Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

KONTAKT

REKRUTACJA

PRAKTYKI

PROGRAM

O KIERUNKU

SPIS TREŚCI

O KIERUNKU Studiów podyplomowych

01

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄświadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim(zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.)w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiemlub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIMFakultatywnie na życzenie absolwent może otrzymać świadectwo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Koszt 80 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

ADRESACI STUDIÓW:Studia podyplomowe kierujemy do absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli kierunków nauczycielskich pracujących z dziećmi i dorosłymi o różnych stopniach niepełnosprawności.Studia adresujemy do osób, które pragną zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną (wymagającą wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności, które utrudniają im rozwój i funkcjonowanie społeczne), a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

ADRESACI STUDIÓW:Jeżeli nie posiadasz przygotowania pedagogicznego możesz równolegle studiować wybrany kierunek studiów podyplomowych plus uzupełnić przygotowanie pedagogiczne - skorzystaj z braku wpisowego do obu kierunków oraz 10% zniżki czesnego do tańszego kierunku!

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:posiadanie uprawnień pedagogicznych, w tym przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy jako nauczyciel w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,posiadanie dyplomu studiów wyższych (I / II stopnia / jednolitych magisterskich),

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)Formularz zgłoszeniowy, Umowa o świadczenie uług edukacyjnych,Wniesienie opłaty wpisowej.

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI KWOTY CZESNEGO przez cały okres studiów.Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów).Faktura z odroczonym terminem płatności? TAK.Faktura wystawiona na organ prowadzący? TAK.Możliwość płatności całości czesnego semestralnie? TAK.Możliwość płatności całości czesnego miesięcznie? TAK.

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Koszt studiów jest kosztem całkowitym, pokrywa wszystkie opłaty programu studiów podyplomowych: materiałów, zaliczeń/egzaminów, koszt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jednorazowej wysyłki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na adres wskazany przez Uczestnika studiów.Czesne za 3 semestry studiów: 3.600 złMożliwość opłat czesnego w częściach: 10 x 360 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Cel: Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia przygotowują Słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych oraz w placówkach pracy z dorosłymi. Słuchacze studiów nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu:

  • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
  • diagnozy i terapii,
  • wczesnej interwencji,
  • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
  • organizowania systemów i strategii wsparcia.

PROGRAM Studiów podyplomowych

02

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Ilość semestrów: 3 MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGOPodstawy pedagogiki specjalnej - Dydaktyka specjalna - Diagnostyka w pedagogice specjalnej - Etyka zawodu nauczyciela - Praktyka moduł I 60 h

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGOElementy psychologii klinicznej i psychopatologii - Oligofrenopedagogika - Rewalidacja indywidualna - Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną - Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną - Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną- Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej - Kształcenie i wychowanie integracyjne - Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO- Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym - Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną - Praktyka moduł II 120 h

* praca projektowa lub prezentacja na wybrany przez Słuchacza case study (min. 30 slajdów).

Obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pracy projektowej lub prezentacji zaliczeniowej*

Zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych/zawodowych

Uregulowanie czesnego i opłaty wpisowej

Warunkami ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

Tel: 797 173 501Tel: 502 162 365Tel: 503 192 950Tel: 690 515 224

STUDIUJ Z GWARANCJĄ SATYSFAKCJI I SUKCESU

SIEĆ WSPÓŁPRACY LEKCJE XXI - WIEKUABC AUTYZMUDARMOWE WEBINARIA

STUDIUJ Z GWARANCJĄ ZADOWOLENIA

24h/dobędostęp do treści

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW OFFLINE NA PLATFORMIE eLearning dla każdego Uczestnika studiów.Nieograniczony dostęp z każdego miejsca na świecie24h na dobę

Zajęcia są streamowane online w czasie rzeczywistym oraz nagrywane z możliwością odtworzenia nagrań na platformie

Wykładowa forma zajęć z panelem dyskusyjnym i/lub wykład interdyscyplinarny

100% ONLINE w czasie rzeczywistym (Real Time Online)

POZNAJ SZCZEGÓŁY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

FORMA STUDIÓW

PRAKTYKI

03

Moduł I 60 h

realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności.

Moduł II 120 h

Praktyka realizowana pod opieką nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagogika) z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.Praktyka powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu.

Bierni Nauczyciele lub osoby bez przygotowania pedagogicznego mają obowiązek zaliczenia pełnych godzinowo praktyk zawodowych.Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem i złożysz stosowne zaświadczenie wraz z wnioskiem - Twoje praktyki mogą zostać skrócone o 50%. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś czynnym Nauczycielem?Skróć praktyki o połowę!

Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem, a Twoja praca jest zgodna z kierunkiem studiów - możesz ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych.Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś Praktykiem?Skorzystaj z możliwości zaliczenia praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej

Jesteś czynnym Nauczycielem?Zapraszamy!Potrzebujesz przygotowania pedagogicznego? Zapraszamy!

Formę pracy dyplomowej spełnia praca projektowa. Materiały wypracowane podczas STUDIÓW to PROJEKT EGZAMINACYJNY, z którego możesz korzystać podczas praktyk lub późniejszej praktyki zawodowej.

Od 2000 roku na RYNKU EDUKACYJNYM: studia licencjackie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, kursy dofinansowane z BUR, KFS oraz środków unijnych

Od 2000 roku z WAMI

Czynny nauczyciel ma możliwość zaliczenia studiów w Indywidualnym Toku Nauki - w rok - zainteresowany? Zapraszamy!

BRAK PRACY DYPLOMOWEJ

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli w rok

BRAK EGZAMINÓW DLA CZYNNYCH NAUCZYCIELI

DLACZEGO MY?

TYLKO TRZY KROKI DZIELĄ CIĘ OD PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

PRZYGOTUJ DOBREJ JAKOŚCI SKAN DYPLOMU POTWIERDZAJĄCY WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE i ZDJĘCIE

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIAOTRZYMASZ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

REKRUTACJA

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z BUR

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z KFS

Pozyskaj dofinansowanie do studiów podyplomowych

21%

BAZA USŁUG ROZWOJOWY

29%

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

50%

Dofinansowanie uzyskane z publicznych placóek oświatowych: szkól/przedszkoli/ich organów prowadzących

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Chcąc aplikować o środki z placówki niepublicznej można za pośrednictwem organu prowdzącego (przedsiębiorcy) aplikować o środki zarówno z KFS jak i BUR.

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z BUR - skontaktuj się z nami

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z placówki publicznej - zależy wnioskować o dofinansowanie bezpośrednio w swoim zakładzie pracy bądź organie prowadzącym.

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z BUR

Chcąc aplikować o środki z KFS - skontaktuj się z nami

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z KFS

Podążaj za odpowiedziami

JESTEŚ ZAINTERSOWANY DOFINANSOWANIEM?

www.facebook.com/isprybnik/

Whatsapp: 502 162 365

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

Pytania?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE 100%ONLINE

DECYZJA PODJĘTA?

Tel: 797 173 501 502 162 365 503 192 950 690 515 224

Instytut Studiów Podyplomowychul. Magnolii 2544-207 Rybnikwww.rybnikonline.eu Studiuj z gwarancją satysfakcji i sukcesu

NADAJ PRZESYŁKĘ Z DOKUMENTAMI

rybnikonline.eu

ZAPRASZAMY