Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Podpora kvality vzdelávania na Univerzite Komenskéhov BratislaveKurzy pre VŠ učiteľov

Gabriela Pleschová Univerzita Komenského v Bratislave Inovatívne trendy vo vysokoškolskom vzdelávaníTUKE Košice, 24. 11. 2023

Gabriela Pleschova

Štruktúra prednášky

 1. kurzy pre VŠ učiteľov/ky a iné aktivity Centra pedagogickej podpory FIF UK
 2. štandardy pedagogickej činnosti VŠ učiteľa/ky, pilotný ročník výberu inovatívnych kurzov DPŠ štúdia a tri ročníky Ceny ENLIGHT pre inovatívne kurzy
 3. výzva konať: ako podporovať kvalitu vzdelávania na slovenských VŠ
 • vzniklo v roku 2022 v rámci Filozofickej fakulty UK
 • 4 pracovníčky + externí spolupracovníci/čky
od roku 2018 realizujeme projekty Erasmus+ Strategické partnerstvá
 • IMPACT (Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers)
 • BELONG (Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing)
 • HOSUED (Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning)
Systematická podpora VŠ učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania

1.

Centrum pedagogickej podpory

40 účastníkov/čok z UK a Masarykovej univerzity

Academic writing in English

ročný kurz akreditovaný Britskou SEDA3 ročníky kurzu51 účastníkov/čok, 25 absolventov/tiekrôzne fakulty UK

workshopy, konzultácie...

Ako inovatívne učiť na VŠ

ročný kurz20 účastníkov/čok z UK, Masarykovej univerzity, CEU, Nottingham Trent University, University of Madeira

Inclusive teaching

dvojročný kurz akreditovaný Britskou SEDA33 účastníkov/čok z UK a Masarykovej univerzity

Effective teaching for internationalisation

Centrum pedagogickej podpory: kurzy pre VŠ učiteľov

Odovzdávanie certifikátov absolventom/kám kurzov, 2022-3
Hodnotenie kvality výučby a oceňovanie pedagógov

2.

 • štandardy pedagogickej činnosti VŠ učiteľa/ky
(konferencia a webinár)
 • pilotný ročník výberu a oceňovania inovatívnych kurzov DPŠ štúdia
 • tri ročníky Ceny ENLIGHT pre inovatívne kurzy
Odovzdávanie Cien učiteľskej akadémie 2023 a ENLIGHT Innovative teaching award

workshopy a webináre

Dopyt z iných fakúlt a univerzít

 • poznatky ako efektívne vzdelávať
 • byť na špici v publikovaní v rámci inštitúcie

Výskum a publikácie

 • pozvania realizovať vzdelávanie a zapojiť sa do projektov

Komunita absolventov/tiek kurzov

 • projekt Európske univerzity (10 )
 • financovanie niektorých aktivít centra, účasti absolventov kurzov na konferencii o vyučovaní
 • Cena za inovatívne vyučovanie

Spolupráca s tímom

Piliere našej činnosti

 • zvýšiť účasť študentstva na predmetovej ankete
 • finančne podporiť vzdelávanie VŠ učiteľov/iek
 • vyberať a oceňovať kvalitné kurzy
 • spolupracovať so zahraničnými partnermi, kde je etablované vzdelávanie VŠ učiteľov/iek

3.

Výzva konať!

Babinská, K., Pleschová, G. (2023). Learning from peers’ diverse knowledge and experience. Findings from internationalising a course for medical students. Innovations in Education and Teaching International 10.4324/9781315042565 Hlavatá, L., Simon A. (2023): Internationalisation without international students? Internationalising the curriculum and student experience during the COVID-19 pandemic in Slovakia, Innovations in Education and Teaching International 10.1080/14703297.2023.2274474 Pleschová, G., Simon, A., eds. (2021). Internationalising teaching in higher education. Supporting peer learning. Delft: Delft University of Technology Internationalising Teaching in Higher Education. Supporting Peer Learning. Open-access portal: https://impactportal.eušpecializovaná príloha (Sympózium) časopisu European Political Science (2024)

Naše publikácie

Centrum pedagogickej podpory
fphil.uniba.sk/cpp

IMPACT 2019-1-SK01-KA203-060671: fphil.uniba.sk/impactHOSUED, 2020-1-SK01-KA203-078299: https://hosued.euba.skBELONG 2021-1-SK01-KA220-HED-000023528: fphil.uniba.sk/belongSystematická podpora VŠ učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania 020-UK-2-1-2021: https://fphil.uniba.sk/sluzby/projekty/projekt-systematicka-podpora-vs-ucitelov

cpp@fphil.uniba.sk