Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 24-25

PREGUNTES FREQÜENTS

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 24-25

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971610096

  • Es pot triar entre fer el procés presencial o telemàtic utilitzant preferentment la via telemàtica.
  • A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GESTIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament) tot i que es recomana el tràmit telemàtic.
  • Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.
  • Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) l'heu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

IMPORTANT

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

LLISTES DEFINITIVES

22 de maig

del 13 al 15 de maig

del 22 al 24 d'abril

10 de maig

RECLAMACIONS

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

MATRÍCULAEDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 28 de junyESO del 26 de juny al 5 de juliol

ADSCRIPCIÓ

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

LLISTES DEFINITIVES

21 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

del 13 al 17 de juny

del 20 al 28 de maig

12 de juny

RECLAMACIONS

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

MATRÍCULAEDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 28 de juny

ADMISSIÓ

11. Alumnes esportistes d'alt nivell.

10. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

9. Condició de discapacitat de l'alumne o del pare, la mare, algun tutor lega o algun germà.

6. Alumnes nascuts de part múltiple.

4. Pares, mares o tutors legals que treballen al centre.

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Criteris prioritaris

8. Acolliment de l'alumne.

5. Pertinença a família nombrosa.

2. Ubicació del domicili familiar o del lloc de treball del pare/mare/tutor.

3. Renda per càpita de la unitat familiar corresponent a l'exercici fiscal de 2022.

7. Família monoparental.

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

17. Altres circumstàncies (criteris de centre).

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Criteris complementaris

14. Famílies en risc social.

16. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

13. Mobilitat forçosa de la família.

15. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

12. Alumnes amb una malaltia crònica.

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Més informació sobre els criteris de desempat.

CRITERIS DE DESEMPAT

Si es produeix un empat en la puntuació, s’ha de dirimir a partir de la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris, tot comparant-los un a un i en l’ordre que apareixen en aquest annex 5. En el cas del criteri 1, es prioritzarà que l’alumne tengui germans al centre per davant del fet de tenir-los al centre adscrit. En el cas del criteri 2, es prioritzarà el domicili familiar per davant del lloc de feina del pare, mare o tutors legals. En el cas del criteri 4, es prioritzarà que l’alumne tengui el pare, mare o tutor legal que treballi al mateix centre educatiu per davant del fet que treballi al centre adscrit. En el cas del criteri 10, es prioritzarà la condició de víctima de violència de gènere per davant de la condició de víctima de terrorisme.Si l’empat es produeix per accedir als estudis de batxillerat i es manté després d’aplicar els criteris anteriors, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica del títol d’ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d’equidistància, a la superior. En les qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9.Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’ha d’efectuar un sorteig públic a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives, presidit per la directora general de Planificació i Gestió Educatives o la persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds.En el moment de fer la sol·licitud, s’assignarà un número a cadascuna. Quan es tenguin totes les sol·licituds, s’ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic que determinarà el número de sol·licitud a partir de la qual s’ha de seguir l’ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir dels dos llinatges (o d’un llinatge, en el cas de llinatge únic) s’adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o llinatge, en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en el lloc web de la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives (https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sortejos_desempat-44747/) i en eldel Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.Les normes a tenir en compte per a l’ordenació alfabètica de les sol·licituds són les següents: - Els llinatges que es tindran en compte en el sorteig seran els que figuren literalment en el DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant.- L’ordre dels llinatges seguirà estrictament l’ordre de l’A a la Z de l’abecedari espanyol, sense excepcions per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els llinatges amb guió o apòstrof es classificaran com si no en tinguessin.- Si la persona sol·licitant té només un llinatge en el seu DNI, NIE o passaport, només figurarà aquest llinatge. Les sol·licituds amb un únic llinatge precediran les que presentin aquest mateix llinatge seguit d’un altre.