Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DNI Electrònic

wow

¡Vamos!

Què és el DNI Electrònic? El DNI electrònic és un document emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri de l’Interior). A més d’acreditar físicament la identitat personal del seu titular, permet1: Acreditar electrònicament i de forma inequívoca la seva identitat. Signar digitalment documents electrònics, donant-los una validesa jurídica equivalent a la que els proporciona la signatura manuscrita.

Certificats Electrònics en el DNIe

Amb el DNI electrònic s’obtenen dos certificats1: Certificat d’Autenticació: Garanteix electrònicament la identitat del ciutadà al realitzar una transacció telemàtica. Certificat de Signatura: Permet la signatura de tràmits o documents, substituint a la signatura manuscrita.

Obtenció del DNIe

Per obtenir el DNIe hauràs d’acudir a una Oficina d’Expedició del DNI electrònic, abonar la taxa establerta i presentar els documents següents1: Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. Una fotografia recent. Certificat o volant d’empadronament de l’Ajuntament. Per a més informació, pots visitar el Portal del DNI Electrònic o la Guia de Referència Bàsica del DNI electrònic.