Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022 - 2023

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Este curso 2022-2023 comezamos unha nova andaina, repleta de novos aprendizaxes. Preparad@s para comezar? Pois adiante!

BENVID@S

Hábitos

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Áreas de aprendizaxe

Comunicación

Enlaces de interese

Aula de 4º

índice

Hábitos

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Normas e comportamento.

Hábitos de estudo.

Aseo, almorzo, sono, merenda, tempo de ocio, pantallas...

Hábitos

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Podedes chamar a primeira hora da mañá ou durante os recreos (9:15 - 9:35 / 12:10 - 12:35)

CHAMADA TELEFÓNICA

É importante a revisión diaria da axenda. Calquera aviso transmitido a través da axenda deberá ser firmado para confirmar a recepción

AXENDA ESCOLAR

Utilizarase o Abalar de forma frecuente. É importante que todos o teñades descargado. Xustificación de faltas de asistencia.

Abalar Móbil

Comunicación

C.E.P Pedro Caselles Beltrán

Servizos complementarios

Consellos

Hixiene e prevención

Recreos

Protocolo COVID-19

Revisarase o estado de saúde de cada neno antes de saír da casa realizando a “Enquisa de de autoavaliación clínica do Covid-19” e actuarase en consecuencia.

Máscaras

- Unha máscara de reposto e un estoxo específico para gardala. - Un sobre co nome do alumno/a con dúas máscaras cirúrxicas que quedará na aula custodiado polo mestre.

Material de hixiene

- Lavaranse ás mans tantas veces como sexa posible durante a xornada e desinfectaranse nos momentos que se sinala o Protocolo Covid do Centro.

Lavado e desinfección de mans

- Non se deixará ningún material na aula a non ser que sexa imprescindible. - O alumnado non pode traer ao centro material ou obxectos que non sexan solicitados polos mestres/as.

Material de aula (libros, cadernos...).

- Todo o alumnado (EI e EP) deberá entrar no centro con máscaras. - Todo o alumnado de EP terá que levar máscara nas aulas.

C.E.I.P Vicente Risco

Hixiene e prevención

As merendas faranse na aula

Durante o tempo de recreo o uso da máscara será obrigatorio

C.E.I.P Vicente Risco

Áreas diferenciadas para cada grupo de alumnos

Recreos

Actividades extraescolares

- Prestarase este servizo coas medidas sanitarias recollidas no protocolo

Comedor

- Co fin de reducir ao máximo as circunstancias nas que se puideran xerar contaxios, no se levarán a cabo Actividades Extraescolares no recinto ata que as autoridades sanitarias non desaconsellen a celebración das mesmas.

C.E.I.P Vicente Risco

Servizos complementarios

aniversarios

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Horarios e calendario escolar

Aula de 4º

Material

Almorzos

Mestres

Aula de 4º

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

MESTRAS/ES QUE INCIDEN NO GRUPO:

Titora de 4ºA: Joana Pereiro Titora de 4ºB: Cristina NovoaEducación Física : Lucía Silva (A) Alfonso Lorenzo (B) Relixión: Mª Carmen Pérez Música: Rosa CoutoInglés: Lola SuárezMestras de Pt: Laura Valderrama / Carmen SevesMestra de Al: Isabel RamosDepartamento de orientación: Verónica Mouriño / Sonia Rodríguez

Aula de 4º

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Calendario escolar

Horario

Aula

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

- Optar por alimentos saudables, que xeren menos residuos e libre de plástico.- Utilización de envoltorios reutilizables, como tupper, bolsa de tea...- Intentar cambiar botellas plásticas por cantimplorasAo longo do curso participaremos nos programas:- Froita na escola e Leite na escola

Refugallo Cero no Pedro Caselles

Almorzos

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Festexaremos os aniversarios na aula, intentando que es edía sexa especial para o voso fillo/a.As familias que queiran traer algo de comida ou detalle para os compañeiros/as DEBERAN FALAR COAS TITORAS CUNHA SEMANA DE ANTELACIÓN. NON SE PERMITIRÁ REPARTIR INVITACIÓNS EN CASO DE NON SER A TODA A CLASE.

Aniversarios:

Aniversarios

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

- Lista de material_ Este é o material que prevese empregar, poidendo solicitar algún material específico ao longo de curso de ser preciso.

Material para o curso

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Criterios de avaliación

L.C e L.G

Educación física

Metodoloxía

Áreas de aprendizaxe

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Os días que teñan educación física virán coa vestimenta e calzado adecuados.

O alumnado debe traer zapatillas e toallas co seu nome. As zapatillas quedan no ximnasio gardadas nunha bolsa co nome. A toalla levarana cada semana a lavar. Poden ducharse; para iso deberán traer chanclas.

Educación Física

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Empregaranse como recursos fundamentais o Blogue de Aula e a Aula Virtual

As actividades propostas ao alumnado serán froito do traballo en equipo do profesorado do 4º nivel.

A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa e participativa e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave.

Metodoloxía

- Prácticas restaurativas

- Recunchos

- Gamificación

- Aprendizaxe Cooperativo

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

A metodoloxía empregada terá en conta os distintos ritmos de E-A do alumnado proporcionando as axudas e apoios necesarios (PT, AL, apoios dentro da aula....)

Metodoloxía

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

- Recuncho escoita - fala.

- Mediadores de patio.

- Aula de convivencia Inclusiva.

Convivencia:

Metodoloxía

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

- Comedor: hábitos saudables, avisar con antelación en caso de non acudir.

- Aula : tarefas, convivencia na aula, coidado material, ...

Normas:

Metodoloxía

C.E.I.P Vicente Risco

Diario

Lectura

L.C e L.G

L.C e L.G

C.E.I.P Vicente Risco

L.C e L.G

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

L.C e L.G

- Sesión de lectura diaria no cole: de 12:35 a 13:00 h. - Hábito de lectura diaria en casa. Deben ler todos os días un capítulo dun libro que lles guste. É conveniente que collan o hábito de ler antes de durmir. - Este curso haberá lectura obrigatoria

Lectura

C.E.I.P Vicente Risco

Obrigartoria

L. C e L.G

L. C e L.G

Lecturas recomendadas

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

- Para levar a cabo esta tarefa será preciso que o alumnado traia unha libreta pequena cuadriculada.

Beneficios: - Ter un hábito de escritura diario. - Ser conciente dos patróns de comportamento que predominan na súa vida. - Expresar emocións. - Reflexionar.....

L. C e L.G

Diario: expresión escrita

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Os criterios sobre a avaliación aplicados nas áreas impartidas pola titoría faranse públicos na Web do centro ao longo das vindeiras semanas.

Criterios de avaliación

- Ensino Presencial: asistencia asidua do alumnado á aula, con ausencias inferiores ao 25% - Ensino Semipresencial: a ausencia do alumnado está entre un 25% e o 50% - Ensino Non Presencial: a maior parte do trimestre realizouse de forma non presencial

Os criterios sobre a avaliación aplicados nas áreas impartidas pola titoría serán:

Criterios de avaliación

C.E.P Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Secretaría

O horario será de Luns a Venres de 10:00 A 13:00.

Os mércores de 9:00 a 90:25. Concertar cita previa a través da aplicación Abalar Móbil ou por Axenda do alumno/a.

Comunicación co colexio

Hora de titoría

Comunicación

Moitas grazas pola vosa atención