar a vivenda e a agricultura, como as villae.As mulleres galaico-romanas estaban tuteladas polos homes.A economía baseouse na agricultur, na minaría e no comercio.

A ROMANIZACIÓN

A relixión e a arte

Nos últimos séculos do Imperio destacou a cristianización de Gallaecia que estivo relacionada co esplendor cultural e o priscilianismo.Entre as obras arquitectónicas da cidade destacan a muralla de Lugo no s. III.Nas cidades espallouse o gusto polos mosaicos.

O REINO SUEVO

Antes de acabar a Idade Antiga, o noroeste peninsular foi invadido polos suevos. Estes constituíron un reino con capital en Braga desde o ano 411 ata que foi anexionado polo reino visigodo no 585, aínda que mantivo certa autonomía.Destaca a figur do bispo Martiño de Dumio que creou unha rede de mosteiros e organizou o territorio en parroquias e enfrentouse á herexía priscilianista.A sociedade e economía desta época era rural e as cidades quedaron reducidas a pequenos núcleos urbanos.

 • Cada unha delas estaba integrada por varios clans ( unha minoría acaparaba as riquezas e dominaba ao resto ).
 • O traballo principal das mulleres baseábase nas tarefas do fogar e en coidar dos seus fillos ou fillas, aínda que podía participar na vida política e militar.

A sociedade celta organizábase en tribos.

Os visógodos obrigaron os vándalos e os alanos a trasladarse ao norte de África, e acantoaron os suevono territorio da actual GaliciaAo cambio, recibiron do emperador Romano terras en Francia (actual) onde crearon o reino visigodo

Debido a este pacto ...

O poder fenicio empezou a declinar no século VI a. C., cando os persas conquistaron as súas cidades-Estado máis importantes

A partir do século II, estendeuse o Cristianismo

 • Na cúspide social situábanse as persoas nobres, que tiñan un gran poder económico (isto vese reflexado nas tumbas).
 • En segundo lugar, os sacerdotes e os guerreiros. Ambos con gran consideración social.
 • A maioría da poboación traballaba no campo, na artesanía e no comercio.
 • Os últimos eran as persoas escravas.

A sociedade ibera organizábase en tribos gobernadas por un régulo.