Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Informacje dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.

 • Egzamin jest obowiązkowy.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.
 • Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
 • Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.Dopiero od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

EGZAMIN – ZWOLNIENIE

Do egzaminu nie przystępuje uczeń: ‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.Z egzaminu zwolniony jest uczeń: ‒ z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,‒ który ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym,ani w terminie dodatkowym, ‒ który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

EGZAMIN – TERMIN I WYMAGANE PRZEDMIOTY

Termin dodatkowy: 10–12 czerwca 2024 r. ‒ dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju.

Termin główny: 14–16 maja 2024 r., godz. 9:00.

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Dzień trzeci16.05.2024r. (czwartek)Język obcy 90 minut czarny długopis legitymacja szkolna

Dzień drugi15.05.2024r. (środa)Matematyka 100 minut czarny długopis linijka legitymacja szkolna

EGZAMIN – TERMIN I WYMAGANE PRZEDMIOTY

Dzień pierwszy14.05.2024r. (wtorek)Język polski 120 minut czarny długopis legitymacja szkolna

W przypadku arkuszy dostosowanych (dostosowanie form i warunków), czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest wydłużony:

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są corocznie publikowane w formie komunikatu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Dotyczą one uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dzień trzeci16.05.2024r. (czwartek)Język obcy do 135 minut

Dzień drugi15.05.2024r. (środa)Matematyka do 150 minut

EGZAMIN – WYDŁUŻENIE

Dzień pierwszy14.05.2024r. (wtorek)Język polski do 180 minut

EGZAMIN – OGÓLNE ZASADY

Strój

Uczniowie powinni być ubrani w strój galowy.

Stolik

Na ławce może być tylko arkusz, długopis, a w przypadku matematyki także linijka.

Leki

Uczniowie chorzy mogą mieć przy sobie leki (po wcześniejszym dostarczeniu dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku).

Losowanie stolika

Uczeń losuje numeru stolika, przy którym będzie pracował. (Niektórzy uczniowie będą mieli wskazane miejsce ze względu na dostosowanie warunków).

EGZAMIN – OGÓLNE ZASADY

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatorów i słowników.Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

EGZAMIN – OGÓLNE ZASADY c.d.

 • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
 • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Uczeń zostawia na ławce zamknięty arkusz.
 • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
 • Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę w strojach galowych.
 • Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 • Członkowie Zespołu Nadzorującego losują numery stolików, przy których uczniowie będą pracować.
 • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.

EGZAMIN – OGÓLNE ZASADY c.d.

Nie wolno podpisywać się na arkuszu.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

 • zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,
 • sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi,
 • sprawdzają czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
 • sprawdzają, czy numer pesel na naklejkach jest prawidłowy,
 • wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego.

EGZAMIN – OGÓLNE ZASADY c.d.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy,
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

do 20 lutego 2024 r. Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września. Złożenie wniosku (w porozumieniu z dyrektorem szkoły) o przeprowadzeniu egzaminu w innym miejscu niż szkoła. 14–16 maja 2024 r. Egzamin ósmoklasisty – termin główny. 10–12 czerwca 2024 r. Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy. 3 lipca 2024 r. Okręgowa komisja egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty. lipiec 2024 r. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy ucznia – w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. w ciągu 2 dni od wglądu do pracy ucznia Możliwość zwrócenia się z wnioskiem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o weryfikację sumy punktów zdobytych przez ucznia.

WAŻNE DATY

Wzór nieaktualny

6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

Część 1.Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego/dramatycznego/ lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego/ publicystycznego/naukowego). W zadaniachmogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia.Część 2.Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) w jednej z dwóch form do wyboru:1) o charakterze twórczym – opowiadanie,2) o charakterze argumentacyjnym – rozprawka.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z instrukcji dla ucznia, dwóch części z zadaniami oraz karty odpowiedzi. Łączna liczba zadań wynosi około 20. Znajdują się wśród nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań wynosi 45. W pierwszej części arkusza można zdobyć 25 punktów (w tym około 50 proc. za zadania otwarte). W drugiej części arkusza można uzyskać 20 punktów.

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Lektury ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, treny VII, VIII
 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz
 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
Lektury wskazane w podstawie programowej dla klas 7–8, ale nieujęte w wymaganiach egzaminacyjnych:
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny I i V
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Sławomir Mrożek, Artysta
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż)

W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych zadaniach i w wypracowaniu – trzeba się wykazać szczegółową znajomością treści i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8 ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych. Uczeń będzie mógł także odwołać się do lektur z podstawy programowej dla klas 7–8, pominiętych w wymaganiach.

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wyboru wielokrotnego, prawda – fałsz, na dobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii. Dobrym źródłem informacji o zadaniach dostosowanych do wymagań egzaminacyjnych w 2023 r. jest analiza arkuszy CKE opracowanych zgodnie z aneksem do Informatora:– arkusza próbnego egzaminu ósmoklasisty z marca 2021 r.– arkusze egzaminacyjne z 26 maja 2021 r i 25 maja 2022 r.

Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 18 do 20 zadań, za których rozwiązanie można łącznie zdobyć 25 punktów. W arkuszu znajduje się 15 zadań zamkniętych, za które można zdobyć 15 punktów, oraz 3–5 zadań otwartych, za których rozwiązanie można zdobyć w sumie 10 punktów.

Informacje o egzaminie z matematyki

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z 5 części. Część 1. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.Część 2. Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.Część 3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem. Część 4. Część poświęcona środkom językowym, czyli zadania badające znajomość gramatyki. Część 5. Zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być e-mail, wpis na blogu, lub wiadomość (tylko jedna z tych form, bez możliwości wyboru)

Poziom egzaminu został obniżony do A2 (średni poziom biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał 14 zadań, za które będzie można zdobyć maksymalnie 55 punktów (21 punktów za zadania otwarte i 34 punkty za zadania zamknięte).Sprawdzane umiejętności: egzamin będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym, dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia.

Informacje o egzaminie z języka angielskiego

OKE: https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/

CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach, które są dostępne na stronie internetowej:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Nowa Era - Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 8