Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

A viaxar!!!

A viaxar!!!

Australia

Área: Proxecto competencialCurso: 6º de primaria

Brasil

Consiste en que, organizados en grupos de catro discentes, cada grupo escolla un país do mundo e elabore unha guía de viaxe.

En que consiste o proxecto?

Egipto

1º. Investigamos.2º. Traballamos xuntos.3º. Presentamos o noso produto.

Unidades

España

  • Procura e selección de información relacionada cos proxectos.
  • Planificación: secuenciación e temporalización.

Contidos bloque 1:

Estados Unidos

Contidos bloque 2:

  • Execución de proxectos: dinámicas e roles.

India

Contidos bloque 3:

  • Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.
  • Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

Japón

Criterios de avaliación bloque 1:

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios para a realización do proxecto. CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se precisa. CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a temporalización das actuacións necesarias para a execución do proxecto. CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir no desenvolvemento das actuacións do proxecto e propoñer posibles solucións a estas.

Noruega

Criterios de avaliación bloque 2:

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa secuencia e a temporalización prevista. CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e mobilizar as competencias cos niveis de calidade requiridos. CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e materiais previstos para a execución das actuacións. CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía, ou comunicar as incidencias xurdidas durante a execución das actuacións. CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da execución do proxecto.

Grecia

Criterios de avaliación bloque 3:

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o caso, os produtos finais obtidos. CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con corrección e claridade, para enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a presenza escénica como códigos comunicativos para enxalzar a expresividade e eficacia do discurso. CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na exposición e controlar, de ser o caso, a conduta asociada ás emocións negativas. CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Sudáfrica

Boa viaxe!!!