Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NICOLAU COPÈRNIC.

BATXILLERAT 24-25

INDEX

Entre els diferents projectes que es realizat al Batxillerat, en presentem una mostra.

PROJECTES EN IMATGES ICALENDARI

L´avaluació al Batxillerat és contínua i diferenciada per matèries. Cada matèria fixa els criteris d´avaluació que l´alumnat ha de conèixer des de l´inici del curs.

AVALUACIÓ

El Batxillerat té per finalitat proporcionar a l´alumnat formació, maduresa intel-lectual i humana, coneixements i habilitats que li permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

FUNCIONAMENT

Organització general del Batxillerat: - Una part comuna i - una part diversificada

ESTRUCTURA

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

01

estructura del batxillerat

PRETÉN PROPORCIONAR UNA SÒLIDA CULTURA INTEGRAL I APORTAR GUST PEL CONEIXEMENT, TREBALL, APRENENTATGE PERSONAL, RIGOR EN LA FEINA I PREPARACIÓ PER A L´ITINERARI ACADÈMIC-PROFESSIONAL POSTERIOR.

PERMET QUE L´ALUMNAT PUGUI CURSAR VARIETAT D´ÀMBITS FORMATIUS QUE APUNTIN CAP A DESTINS ACADÈMICS.

PROMOU APRENENTATGES EN SITUACIONS REALS QUE S´HAN DE FER SERVIR EFICAÇMENT EN CONTEXTOS DIFERENTS

PERMET ESTABLIR ITINERARIS FORMATIUS PERSONALITZATS MÉS ENLLÀ DE LES MODALITATS

iNCLOU ALTRES ESTUDIS QUE NO ES CURSEN ESPECÍFICAMENT AL BATXILLERAT

CINC CARACTERÍSTIQUES DEL BATXILLERAT

característiques del batxillerat

MARC HORARI GLOBAL

El marc horari global són les hores que cursa cada alumne/a al Batxillerat.Algunes de les hores les cursa amb tots els companys/es del seu grup classe (hores matèries comunes).La resta d´hores (modalitat i optatives) les cursa en els subgrups corresponents.

QUÈ ÉS?

Com es concreten?

Què són?

matèries comunes

Les matèries comunes del Batxillerat són les que ofereixen una base comunia d´aprenentatges i les ha de cursar tot l´alumnat.El quadre adjunt indica quines són aquestes matèries, en quin cursos s´imparteixen i a raço de quantes hores a la setmana.

Modalitat d´Humanitats i Ciències Socials

Modalitat de Ciències i Tecnologia

El nostre Batxillerat presenta 2 modalitats:

modalitats

Les matèries de modalitat són les matèries pròpies de cada modalitat del Batxillerat i l´alumnat en tria algunes en funció del seu itinerari acadèmic.Cada modalitat té unes matèries que li són pròpies i l´alumne o alumna n´ha de cursar tres a primer i tres a segon.De les tres matèries de cada curs, una és obligatòria dins de la modalitat triada i dues es trien del conjunt de matèries de la mateixa modalitat.Totes les matèries de modalitat de primer curs s´imparteixen a tres hores a la setmana i les de segon curs, a quatre hores.

Com es concreten?

Ciències i tecnologia.

matèries de la modalitat

Són les matèries pròpies de la modalitat i s´adreça a l´alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cinetificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials instruments que s´utilitzen en la producció de béns i serveis.

Com es concreten?

Humanitats i ciències socials.

matèries de la modalitat

Són les matèries pròpies de la modalitat i s´adreça als alumnes interessats amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polóitiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publiictat, el turisme i altres serveis d´oci.

Modalitat d´Humanitats i Ciències Socials

Modalitat de Ciències i Tecnologia

matèries optatives

Les matèries optatives completen el curriculum del Batxillerat amb nous temes, situacions i reptes que no s´inclouen a les matèries comunes i les de modalitat.Aquestes matèries ofereixen a l´alumnat la possibilitat de conèixer altres disciplines més enllà de la modalitat triada o bé la possibilitat d´ampliar des d´una perspectiva menys acadèmica, però amb el rigor del Batxillerat, la via acadèmica ja triada.Les matèries optatives QUE OFERIM SÓN: Dibuix tècnic, Formació i orientació personal i professional, Psicologia, Programació i robòtica, Ciutadania i política, Objectius del Desenvolupament sostenible, Química, Escriptura creativa.

CONCRECIÓ DE L´HORARI

02

FUNCIONAMENT.

El batxillerat té per finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permeti desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així mateix, l’ha de capacitar per accedir a l’educació superior. Per assolir aquestes finalitats és fa imprescindible que l’alumnat sigui el protagonista del propi aprenentatge, que s’enfronti a la nova etapa amb responsabilitat i autonomia. És molt important prendre consciència des de l’inici dels estudis que la mitjana aritmètica de les notes de primer i segon (90%) més la nota del TR (10%) ens donen el 60% de la nota d’accés a la universitat

qUÈ VOLEM?

Conferències sobre temes interessants d’actualitat.

 1. Xerrades sobre les diferents sortides a partir del Batxillerat:
 2. Estudis universitaris i cicles formatius de grau superior.
 3. Informació per part de les Universitats.
 4. Assistència a les Jornades de Portes Obertes de diferents Universitats
 5. Tutories individualitzades

L’alumnat de batxillerat disposa d’una hora setmanal de tutoria. A més de les activitats pròpies de la tutoria (seguiment de la marxa del curs i del treball individual, entrevistes amb alumnes i famílies, control de faltes d’assistència…), durant el Batxillerat es realitzaran una sèrie d’activitats per tal d’orientar l’alumnat a decidir sobre el seu futur.

LA TUTORIA

Orientació personalitzada.

A la majoria de les matèries, els alumnes comparteixen aula amb un màxim de 15 companys i companyes.

Des de l´acció tutorial, com des de l´Orientació i la Coordinació se centren en els iteneraris singulars de cada alumne/a.

S’apostaa mesura que l´alumne/a avançi en els seus estudis, que rebi una orientació acadèmica i professional que el permeti escollir amb seguretat i certesa els seus estudis i també definir el seu itinerari professional.

Programari de gestió integral de centre educatiu i de comunicació amb les famílies.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer odio turpis, varius vitae tempor vel, venenatis vel lectus.

Les llengües principalment: Castellà, Català i Anglès.

Aplicació Geisoft.

Comunicació ràpida i continuada amb les famílies.

Seguiment individualitzat.

Desdoblaments

Grups reduïts.

característiques específiques

03

L´AVALUACIÓ.

Avaluació: a principi de curs, cada professor/a comunicarà a l’alumnat els criteris d’avaluació específics de la seva matèria. Setmana de TRIMESTRALS: calendari d’exàmens repartit en tres dies per a les matèries que són avaluables a les PAU (dos/tres exàmens per dia). Durant aquests dies no hi haurà classes. Les notes d’aquests exàmens suposaran un 40% de la nota final del trimestre. Recuperacions durant el curs: des de cada matèria es proposen les activitats pertinents per a la recuperació de trimestres anteriors. El tercer trimestre no té recuperació al juny, la recuperació de tot el curs es farà al setembre, a la convocatòria extraordinària prevista a la normativa oficial.

TREBALL DE RECERCA

Què hem de tenir en compte?
 1. Implica una durada mínima de 70 h.
 2. És el 10% de la nota final de Batxillerat.
 3. S’inicia a 1r i es presenta a 2n de Batxillerat.
 4. A la tutoria de 1r de Batxillerat s’expliquen els objectius del TdR, quina estructura ha de tenir i com es durà a terme l’avaluació.
 5. Tot el material necessari el trobaran al Moodle i Classroom de Tutoria.
 6. S’assignarà un tutor per fer el seguiment.
 7. Col·laboració amb les universitats: ARGO i FORCES

04

projectes en imatges

El departament d´idiomes ofereix la possibilitat durant el transcurs del batxillerat de viatjar a Berlín/Londres/Irlanda..

VIATGE A BERLIN

ICE + UAB

projecte argó

ICE + UAB

projecte brúixola

beques Ítaca

beques esade

Hackató amb el M.I.T.

UAB

jornades de química

UB

olimpíada folosòfica

UAB

lliga de debats

Ajuntament de Terrassa + Argó (UAB)

premis de treball de recerca

ficcions. fem de l´escriptura un joc

(UAB)

debat parlamentari anglès

05

calendari

beca general mec

US ESPEREM AL COPÈRNIC!

Calendari preinscripcions.

L´APRENENTATGE CENTRAT EN TU.

INSTITUT NICOLAU COPÈRNIC

moltes gràcies.