Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ei ei mei sei tei lei wei rei dei neimein sein dein

Ei

Ei

dein mein sein

deine meine seine