Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ao IES Mugardos

HORARIO

 • Luns a Venres: 08:45-14:25
 • Tardes do martes: 16:20-18:00
 • 2 recreos de 20 minutos

TRANSPORTE

 • RUTAS:
Paradas Ares: O Raso-Seselle-Chanteiro- Cervás-Ares-IES!
 • TARXETA XOVE NOVA: transporte metropolitano. Permite realizar as viaxes interurbanas de forma gratuíta ata os 20 anos.

BIBLIOTECA

 • Club de Lectura
 • Concursos
 • Empréstamo de libros
 • Hora de ler

USO DE MÓBILES

Non está permitido o uso do móbil.Practica e desfruta das conversas face to face. Se precisas chamar a casa, podes facelo en secretaría.

TAQUILLAS

Cos cambios de aula, precisarás un lugar donde deixar o material. Pódense alugar por cinco euros/curso.

CAFETARÍA

Contamos con servizo de Cafetaría que podes empregar:

 • Nos recreos
 • Os martes: se queres quedar a comer no centro (con autorización)vdebes reservar prato/bocata no día anterior.

ANPA

Ser socio/a da ANPA ten unha chea de AVANTAXES:

 • Prezo reducido nas excursións e saídas complementarias, INCLUSO PODEN SAÍRCHE GRATIS.
 • Coordinan o banco solidario de libros.
 • ENLACE na web do IES.
 • Email: anpaocastro@hotmail.com

CUALE

CUALE

 • 2 días á semana
 • preparación para probas EOI

COVID

PARTICIPA EN...

EDUSOLIDARIEDADE Á MUGARDESA

Competicións nos recreos e moitos deportes nas sesións de Educación Física

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Concursos, feiras, experimentos, axedrez, merendolas

CLUB DE CIENCIAS

Tes "quedadas" por cursos. Reúnense os martes de 15:00 a 16:00 horas

CLUB DE LECTURA

Somos tribu, somos solidarios. Axudamos a outros nenos e nenas que o precisan, todos xuntos, en comunidade

PARTICIPA EN...

CUALE

25 NDía da pazEntroidoOs maios...

DÍAS CONMEMORATIVOS

Durante o curso terás a posibilidade de participar en concursos matemáticos, da biblio, de normalización lingüística, nas olimpíadas, no parlamento xove e o que se nos vaia ocorrendo

CONCURSOS, OLIMPÍADAS E PARLAMENTO XOVE

Nas tardes contades con clases voluntarias e gratuítas que vos preparan para as probas de clasificación da EOI.

Ademáis das visitas ás Universidades, realizamos charlas e obraoiros para por en contacto ao noso alumnado con outros estudantes de postobrigatoria, con profesionais e con emprendedores/as. Non se escolle o que non se coñece e por iso ampliamos coñecemento de opcións e itinerarios.

SEMANA DAS PROFESIÓNS

CLUB DE CIENCIAS: LANZADEIRA DE COHETES

CLUB DE CIENCIAS: CAMPIONATO DE POLINOMIOS

ALGUNHAS ACTIVIDADES

CLUB DE CIENCIAS: QUÍMICA NA COCIÑA

CLUB DE CIENCIAS. CIFRAS E LETRAS

CLUB DE CIENCIAS: QUÍMICA NA COCIÑA

CLUB DE CIENCIAS. CIFRAS E LETRAS

Rap educando en valores

Olimpíada Filosófica 20203º premio. Sofía Cao

PR EMIOS

Olimpíadas

Olimpíada Matemática 2021Mención de honra. Juan Pena

Semana das Profesións

Surf, megajump e máis

A volta

CONCURSO: TES TALENTO 2021

CONCURSOS

CONCURSO AUDIOVISUAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2021

MATERIAL

Preme no enlace da web do IES.

1º DÍA

HORARIOS E AULAS

 • Terás varias aulas e farás varios cambios no día. Os horarios entregaranse o 1º día e tamén aparecerán nas portas de cada aula. As familias poden consultalos na web do IES.
 • Cada aula ten un número: aula 1, aula 2, etc. No teu horario indícase en cada hora que materia tes e en que aula se imparte.
 • Lección Inaugural: Terás un persoeiro que che motivará ao estudo

11 setembro

MATRÍCULA

BECAS

BECAS DO MINISTERIO

 • Solicitude online na páxina do Ministerio
 • Para o alumnado de Bacharelato hai dúas convocatorias:
- Becas xerais: prazo rematado o 17 de maio - Becas NEAE: precisa informe Orientación. Están dirixidas ao alumnado con NEAE que precisa dun gabinete externo para atender as súas necesidades. Prazo ata o 13 de setembro.

PASIÑO A PASIÑO: BUSCANDO O CAMIÑO

Ciclo?Bacharelato?Ciclo de réxime especial?

1. DECIDIR OPCIÓN EDUCATIVA

4. FP: BÚSQUEDA DE ALOXAMENTO (de se-lo caso)

-Elexir ben un Ciclo Medio, mellora as túas posibilidades de acceso a un Ciclo Superior (CS) -Elexir ben a modalidade e materias de Bacharelato mellora as túas posibilidades de acceso a un Grao Universitario ou CS.

2. ELEXIR:-BACH: MODALIDADE E MATERIAS-FP: RELACIÓN DE CICLOS A ESCOLLER

5. BENVIDO/A AO CURSO 24-25

-Bacharelato: se o solicitas noutro centro, prazo de marzo -FP: máis adiante explícoche como facela

3. SOLICITUDE/MATRÍCULA

PASIÑO A PASIÑO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Tomar decisións

Tres itinerarios académicos

FP GRAO MEDIO(2 anos)

BACHARELATO (2 anos)

ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL GRAO MEDIO(2 anos)

Precisan proba de acceso específica

C. Superior2 anos

Universidade(4 ou máis anos)

C. Superior2 anos

Con ABAU

Sen ABAU

Sen ABAU

Ciclos Superiores(2 anos)

Estudos superiores(4 anos)

E despois de 4º/FPB, que?

CICLOMEDIO

BACHARELATO

ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL

Precisan proba de acceso específica

CICLO SUPERIOR

UNIVERSIDADE

FP Básica

Sen ABAU

Con ABAU

C.SUPERIOR

C.MEDIO

ESTUDOS. SUPERIORES

ESO

Saber + do BACHARELATO

 • Etapa preparatoria para outros ensinos profesionais.
 • 2 cursos pero nalgúns casos poderíase plantear un reparto de materias para facer en 3 cursos.
 • 2 repeticións: 1 por curso (salvo excepcións con informe favorable do profesorado).
 • 4 modalidades: Ciencias e tecnoloxía, Xeral, Humanidades e Ciencias Sociais, e Artes.
 • Materias: comúns, troncais, optativas, autonómicas.
 • Posibilidade de cambio dunha modalidade a outra con condicións.

Nova modalidade LOMLOE

Consulta condicións

1. Circunstancias que permiten solicitar a realización do bacharelato, en réxime ordinario, en tres anos académicos: a) Que se curse a etapa de maneira simultánea ás ensinanzas profesionais de Música ou de Danza. b) Que se acredite a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento. c) Que se requira unha atención educativa diferente á ordinaria por presentar algunha necesidade específica de apoio educativo. 2. O alumnado que desexe cursar 2. Cando se solicita? Ao formalizar a matrícula de bacharelato. A solicitude deberá ir acompañada de documento acreditativo de estar en posesión do título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, así como da acreditación dalgunha das circunstancias do punto anterior. 3. Criterios para decidir a distribución das materias do bacharelato nos tres anos: a) 1º ANO. Matriculación como mínimo, nas materias comúns do primeiro curso. As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas no primeiro ano ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. b) 2º ANO. Cursará, como mínimo, as materias comúns do segundo curso e, de ser o caso, as materias pendentes do primeiro ano. c) 3º ANO: Matricularase no segundo curso de bacharelato e cursará as materias de modalidade e optativas do primeiro e segundo cursos do bacharelato que non cursou nos dous primeiros anos e, de ser o caso, as materias pendentes dos dous anos anteriores 4. No caso de cursar simultaneamente materias de primeiro e de segundo, se por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non pode asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas, e programará probas parciais para verificar a superación desa materia 5. Os departamentos de orientación dos centros docentes informarán e orientarán ao alumnado interesado en cursar o bacharelato en tres anos na selección das materias a cursar en cada ano académico 6. Mesmas condicións de permanencia no bacharelato que o resto do alumnado. 7. O alumnado que curse o bacharelato de maneira simultánea ás ensinanzas profesionais de Música ou de Danza poderá obter o título de bacharel na modalidade de artes ao termo do curso académico no que supere as materias comúns se acredita que superou as ditas ensinanzas de Música ou de Danza.

+ info

Promoción e titulación no Bacharelato

PROMOCIONO

 • Se supero todas as materias de 1º ou suspendo ata dúas materias.
 • No caso de repetir, debes cursar de novo o curso completo.
TITULO
 • Se aprobo todas as materias dos dous cursos.
 • Excepcionalmente, podo obter o título se o o equipo docente o decide así cando cumpro TODAS as condicións seguintes:
a) Acadei as competencias e os obxectivos da etapa. b) Non tiven inasistencia continuada e non xustificada. c) Presenteime ás probas e realicei as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. d) Obtiven unha media aritmética igual ou superior a cinco nas materias da etapa cursadas que como mínimo se requiren para a obtención do título. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

+ info

Promoción e titulación no Bacharelato

PROMOCIONO

 • Se supero todas as materias de 1º ou suspendo ata dúas materias.
 • No caso de repetir, debes cursar de novo o curso completo.
TITULO
 • Se aprobo todas as materias dos dous cursos.
 • Excepcionalmente, podo obter o título se o o equipo docente o decide así cando cumpro TODAS as condicións seguintes:
a) Acadei as competencias e os obxectivos da etapa. b) Non tiven inasistencia continuada e non xustificada. c) Presenteime ás probas e realicei as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. d) Obtiven unha media aritmética igual ou superior a cinco nas materias da etapa cursadas que como mínimo se requiren para a obtención do título. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

O Bacharelato prepara para estudos posteriores, logo debes preguntarte?

Quero facer un Grao Universitario?

Quero facer un Ciclo Superior?

Quero facer un Ciclo Superior ou ensinanza superior de réxime especial?

CUESTIÓNS A TER EN CONTA

Cando non tes claro que estudar, pensa que as materias que se che dan ben...

Marcan as modalidades e itinerarios a escoller

Permiten obter un bo expediente. Lembra que o expediente permite obter ata 6 puntos sobre 14 no acceso á universidade

E DESPOIS DO BACHARELATO, QUE?

TES MOITAS OPCIÓNS

Accedes de forma directa. Reservarán o 70% das prazas

Curso Ciclo Superior

Podes cursar -un Grao-Un Grao Aberto-Un dobre grado ou programa simultáneo-Un título propio

Universidade

Ensinanzas artísticas profesionais (2 anos)Ensinanzas superiores de Deseño (4 anos)

Ensinanzas deportivas

Arte Dramático (4 anos)

Conservación e Restauración de Bens (4 anos)

-Ciclos Superiores

-Ciclos Superiores

Proba de acceso específica

*

*

*

*

*

*

Materias de 4º

Modalidades e materias de 1º Bacharelato

Materias de 2º Bacharelato

Fase Voluntaria da ABAU(ver parámetros).

MATERIAS DAS QUE VOS EXAMINAN NA ABAU

 • Troncais de modalidade (fase voluntaria e fase obrigatoria)Matemáticas II (Ciencias)Latín II (Humanidades)Matemáticas Aplicadas (Ciencias Sociais)Fundamentos da Arte (Arte)
 • Ciencia e Tecnoloxía :BioloxíaDebuxo Técnico IIFísicaQuímicaXeoloxía
 • Humanidades e Ciencias Sociais:GregoEconomía da EmpresaXeografíaHistoria da ArteHistoria da Filosofía
 • Artes:Cultura Audiovisual IIArtes EscénicasDeseño

Estas materias vincúlanse coas RAMAS nas que se organizan os Graos: Hai cinco: 1 Artes e Humanidades 2. Ciencias 3. Ciencias da Saúde 4. Enxeñaría e Arquitectura 5. Ciencias Socias e Xurídicas

Quero ir a á Universidade

Cada Grao Universitario pertence a unha Rama

Ramas

Cada Rama está vinculada cunhas materias e modalidades de Bach

Ciencias

Ciencias da Saúde

Artes e Humanidades

Ciencias Sociais e Xurídicas

Enxeñaría e Arquitectura

DEBES SABER

Matriculación condicionada por: - o número de alumnos/as que escollen a materia (5 ou 10 alumnos/as segundo os casos). -o número de profesores/as que nos autorizan a impartila materia.

MATERIAS CON CONTINUIDADESON: • as acompañadas dun número romano (I), • Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais e, • Física-Química A continuidade implica que para poder cursar a materia de 2º debes ter cursada a de 1º curso. Poderás matricularte da materia de 2º curso sen cursar a correspondente materia de 1º curso, cando o profesor/a considere que podes seguir con aproveitamento a materia de 2º. En caso contrario, debes cursar a materia de 1º como pendente

Cambio de modalidade (1º curso)

CANDO E DONDE SE SOLICITA? Solicítase á dirección, con carácter xeral, durante os dous primeiros meses do 1º curso.

TEN EN CONTA QUE AO FINALIZAR 2º DEBES TER CURSADO- todas as materias xerais do bloque de materias troncais de 1º e 2º da modalidade pola que rematas - 4 materias de opción do bloque de materias troncais das que polo menos 3 deben ser da modalidade pola que rematas, das cales 2 serán de 2º curso-un mínimo de 4 do bloque de materias específicas das cales 2 serán de 1º e dúas de 2º

Cambio de materia

CANDO E DONDE SE SOLICITA?Solicítase á dirección no momento da matrícula.

O alumnado con avaliación negativa nalgunha materia específica de modalidade u vía, ou nalgunha materia optativa, de 1º ou 2º curso, no caso de promocionar ou de repetir, poderá optar por:- recuperala ou-sustituíla por outra materia do mesmo grupo ofertada no centro. Neste caso. deberá solicitarse no momento da matrícula.

Cambio de modalidade

CANDO E DONDE SE SOLICITA?Solicítase á dirección antes de:-2º bacharelato: ao comezo do curso.-1º bacharelato: antes do 15 de outubro.

TEN EN CONTA QUE AO FINALIZAR 2º DEBES TER CURSADO- todas as materias xerais do bloque de materias troncais de 1º e 2º da modalidade pola que rematas - 4 materias de opción do bloque de materias troncais das que polo menos 3 deben ser da modalidade pola que rematas, das cales 2 serán de 2º curso-un mínimo de 4 do bloque de materias específicas das cales 2 serán de 1º e dúas de 2º

1º Bacharelato LOMLOE

Ciencias e Tecnoloxía

 • Matemáticas I
 • Dúas das seguintes:
- Física e Química - Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais. - Debuxo Técnico I. -Tecnoloxía e Enxeñaría I.

OPTATIVA (escoller 1):

– Anatomía Aplicada. – Antropoloxía. – Cultura Científica. - Literatura Galega do Século XX e da Actualidade.– Segunda Lingua Estranxeira I. – Tecnoloxías da Información e da Comunicación I.- Tecnoloxías Intelixentes.- Materia propia de modalidade non cursada de calquera das catro modalidades de Bacaharelato ofertada polo centro.T

Humanidades e Ciencias Sociais

 • Latín I ou Matemáticas aplicadas ás C. Sociais I
 • Dúas das seguintes:
-Latín I -Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I -Historia do Mundo Contemporáneo. -Economía -Grego I -Literatura Universal

 • Lingua Galega e Literatura I
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • 1ª lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Relixión/Disposición do centro

OPTATIVA (escoller 1):

– Anatomía Aplicada.– Antropoloxía.– Cultura Científica.- Literatura Galega do Século XX e da Actualidade.– Segunda Lingua Estranxeira I.– Tecnoloxías da Información e da Comunicación I- Tecnoloxías Intelixentes.- Materia propia de modalidade non cursada de calquera das catro modalidades de Bacaharelato ofertadas polo centro.

 • Lingua Galega e Literatura I
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • 1ª lingua estranxeira I
 • Filosofía
 • Educación Física
 • Relixión/Disposición do centro

PROPIAS DE MODALIDADE

PROPIAS DE MODALIDADE

Ciencias e Tecnoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais

Propias de Modalidade 1º Bach (2+1 obrigatoria)

 • Matemáticas (Obrigatoria)
 • Dúas a elexir:
-Bioloxía, Xeoloxía e C.Ambientais- Debuxo Técnico I- Física e Química- Tecnoloxía e Enxeñaría I

Propias de Modalidade 1º Bach (2+1 obrigatoria)

 • Latín I ou Mats Aplicadas ás C. Sociais (Obrigat)
 • Dúas a elexir:
-Grego I-Historia do Mundo Contemporáneo-Literatura Universal-Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais-Latín I -Economía

Xeral

Propias de Modalidade 1º Bach (2+1 obrigatoria)

 • Matemáticas Xerais (Obrigatoria)
 • Dúas a escoller:
-Economía, emprendemento e actividade empresarial-Materias doutras modalidades

Artes

Propias de Modalidade 1º Bach (1 obrigatoria + 2 a elexir)

VÍA MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

 • Análise musical I /Artes Escénicas I (Obrigat)
 • Dúas a escoller:
Coro e Técnica Vogal I-Linguaxe e práctica Music -Cultura Audiovisual-Análise musical I /Artes Escénicas I

VÍA ARTES PLÁSTICAS,IMAXE E DESEÑO

 • Debuxo Artístico I (Obrigatoria)
 • Dúas a escoller:
- Volume - Cult Audiovisual- Proxectos Artísticos- Debuxo Tecnico aplicado ás artes Plásticas e o Deseño I

Cada Grao Universitario pertence a unha Rama

Ramas

Cada Rama está vinculada cunhas materias e modalidades de Bach

Ciencias

Ciencias da Saúde

Artes e Humanidades

Ciencias Sociais e Xurídicas

Enxeñaría e Arquitectura

Rama: Artes e Humanidades

 • Belas Artes
 • Deseño
 • FIoloxía Aplicada Galega e Española
 • Español: Estudos Lingúísticoe e literarios
 • Filoloxía Clásica
 • Filosofía
 • Galego e portugués: estudos llingúísticos e literarios
 • Historia
 • Hª da Arte
 • Inglés. Estudos lingüísticos e literarios
 • Lingua e Literatura Españolas
 • Lingua e literatura galegas
 • Lingua e Literatura Inglesas
 • Lingua e Literaturas Modernas
 • Linguas Estranxeiras
 • Tradución e Interpretación
 • Xeografía e Historia
 • Xestión Cultural
 • Xestión Dixital da Información e Documentación

Bacharelatos cos que se relaciona

Case todas as materias que puntúan na ABAU son das modalidades de: -de Humanidades e Ciencias Sociais e -Artes -Dependendo do que escollas, o Xeral tamén pode ser unha opción.Se queres facer algún destes Graos, consulta a táboa de ponderacións para ver que materias ponderan máis.

 • Bioloxía
 • Biotecnoloxía
 • Bioquímica
 • Ciencias Ambientais
 • Ciencias do Mar
 • Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos
 • Física
 • Matemáticas
 • Nanociencia e nanotecnoloxía
 • Química

Estes Graos relaciónanse coa modalidade de: -Ciencias e TecnoloxíaAs materias que máis podederan para a maior parte dos Graos son: Física e Química e Bioloxía Xeoloxía e Ciencias Ambientais. Se queres facer algún destes Graos, consulta a táboa de ponderacións para ver que materias ponderan máis.

Rama: Ciencias

Bacharelatos cos que se relaciona

Rama: Artes e Humanidades

 • Belas Artes
 • Deseño
 • FIoloxía Aplicada Galega e Española
 • Español: Estudos Lingúísticoe e literarios
 • Filoloxía Clásica
 • Filosofía
 • Galego e portugués: estudos llingúísticos e literarios
 • Historia
 • Hª da Arte
 • Inglés. Estudos lingüísticos e literarios
 • Lingua e Literatura Españolas
 • Lingua e literatura galegas
 • Lingua e Literatura Inglesas
 • Lingua e Literaturas Modernas
 • Linguas Estranxeiras
 • Tradución e Interpretación
 • Xeografía e Historia
 • Xestión Cultural
 • Xestión Dixital da Información e Documentación

Bacharelatos cos que se relaciona

Case todas as materias que puntúan na ABAU son das modalidades de: -de Humanidades e Ciencias Sociais e -Artes -Dependendo do que escollas, o Xeral tamén pode ser unha opción.Se queres facer algún destes Graos, consulta a táboa de ponderacións para ver que materias ponderan máis.

 • Bioloxía
 • Biotecnoloxía
 • Bioquímica
 • Ciencias Ambientais
 • Ciencias do Mar
 • Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos
 • Física
 • Matemáticas
 • Nanociencia e nanotecnoloxía
 • Química

Estes Graos relaciónanse coa modalidade de: -Ciencias e Tecnoloxía-Xeral (algúns graos) As materias que máis podederan para a maior parte dos Graos son: Matemáticas, Física e Química e Bioloxía Xeoloxía e Ciencias Ambientais. Se queres facer algún destes Graos, consulta a táboa de ponderacións para ver que materias ponderan máis.

Rama: Ciencias

Bacharelatos cos que se relaciona

Rama Ciencias Sociais e Xurídicas

Bacharelatos cos que se relaciona

Estes graos relaciónanse con materias dos Bacharelatos: - Humanidades e Ciencias Sociais (a que máis opcións abre) -Artes (algúns graos) -Ciencias e tecnoloxía -Xeral (algúns graos)Matemáticas aplicadas/Mats e 2º idioma estranxeiro puntúan para todos os Graos salvo un. Dependendo do Grao te pode vir mellor unha modalidade e materias concretas. Consulta os parámetros de ponderación.

 • Administración e Dirección de Empresas
 • Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 • Ciencias Política e da Administración
 • Ciencias Empresariais
 • Comercio
 • Comunicación Audovisual
 • Creación Dixital, Animación e VIdeoxogos
 • Criminoloxía
 • Dereito
 • Dirección e Xestión Pública
 • Economía
 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • Educación Social
 • Empresa e Tecnoloxía
 • Mestre en Educación Infantil
 • Mestre en Educación Primaria
 • Pedagoxía
 • Publicidade e Relacións Públicas
 • Relacións Internacionais
 • Relacións Laborais e Recursos Humanos
 • Socioloxía
 • Traballo Social
 • Turismo
 • Xeografía e Orednación do Territorio
 • Xestión de empresa hostaleiras
 • Xestión Industrial d e Moda
 • Xornalismo

Rama de Enxeñaría e Arquitectura

 • Arquitectura Técnica
 • Ciencia e Enxeñaría de Datos
 • Enxeñaría Aeroespacial
 • Enxeñaría Agraria
 • Enxeñaría agrícola e agroalimentaria
 • Enxeñaría biomédica
 • Enxeñaría Civil
 • E. da automoción con mención dual
 • E. de Enerxía
 • E Obras Públicas
 • E,. de procesos químicos industriais
 • E. de tecnoloxías da telecomunicación
 • E Recursos Mineiros e Enerxéticos
 • E. eléctrica
 • E electrónica industrial e automática
 • E. en deseño industrial e desenvolvemento do produto
 • E. en organización industrial
 • E. en química industrial
 • E en tecnoloxías Industriais
 • E. Forestal
 • E. Forestal e do medio natural
 • E. Informática
 • e. Mecánica
 • E Naval e Oceánica
 • E. Química
 • Estudos de arquitectura
 • intelixencia Artificial
 • Máquinas Navais
 • Náuitica e transporte Marítimo
 • Paisaxe
 • Robótica
 • Tecnoloxías da E. Civil

Bacharelatos cos que se relaciona

Estes graos relaciónanse con materias dos Bacharelatos: - Ciencias e Tecnoloxía (a mellor opción) - Humanidades e Ciencias Sociais (so nalgún grao) -Xeral (dependendo das materias que escollas)As materias de Debuxo Técnico, Tecnoloxía e enxeñaría, Física e Química, Matemáticas son unha base importante para estes Graos. Consulta a táboa de ponderacións para ver que outras materias ponderan e cales ponderan máis para cada grao.

 • Enfermaría
 • Farmacia
 • Fisioterapia
 • Logopedia
 • Medicina
 • Nutrición humana e dietética
 • Odontoloxía
 • Óptica e optometría
 • Podoloxía
 • Psicoloxía
 • Terapia Ocupacional
 • Veterinaria

Estes Graos relaciónanse coa modalidade de:-Ciencias e TecnoloxíaBioloxía e xeoloxía, física e química e, Matemáticas son materias que contan para case todos estes Graos.Consulta a táboa de ponderacións para ver que outras materias poderían ser boa opción e cales ponderan máis.

Bacharelatos cos que se relaciona

Rama Ciencias da Saúde

ABAU E UNIVERSIDADE

ACCESO Á UNIVERSIDADE DESDE BACH

EXPEDIENTEMultiplico a miña nota media de Bacharelato por 0,6(máximo 6 puntos)

FASE OBRIGATORIA ABAUMultiplico a miña nota da fase xeral por 0,4(máximo 4 puntos)

FASE VOLUNTARIA ABAU(4 PUNTOS)Nota Materia 1 x parámetro de ponderación+Nota Materia 2 x parámetro de poderación

Notade Acceso

Nota de Admisión

+

+

ACCESO Á UNIVERSIDADE DESDE C. S

EXPEDIENTEA nota media do meu Ciclo Superior (máximo 10 puntos)

FASE VOLUNTARIA(4 PUNTOS)Nota Materia 1 x parámetro de ponderación + Nota Materia 2 x parámetro de poderación

Notade Acceso

Nota de Admisión

+

Ponderacións

MATERIAS PAU (ANTES ABAU)

FASE OBRIGATORIA

FASE VOLUNTARIA

 • Podes examinarte ata de 4 materias.
 • Terán en conta as 2 materias con mellor nota vinculadas a cada Grao que solicitas.
 • A materia de modalidade da F. Obrigatoria conta tamén nesta fase (4+1).
 • Revisa os parámetros de ponderación para escoller materia. Escolle as que teñen parámetro de ponderación de 0,2 a non ser que non se che dea ben.
 • Se aprobas esta fase pero suspendes a obrigatoria, tes que volver a realizar a ABAU.
 • Se suspendes esta fase, non suspendes a ABAU
 • Podes presentarte de materias non cursadas, incluída a 2ª lingua extranxeira que debe ser diferente da 1ª.

Validez: indefinida

Validez: 2 anos

 • Lingua Castelá e lit II
 • Lingua Galega e lit II
 • 1ª Lingua Estranxeira II
 • Hª de España ou Hª da Filosofía II
 • Materia de modalidade (xeral troncal):
-Matemáticas II/Matemáticas aplicadas ás ciencias Sociais (Ciencias e Tecnoloxía)-Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II/Latín II (C.Socs e Humanidades)-Ciencias Xerais (Xeral)-Debuxo Artístico II (Artes Plásticas, Imaxe e Deseño)- Análise Musical II, Artes Escénicas II (Música e Artes Escénicas)

Ponderacións

CALIFICACIÓN PAU (ANTES ABAU)

FASE OBRIGATORIA

FASE VOLUNTARIA

 • MEDIA ARITMÉTICA das calificacións das materias desta fase.
 • Se suspendo unha materia non suspendo necesariamente a ABAU.
 • Debes obter un mínimo de 4 puntos. Se esta nota xunto coa nota media do Bacharelato te permite obter un 5, tes aprobada a ABAU.
 • NOVIDADE: A redacción será un 10% da calificación de cada tarefa con redacción de texto.. Valorarase a : coherencia, correción gtramaticas, léxica e otrográifica

 • Lembra que non é obrigatoria, polo que se suspendes as materias desta fase non pasa nada. Unicamente non engades puntuación.
 • Non te presentes ás materias que non puntúan para o Grao que queres facer, non ten sentido.

Validez: 2 anos

Validez: indefinida

Pode parecer compricado pero en realidade é sinxelo. Son os valores (0,1 e 0,2) que se multiplican pola nota que obtés nas materias da fase voluntaria da ABAU

Non acabo de entender o dos parámetros de ponderación!

Parámetros de ponderación?

E todas as materias teñen o mesmo parámetro de ponderación?

Non, e aí é donde esto o quid da questión. É recomendable escoller, preferentemente, materias de 0,2 para mellorar a puntuación

0,1

0,2

A MESMA MATERIA TEN O MESMO PARÁMETRO PARA DIFERENTES GRAOS?Non. Tes que consultar os parámetros da materia para cada Grao.

SON OS MESMOS PARA TODAS AS UNIVERSIDADES?En Galicia si, pero se queres acceder a outra comunidade autónoma tes que consultar os parámetros no seu portal educativo.

PODEN CAMBIAR OS PARÁMETROS DUN ANO PARA OUTRO? Si, aínda que normalmente cambian para mellorar as posibilidades do alumnado.

Se vas a estudar fóra

Consulta os parámetros doutras CCAA!

OFERTA SUG (SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO)

PREME nos enlaces para coñecer a oferta de:-Graos-Graos Abertos-Programas de simultanedade (dobre titulación)-Graos Duais

Requisitos específicos para acceso a Graos no SUG

Requisitos de Idiomas: Coñecemento de Inglés

 • Relacións Internacionais.

 • Xestión Industrial de Moda.

Proba de acceso

 • Ciencias da actividade física e do deporte (pódese facer proba en 1º Bach, válida durante 2 cursos).Dende o curso 23-24 a proba realizada nunha universidade gaelga (p.ex: UDC) vale para o acceso a outra universidade galega (P.EX: UDV)

Cunha media de 7 no Bacharelato xa non precisas realizar probas de acreditación de idiomas

ACCESO A CICLOS MEDIOS

CICLOS GRAO BÁSICO

CICLOS GRAO MEDIO

CICLOS GRAO SUPERIOR

Curso de especialización

Técnico Básico

Técnico Superior

Técnico Medio

Especialista

Curso de especialización

Máster profesional

Títulos e Accesos Directos

Elimínanse os criterios de modalidade de Bacharelato preferente. Podes acceder a calquera Ciclo Superior e deixa de haber vínculos entre modalidades de Bacharelato e Ciclos Superiores.

NOVIDADES NOS CRITERIOS ADMISIÓN EN CICLOS SUPERIORES

CICLOSGRAO MEDIO (CM)

CICLOS GRAO SUPERIOR (CS)

BACHARELATO

Para acceder a un Ciclo Superior desde un Ciclo Medio, ten preferencia o alumnado que procede da mesma familia profesional

Reparto equitativo de prazas entre CM e C.s Elimínase o cupo de 20% para CM e 70% para Bacharelto

Podes facer unha inscrición por réxime. Ollo se pides por Dual e che adxudican xa non tes opción no resto de réximes

NOVA LEI DE

 • Matrícula de curso completo (5-6 módulos),
 • Dous anos.

FP Ordinaria

 • Matrícula por módulos,
 • Máis de tres anos.

FP Modular

Oferta

FPPresencial

FP Semipresencial

Modalidades FP

FP Presencial

FP a distancia o virtual

FPPresencial

FP dual Intensiva

Réximes FP

FP dual Xeral

A partir do curso 24-25 TODA A FP SERÁ DUAL

FP DualCurso Completo

DOUS TIPOS DE FP DUAL

Novidades

DUAL XERAL (ORDINARIO): -Entre o 25 e 35% das horas dos ciclos medios realízanse en empresa (500-700 horas)-Cotización no período de formación en empresas

DUAL INTENSIVA: - Entre o 35-50% das horas do ciclo realízanse en empresa (700-1000 horas).-Remuneración económica.-Cotízase no período de formación en empresas

A partir do curso 24-25 TODA A FP SERÁ DUAL

Dual XERAL (ordinaria)Formación en empresa

Novidades

CICLOS DE GRAO MEDIO

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

FP ACTUAL410 horas:-2º curso. FCT

NOVA FP700 horas:-1º curso: 200-2º curso: 500

FP ACTUAL384 horas:-2º curso. FCT

NOVA FP700 horas:-1º curso: 200-2ºcurso: 500

A NOVA FP: CAMBIOS MÁIS DESTACADOS

Outros

Toda a FP será dual, isto significa que dende o 1º curso a formación realizarase de forma combinada no centro educativo e no centro de traballo. Según o tipo de Dual, a presenza na empresa será maior ou menor.Cotizarase o tempo de formación en empresa.Haberá a posibilidade de formarse en máis dunha empresa.

Ademaís dos módulos profesionais de cada perfil profesional todos os ciclos terán os seguintes módulos: Módulos troncais1. Itinerario persoal para a empregabilidade I e II.2. Dixitalización aplicada ao sistema produtivo3. Sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo4. Inglés profesional5. Proxecto intermodularMódulo optativo6. Un por ano ou dous cuatrimestrais. Desaparecen os seguintes módulos: FOL, empresa e iniciativa emprendedora, proxecto integrado, FCT.

GRAO A: Acreditación parcial dunha competencia.GRAO B: Certificado da competencia.GRAO C: Certificado profesional.GRAO D: Ciclos Formativos: -Nivel 1: CFGB. Título técnico básico.- Nivel 2. CFGM. Título de Técnico- Nivel 3. CFGS. Título de técnico superiorGRAO E: cursos de especialización ou mestrados de FP.-FPGM: Título de técnico especialista-FPGS: Máster de FP

DUAL

Módulos

5 Grados

Maior colaboración entre a Universidade e FP. Posibilidade de contar con ciclos con maior duración.Impulsaránse as dobres titulacións (xa existen)

Que CICLOS hai e donde?

 • Oferta en Galicia.

 • Ciclos noutras comunidades. TodoFP.

Curso 24-25

 • Mapa FP

NOVOS CICLOS

 • CM Xardinaría e floraría

Oferta IES MUGARDOS 24-25

 • CM Aproveitamento e conservación do medio natural

NOVOS Ciclos e MásteresCurso 23-24

 • CM Escavacións e sondaxes
 • CM Postimpresión e acabamentos gráficos

Ciclos Medios

 • Robótica colaborativa
 • Sistemas de sinalización e telecomunicacións
 • Auditoría Enerxética

Cursos de especialización (Másteres)

 • CS Formación para a mobilidade segura e sustentable
 • CS Electromedicina clínica
 • CS Caracterización e maquillaxe profesional
 • CS Automoción especializado en vehículos de competición (Dual, AE)
 • CS Automoción especializado en vehículos industriais (Dual, AE)
 • CS Cocina Agroecolóxica (Dual, AE)

Ciclos Superiores

AE: Alta especialización

Folletos Ciclos 23-24

Queres coñecer algo máis dos perfis profesionais de cada ciclo e os módulos que estudarás? Preme na imaxe

Inscrición

Inscrición

Video explicativo admisión

 • Instrucións Réxime ordinario

 • Aplicación para realizar a admisión

Inclúe 4 opcións, o mesmo ciclo en diferentes centro e/ou varios ciclos. Ordealos por preferencia.

Pasos da Admisión e Matrícula

Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:1. Utilizar o ASISTENTE INFORMÁTICO PARA XERAR A SOLICITUDE WEB. Unha vez cuberta a solicitude pode darse 3 casos: - Solicitude validada automaticamente: o impreso xerado polo asistente web indica expresamente que non ten que achegar máis documentación e que non é necesario entregar o impreso nun centro educativo. A solicitude terá consideración de validada e terase en conta no proceso de admisión. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes. - Solicitude de entrega automática: no impreso xerado indica que se trata dunha solicitude entregada automaticamente no centro de inscrición seleccionado. Neste caso non é necesario levar a devandita solicitude ao centro e quedará pendente da verificación por parte do centro da documentación achegada electronicamente. Lembre gardar unha copia impresa como resgardo e consultar a listaxe provisional de solicitudes. - Solicitude de entrega presencial no centro: na epígrafe “Documentación que se presenta”, do impreso xerado pola aplicación informática, indícase a documentación que cómpre achegar no centro. Esta documentación, xunto cos impresos xerados, deberá ser entregada en prazo, en calquera centro de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional sostida con fondos públicos. Este documento será validado polo centro e unha das copias será selada e entregada á persoa solicitante. Sen estes requisitos, a solicitude carece de validez e non se terá en conta no proceso de admisión.2. CREAR ALARMAS COAS DATAS DO CALENDADIO DE ADMISIÓN e MATRÍCULA3. CONSULTAR LISTAXES DE SOLICITUDES (provisional e definitiva) e AS DE ADXUDICACION nas datas sinaladas no calendario de admisión.4. No caso de ter adxudicación, durante o periodo establecido MATRICULARSE OU RENUNCIAR (a renuncia so é necesaria no caso do réxime ordinario).

Matrícula

 • Matrícula online ou no centro.

 • Podes esperar a matricularte para ter opción a un ciclo de maior preferencia, pero ollo ten riscos.

 • A matrícula é un proceso que remata a solicitude de praza.

 • Matrícula no caso de ciclo liberado: en papel no centro. Importante a hora de chegada.

Renuncia

 • Matrícula online.

 • Podes esperar a matricularte para ter opción a un ciclo de maior preferencia, pero ollo ten riscos.

Podes renunciar a unha praza adxudicada e permanecer no proceso de admisión, á espera de que che sexa adxudicada algunha das opcións de maior prioridade que a adxudicada. A renuncia afectará á praza que che fose adxudicada e a todos os ciclos sinalados en lugares posteriores na solicitude. A renuncia realízase polos seguintes medio:- través da aplicación informática-ou mediante impreso. Este documento, cuberto coa renuncia e asinado, deberá entregarse no prazo de matrícula establecido para a correspondente adxudicación en calquera centro de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos ou no centro no que lle fose adxudicada a praza á que vai renunciar.

ALGUNHAS DÚBIDAS FRECUENTES

Que tipos de centros hai?

Na solicitude figuran:-IES-CIFP centros integrados de FP. So imparten ensinanzs vinculadas con FP-CPR: Centro Privado Concertado (consulta se ten precios engadidos)

Prazas liberadas

Cando un ciclo non ten lista de espera, a Consellería abre un prazo para matricularse directamente aínda que non se teña feito previamente a solicitude de admisión neste ciclo. As plazas adxudicanse por orde de chegada.

Que é o código persoal de consulta (CPC)?

Nos listados non aparecerán os vosos nomes se non un código alfanumérico único e persoal. Consulta no enlace como obtelo.

Inscrición

Con anos cumpridos no 2024

Inscrición

Video explicativo admisión

 • Instrucións Dual Intensiva (con 18 anos, consulta excepcións).

 • Aplicación para realizar a admisión

 • Currículo Europeo (so para Dual)

Unicamente se pode pedir un Ciclo Dual.Se solictas tamén en FP Xeral, se che adxudican en Dual pecháse a solicitude Xeral Ordinaria.

Notas de corte FP e +

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Na FP poderás participar en experiencias únicas:-Mobilidade: podes facer prácticas noutros países-Concursos: Galicia Skills-Programas de emprendemento: Viveiros de empresa, Simula, Idea, Avanza, Actúa, Miniempresas, cooperativismo, etc

IMPORTANCIA DOS IDIOMAS

B1 PARA SER TITULADO/A UNIVERSITARIO

GRAOS BILINGÜES: É PRECISO DEMOSTRAR NIVEL DE INGLÉS PARA SER ADMITIDO/A

GRAOS QUE IMPARTEN PARTE DAS MATERIAS EN INGLÉS (MÍNIMO 40%)

NA FP ESTÁ PREVISTO INCREMENTAR A FORMACIÓN EN IDIOMAS

 • Xestión Industrial de Moda
 • Relacións Internacionais

 • No curso 23-24 todas as FP Duais de Galicia terán formación en idiomas.
 • En 2025 toda a FP incorporará módulo de idiomas en todos os ciclos de calquera réxime.

FP BÁSICA

MÓDULOS:1.Profesionais asociados á unidade de competencia.2. Formativos: Comunicación e Sociedade, Ciencias Aplicadas.3. FCT.4. Tutoría.

Agroxardinería e floraría

Dirixido a alumnado SEN TITULO ESO : entre 15 anos (excepcionalmente) e 17 (cumpridos no ano natural de comezo do Ciclo) que teñan cursado como mínimo 2º ESO . Tamén poden iniciar FPB as persoas entre 17 e 20 anos.

Con proposta do equipo docente + conformidade da familia.

PERMITE OBTER DOUS TÍTULOS: O DE FPB E O GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA+ Certificado Básico de Prevención de Riscos

Permite o ACCESO DIRECTO A CICLOS DE GRAO MEDIO (reserva dun 20% das prazas). Tes preferencia nos ciclos medios vinculados ao C.FB.

MÓDULOS PROFESIONAIS FP BÁSICAAgroxardinería e composicións florais

 • Preparación do terreo, plantación e sementeira de cultivos
 • Produción e mantemento de plantas en viveiros
 • Instalacións de xardíns, parques e zonas verdes
 • Mantemento de xardíns, parques e zonas verdes.

 • Actividades de rega, fertilización e tratamentos de cultivos
 • Operacións auxiliares na elaboración de composicións florais e prantas
 • Materiais de floraría.

PRAZOS DE ADMISIÓN

GUÍA FPB

OFERTA

ADMISIÓN E MATRÍCULA

Inscrición

A inscrición a realizará o centro

Ciclos Superiores

 • CS Esquí Alpino
 • CS Esquí de Fondo
 • CS Snowboard
 • CS Fútbol
 • CS Fútbol Sala
 • CS Atletismo
 • CS Baloncesto
 • CS Hípica
 • CS Salvamento e Socorrismo •

Ensinanzas dep rtivas

Ciclos Medios

 • CM Esquí Alpino
 • CM Esquí de Fondo
 • CM Snowboard
 • CM Fútbol CS Fútbol
 • CM Fútbol Sala
 • CM Atletismo CS Atletismo
 • CM Baloncesto CS Baloncesto
 • CM Balonmán
 • CM disciplinas hípicas Salto, Doma e Concurso Completo
 • CM disciplinas hípicas Resistencia, Orientac e Turismo Ecuestre
 • CM Salvamento e Socorrismo
 • CM Mergullo Deportivo con Escafandro Autónomo
 • CM Vela con Aparello Fixo
 • CM Vela con Aparello Libre
 • CM Judo e Defensa Persoal
 • CM Piragüismo de Augas Tranquilas
 • CM Piragüismo de Augas Bravas
 • CM Piragüismo Guía Recreativo de Augas Bravas
 • bloque común actividades de formación federacións deportivas

Proba de acceso: datas de inscrición

Exención proba de acceso específica. Condicións.

 • Sustitutiva do requisito de titulación de acceso: maio?.
 • Proba Específica: xuño?.

Escolas de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso (A Coruña) Mestre Mateo (Santiago) Antonio Faílde (Ourense) Ramón Falcón (Lugo)

Oferta

 • CM Serigrafía (Ourense, Lugo))
 • CM Procedementos Xoiaría artística (Santiago)
 • CS Arquitectura efémera (Santiago)
 • CS Cerámica artística (A Coruña)
 • CS Dourado, prateado e policromía (A Coruña, Santiago)
 • CS Ebanistería artística (Ourense)
 • CS Escultura aplicada ao espectáculo (A Coruña)
 • CS Fotografía (nas 4 escolas)
 • CS Gravado e técn. de estampación (Lugo)
 • CS Ilustración (Ourense, A Coruña)
 • CS Serigrafía Artística (lugo)
 • CS Técnicas Escultóricas (Santiago)
 • CS Xoiaría Artística (A Coruña)

Artes plásticas e deseño(Ensinanzas profesionais, 2 Cursos)

Proba de Acceso: -sustitutiva do requisito do título: ata o de maio? -proba específica: ata o xuño?

Especialidades

Escultura

Conservación e restauración de bens culturais(4 anos, título equivalente a Grao)

Pintura

Probas de acceso, inscrición:-madurez (sen o título): ata o ? de maio-específica: ata o ? xuño

Arqueoloxía

Escolas de Arte e Superior de Deseño

Oferta-Deseño GRÁFICO (A Coruña, Lugo. Ourense)-Deseño de INTERIORES (A Coruña, Lugo, Ourense)-Deseño de MODA (Santiago)-Deseño de PRODUTO (Santiago)

ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO(4 anos, equivalente a Grao)

Probas de acceso: datas de inscrición-Sustitutiva do título de acceso: ata o 23 maio. -Específica de acceso: ata o 23 xuño

Ramón Falcón (Lugo)

Antonio Faílde (Ourense)

Mestre Mateo (Santiago)

Guía explicativa

Pablo Picasso (A Coruña)

Interpretación

Escenografía

ArteDramático

Dirección escénica e dramaturxia

4 anos, equivalente a Grao

3 especialidades

Probas de acceso

Escola de Arte Dramático

Calendario de Inscrición: -Proba sen requisito de titulación de acceso: ata o ? de maio-Proba específica: ata o ? de xuño

Recursos para orientarse

RECURSOS PARA ORIENTARSE

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS UNISCOPIO

UNIGOW

CANAL WHATSAPP

CANAL TELEGRAM

BLOG

Estamos en contacto

 • maria.ysabelcalvo@edu.xunta.gal
 • https://t.me/piensosientosoy (telegram)
 • @piensosientosoyorientadora (facebook)
 • https://piensosientosoy.blogspot.com

Materias de 4º

Modalidades e materias de 1º Bacharelato

Materias de 2º Bacharelato

Fase Voluntaria da ABAU(ver parámetros).

MATERIAS DAS QUE VOS EXAMINAN NA ABAU

 • Troncais de modalidade (fase voluntaria e fase obrigatoria)Matemáticas II (Ciencias)Latín II (Humanidades)Matemáticas Aplicadas (Ciencias Sociais)Fundamentos da Arte (Arte)
 • Ciencia e Tecnoloxía :BioloxíaDebuxo Técnico IIFísicaQuímicaXeoloxía
 • Humanidades e Ciencias Sociais:GregoEconomía da EmpresaXeografíaHistoria da ArteHistoria da Filosofía
 • Artes:Cultura Audiovisual IIArtes EscénicasDeseño

Estas materias vincúlanse coas RAMAS nas que se organizan os Graos: Hai cinco: 1. Artes e Humanidades 2. Ciencias 3. Ciencias da Saúde 4. Enxeñaría e Arquitectura 5. Ciencias Socias e Xurídicas

Quero ir a á Universidade

Materias de 4º

Modalidades e materias de 1º Bacharelato

Modalidade e materias de 2º Bacharelato

Ter cursado unha modalidade e materias concretas de 2º de Bacharelato permiten un acceso preferente a un CS concreto.

Consulta os vínculos preferentes.Entra antes un/ha alumno/a con menor nota se ten o acceso preferente.

Quero ir a FP de Grao Superior

+ Enlace folla matrícula

Oferta IES Mugardos 1º CURSO: -Ciencias -Humanidades e Ciencias Sociais

1º Bach LOMLOE

1º BACHARELATO LOMLOE

TELÉFONOS

 • 881 938 200
 • 627 132 638

ESTAMOS EN CONTACTO

WEB

 • http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdemugardos/

CORREOS

 • iesmugardos@edu.xunta.gal

VÉMONOS A VOLTA. FELIZ VERÁN!

VOU AO INSTI!