Want to make creations as awesome as this one?

Voorbereiding op de workshop 'Hoe bouw ik mijn lessen om tot een blended traject?'

Transcript

Blended leren

LEERPAD

Start

gebaseerd op en met dank aan de professionalisering ‘Blended Learning’ door de interne dienst ‘Onderwijs’ HOWEST

1. Intro

Nice to teach you

Dit leerpad is een pre-teaching om je voor te bereiden op de workhop 'Hoe bouw ik mijn lessen om tot een volwaardig blended traject?'. Het doornemen van dit leerpad duurt ongeveer 45 minuten en is essentieel om te kunnen deelnemen aan de workshop.Het leerpad bevat verschillende soorten leeractiviteiten.Tijdens de workshop hernemen we de belangrijkste aandachtspunten uit deze pre-teaching en gaan we aan de slag met de resultaten van de oefeningen.

navigatieknoppen

Karen Nyslector HOWEST

2. Doelen

Doelen

Na het doorlopen van dit leerpad, kun je:

het begrip 'blended leren' helder definiëren

aan de hand van voorbeelden een blended traject herkennen

vormen van blended leren met elkaar vergelijken

bepalen welke vorm van blended leren het meest geschikt is voor jouw vak

6 soorten leeractiviteiten van elkaar onderscheiden

Overzicht van het leerpad

3. Blended leren

2. Doelen

1. Intro

4. Test jezelf'blended of niet?'

5. Vormen van blended leren

7. Jouw blended scenario

6. Test jezelf'blended scenario's'

8. Soorten leeractiviteiten

9. Test jezelf'leeractiviteiten'

3. Blended leren

Wat is blended leren?

Blended leren verwijst naar onderwijsvormen die gekenmerkt worden door een weldoordachte combinatie van face-to-face en online instructie gericht om het leren te flexibiliseren en uit te lokken bij studenten.(Boelens, Van Laer, De Wever & Elen, 2015).

3. Blended leren

Drie kenmerkenvan blended leren

Om van volwaardig blended leren te kunnen spreken, moet voldaan worden aan drie voorwaarden. Het zijn meteen ook de kenmerken die deze onderwijsvorm typeren.Klik op de + om meer te lezen.

1. Een doordachte combinatie van fysiek en online

2. Gericht op leren uitlokken

3. Flexibiliteit

Blended leren impliceert dat online en fysiek leren elkaar versterken en afwisselen. De klassieke instructie (de les) verandert dus fundamenteel in: - het aantal lesmomenten en/of - de invulling van die lesmomenten

Het leren wordt expliciet uitgelokt door doelgerichte interactie met: - de inhoud; - andere leerlingen; - de leerkracht. Er worden verschillende werkvormen en leeractiviteiten aangeboden, zowel tijdens de fysieke lesmomenten als tijdens het afstandsonderwijs, waardoor de leerling zijn leren gericht kan sturen en een leraar informatie krijgt om bij te sturen en te coachen.

Blended leren laat flexibiliteit toe op minstens twee van de volgende elementen:

 • plaats: een deel van de leeractiviteit gebeurt op afstand
 • tempo: een deel van de leeractiviteit op eigen tempo doorlopen
 • volgorde: leerlingen kiezen zelf in welke volgorde ze (een deel van) de leeractiviteiten doorlopen
 • instructieformat: leerlingen bepalen zelf welke leeractiviteiten ze in afstandsonderwijs en welke ze tijdens fysieke lesmomenten willen

4. Test jezelf - 'blended of niet?'

Test jezelf

Ga voor elke casus na of het om blended leren gaat of niet.Klik op de Legoblok om de oefening te starten.Keer daarna terug naar dit leerpad om je leerreis verder te zetten.

5. Vormen van blended leren

Vormen vanblended leren

Er zijn verschillende scenario's of vormen van blended leren. In dit leerpad komen er 6 aan bod. Hoewel alle vormen evenwaardig zijn, is niet elke vorm geschikt. De keuze is afhankelijk van het soort vak, de hoeveelheid leertijd die voorzien wordt en de beginsituatie van je leerlingen. Op de volgende pagina vind je een overzicht van een aantal vaak voorkomende vormen van blended leren.

5. Vormen van blended leren

Face to face drivermodel

Replacementmodel

Flexmodel

Online drivermodel

A la cartemodel

Emporiummodel

Vormen van blended leren

Klik op de + om meer te lezen.

5. Vormen van blended leren / face to face

Face to face driver

Dit model gaat standaard uit van fysieke lessen op school. Online leermomenten worden geïntegreerd (en dus doorlopen) tijdens de fysieke lessen en staan vaak in het teken van differentiatie. Zo kan digitaal leermateriaal voorzien worden om extra uitdaging te bieden of net om te remediëren.

Er is geen reductie van het aantal leermomenten op school. Hoewel de online leertijd niet afzonderlijk ingeroosterd wordt, integreert de leraar deze wel expliciet tijdens de fysieke lesmomenten. Het schema (links) verduidelijkt dit.Omdat de leraar systematisch nabij is, is dit model zeer geschikt voor leerlingen die slechts in beperkte mate over zelfregulerende vaardigheden beschikken. De leraar kan het leerproces immers sterk structureren en intensief begeleiden.

5. Vormen van blended leren / à la carte

A la carte

Het à la carte model is een blended model waarin online cursuselementen worden aangeboden om de fysieke lesmomenten te versterken. Hoewel de online leeractiviteiten doordacht ingezet worden, is er in dit model geen reductie van de hoeveelheid fysieke lesmomenten.

De online leeractiviteiten spelen bijvoorbeeld in op moeilijke topics of oefeningen en bieden op deze manier gerichte herhalingsmogelijkheden voor studenten. Het kan ook de interactie tussen leerlingen versterken en verdiepen d.m.v. bijvoorbeeld discussies. Het schema (links) verduidelijkt. De fysieke lestijd op school blijft de standaard, daar waar nodig worden online elementen toegevoegd.

5. Vormen van blended leren / emporium

Emporium

In het emporium model worden alle traditionele lessen op school, waar kennis of vaardigheden worden aangeleerd, vervangen door online leeractiviteiten. Tijdens de lessen op school werken de leerlingen aan een grote opdracht of project. Hierbij moeten ze de kennis en vaardigheden, die ze eerder al online verworven hebben, toepassen.

De campustijd wordt dus beperkt tot grote blokken van bijvoorbeeld halve dagen. Dit is werktijd waarin studenten kunnen werken aan hun opdrachten of projecten. Nieuwe kennis verwerven ze online en hebben ze nodig om het project te laten slagen. De leraren zijn aanwezig op loopafstand om studenten te begeleiden in deze opdracht door bv. te verwijzen naar de relevante online input die ze moeten gebruiken.Het schema verduidelijkt het emporium model. De fysieke lestijd op school blijft de standaard maar de input komt uit online microlearnings die studenten nodig hebben om hun project/opdracht te kunnen uitwerken.

5. Vormen van blended leren / replacement

Replacement

Het replacement model van blended leren vervangt een deel van de fysieke lessen door online leertijd. Het aantal fysieke lesmomenten op school wordt niet alleen gereduceerd, maar ook de invulling van deze lesmomenten wijzigt binnen dit model.

Klastijd is meer toegewijd aan interactieve oefeningen, coaching door de leraar en peer-to-peer interacties. Online tijd zet vooral in op een interactieve kennisverwerving door interactie met de content. Dit model is het meest gekende en meest verspreide model van blended leren. Het flipped classroom model wordt hier vaak onder gezien.Het schema verduidelijkt het replacement model. In dit model kan de standaard de tijd op school zijn maar ook de online leertijd. Beiden vullen elkaar aan en zijn een versterking van elkaar.

5. Vormen van blended leren / flex

Flex

In het flex model wordt het leerproces standaard online georganiseerd, alle kennis en vaardigheden worden aangeleerd via een digitale weg. Tijd op school wordt enkel ingezet in functie van vakspecifieke begeleiding, voor remediëring gericht op moeilijke topics of kleine groepen leerlingen.

De leertijd in de klas is doordacht uitgewerkt. De leraar gebruikt de online leerdata om te bepalen welke studenten nog extra begeleiding en uitleg nodig hebben. De leerlingen kunnen ook zelf extra begeleiding inroepen.Data is een essentiële component van dit model, het vereist dus veel monitoring van de online activiteiten die de leerlingen stellen, anders vaart de leraar blind. Het schema verduidelijkt het flex model. Het online leren is hier de standaard. De momenten op school worden ingezet voor gerichte begeleiding en bijsturing.

5. Vormen van blended leren / online driver

Online driver

Binnen het online driver model wordt instructie quasi uitsluitend in een online leertrajecten aangeboden, die leerlingen zelfstandig van thuis uit (of elders) kunnen volgen. Het gaat hier dus eigenlijk om afstandsonderwijs.

Via digitale leerplatformen verwerven, verwerken en oefenen de studenten kennisinhouden en/of vaardigheden. Dit kan zowel synchroon als asynchroon.Het werk van de leraar bestaat hoofdzakelijk uit het ontwikkelen en klaarzetten van de digitale leerinhouden en het monitoren en opvolgen van de leerdata. Feedback- en evaluatiemomenten kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden.

6. Test jezelf - blended scenario's

Test jezelf

Ga voor elk van de 5 casussen na om welke vorm van blended leren het gaat.Klik op de Legoblok om te starten.Keer daarna terug naar het leerpad om je leerreis verder te zetten.

6. Test jezelf - casus 1

De les start steeds met een klassikale instructie. Daarna gaan de leerlingen begeleid zelfstandig aan de slag met de taken en opdrachten die klaar staan op Google Classroom. Deze bevatten een mix van kennisclips, klassieke oefeningen, Bookwidgets, Padlet-borden,... Alle leerlingen beschikken over een eigen chromebook en werken op eigen tempo. Er is geen papieren cursus meer. De leraar observeert, coacht en biedt verlengde instructie en/of hulp waar nodig. Tussendoor werpt de leraar een blik op leerresultaten die binnenkomen. Op basis hiervan worden leerlingen geremedieerd of net extra uitgedaagd.

Face to face driver

A la carte

1

Emporium

6. Test jezelf - casus 2

Slechts 1 op de 4 woensdagen worden de leerlingen op school verwacht. De overige woensdagen nemen ze, van op afstand, deel aan diverse online leeractiviteiten waarbij ze zelfstandig leerinhouden verwerven en verwerken. Tijdens de lestijd op school, werken ze aan de uitwerking en organisatie van hun projectdag waar de online leerinhouden aan gekoppeld zijn. De begeleidende leerkrachten zijn ook aanwezig. Zij hebben met iedere leerling gesprek ingepland om de voortgang van zowel het online leren als de vorderingen in de organisatie van de projectdag te kunnen opvolgen.

Face to face driver

A la carte

2

Emporium

6. Test jezelf - casus 3

Replacement

Flex

3

Online driver

Het verwerven en verwerken van de leerstof gebeurt volledig online. De leerlingen beschikken over de autonomie om te kiezen waar, wanneer, aan welk tempo en welk(e) leerpad(en) ze doorlopen. Elke vrijdagnamiddag is de leraar van 13u tot 15u online aanwezig en beschikbaar. Tijdens de week monitort de leraar de resultaten van de online oefeningen die binnenkomen. Op basis hiervan worden sommige leerlingen verplicht om op vrijdagnamiddag deel te nemen aan het online monitoraat met de leraar. Leerlingen kunnen ook steeds vrijwillig deelnemen aan de online sessie op vrijdagmiddag.

6. Test jezelf - casus 4

Face to face driver

A la carte

4

Emporium

De leraar gebruikt het werkboek van een uitgeverij en de les verloopt hoofdzakelijk klassikaal. Sporadisch mogen de leerlingen tijdens het laatste kwartier van de les al starten met het maken van een reeks online oefeningen die ze als huistaak moeten maken tegen volgende les.Via de online tool Quizlet, 'drillen' de leerlingen de woordenschat. Op het online leerplatform van de uitgeverij maken de leerlingen bijkomende oefeningen om de werkwoorden en grammatica onder de knie te krijgen.

6. Test jezelf - casus 5

Replacement

Flex

5

Online driver

De ene week zitten de leerlingen fysiek in de les, de andere week doorlopen ze van op afstand een online leerpad met verschillende leeractiviteiten. Het leerpad is gericht op het verwerven en verwerken van de basiskennis die ze zullen nodig hebben in de fysieke les.Tijdens het lesmoment op school zoomt de leraar in op de veelgemaakte fouten en wordt de leerstof verder uitgediept. De basisleerstof wordt niet meer herhaald. De leraar hanteert heel veel werkvormen die gericht zijn op interactie met de leraar, met de leerinhoud en tussen leerlingen onderling.

7. Jouw blended scenario

Jouw blended scenario

Welke vorm van blended leren is het meest geschikt voor jouw vak?Klik op de Legoblok om je antwoord te delen met je medestudenten.Keer daarna terug naar dit leerpad om je leerreis verder te zetten.

8. Soorten leeractiviteiten

Wat zijn de 3 kenmerken van blended leren?

Ken je ze nog?Klik op de Legoblok om de kenmerken terug te bekijken.

De 3 kenmerken van blended leren: 1. een doordachte mix van fysiek en online 2. leren uitlokken 3. flexibiliteit bieden

8. Soorten leeractiviteiten

Leren uitlokken

Het leren uitlokken is één van de kenmerken van blended leren.Het leren uitlokken bij je leerlingen doe je door hen leeractiviteiten aan te bieden. Ter voorbereiding van de workshop, staan we stil bij de soorten leeractiviteiten.We baseren ons hiervoor op het 'Conversational Framework' van prof. Diana Laurillard (2012) dat in kaart brengt hoe studenten leren.

8. Soorten leeractiviteiten

kennisverwerving

samenwerking

discussie

productie

toepassing

onderzoek

Klik op de + om meer te lezen.

Soorten leeractiviteiten

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology.

Via deze leeractiviteit verwerven leerlingen kennis op een passieve manier. voorbeelden:

 • luisteren naar de leraar
 • kijken naar een kennisclip
 • lezen van een tekst
 • bekijken van een demonstratie

De leerling produceert een eindproduct om aan te tonen dat hij/zij de leerinhouden beheerst. Het product kan geëvalueerd worden. voorbeelden:

 • een verslag van een practicum
 • een stappenplan
 • presentatie

Leerlingen worden uitgedaagd om kennis en vaardigheden toe te passen. Vaak gaat het om wat we 'oefeningen' noemen. Tijdens of achteraf krijgen ze feedback die toelaat om bij te sturen. voorbeelden:

 • eerstegraads vergelijkingen oplossen
 • een casus bespreken

De leerling stuurt zijn eigen leerproces. Hij/zij verwerft actief nieuwe inhouden door zelf bronnen te verzamelen en deze info te verwerken, te evalueren en eventueel bij te sturen. voorbeelden:

 • een gesprek met een ervaringsdeskundige
 • vaktijdschriften raadplegen

Bij deze leeractiviteiten werkt de leerling samen met één of meerdere medeleerlingen. Ze komen samen tot een gemeenschappelijk product. voorbeelden:

 • per twee een dialoogje "Chez le boulanger" naar voor brengen
 • met 4 een mindmap tekenen
 • per twee een Kahoot maken

Leerlingen worden uitgenodigd om eigen vragen, ideeën en gemaakte keuzes duidelijk te verantwoorden en om vragen en ideeën van de leraar of medestudenten te beantwoorden. voorbeelden:

 • klasdiscussie over een actualiteitsthema
 • zelfreflectie aan de hand van vragen of topics

9. Test jezelf - leeractiviteiten

Test jezelf

Koppel elk voorbeeld aan de juiste soort leeractiviteit.Klik op de Legoblok om de oefening te starten.Keer daarna terug naar dit leerpad om je leerreis te beëindigen.

Je hebt het leerpad helemaal doorlopen!

Je bent optimaal voorbereid om deel te nemen aan de workshop 'Hoe bouw ik mijn lessen om tot een volwaardig blended traject?'.

FEEDBACK GEVENover dit leerpad

TERUGNAAR HET BEGIN

Ik zit nog met een vraag

6. Test jezelf - casus 1

TERUG

Helaas, dit is niet juist

1

Klik op 'terug' om opnieuw te proberen.

6. Test jezelf - casus 1

Volgende

Correct!

Dit was inderdaad het face to face driver model.Dit model gaat standaard uit van fysieke lessen op school. Online leermomenten worden geïntegreerd (en dus doorlopen) tijdens de fysieke lessen en staan vaak in het teken van differentiatie. Zo kan digitaal leermateriaal voorzien worden om extra uitdaging te bieden of net om te remediëren.

1

3. Learning sessions / 02

TERUG

Helaas, dit is niet juist

2

Klik op 'terug' om opnieuw te proberen.

6. Test jezelf - casus 2

Volgende

Correct!

Dit is inderdaad het emporium model.In het emporium model worden de traditionele lessen op school, waar kennis of vaardigheden worden aangeleerd, vervangen door online leeractiviteiten. Tijdens de lessen op school werken de leerlingen aan een grote opdracht of project. Hierbij moeten ze de kennis en vaardigheden, die ze eerder al online verworven hebben, toepassen.

2

6. Test jezelf - casus 3

TERUG

Helaas, dit is niet correct

3

Klik op 'terug' om opnieuw te proberen.

6. Test jezelf - casus 3

VOLGENDE

Correct!

Dit is inderdaad het flex model.In het flex model wordt het leerproces standaard online georganiseerd, alle kennis en vaardigheden worden aangeleerd via een digitale weg. Tijd op school wordt enkel ingezet in functie van vakspecifieke begeleiding, voor remediëring gericht op moeilijke topics of kleine groepen leerlingen.

3

6. Test jezelf - casus 4

TERUG

Helaas, dit is niet correct

4

Klik op 'terug' om opnieuw te proberen.

6. Test jezelf - casus 4

VOLGENDE

Correct!

Dit is inderdaad het à la carte model.Het à la carte model is een blended model waarin online cursuselementen worden aangeboden om de fysieke lesmomenten te versterken. Hoewel de online leeractiviteiten doordacht ingezet worden, is er in dit model geen reductie van de hoeveelheid fysieke lesmomenten.

4

6. Test jezelf - casus 5

TERUG

Helaas, dit is niet correct

5

Klik op 'terug' om opnieuw te proberen.

6. Test jezelf - casus 5

VOLGENDE

Correct!

Dit is inderdaad het replacement model.Het replacement model van blended leren vervangt een deel van de fysieke lessen door online leertijd. Het aantal fysieke lesmomenten op school wordt niet alleen gereduceerd, maar ook de invulling van deze lesmomenten wijzigt binnen dit model. Klastijd is meer toegewijd aan interactieve oefeningen, coaching door de leraar en peer-to-peer interacties. Het flipped classroom model wordt hier vaak onder gezien.

5

3. Blended leren

blended VS hybride

'Blended' betekent dat onderwijsactiviteiten gemengd worden tot één geheel.'Hybride' betekent dat leerlingen een synchrone les tegelijkertijd live én van op afstand volgen.

blendedleren

fysiek onderwijs

online onderwijs

fysiek onderwijs

online onderwijs

hybride leren