Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

05

04

03

02

01

המודל המארגן

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

שלב הביצוע

תכנוןמבוסס דיאלוג

היערכות

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

פתח דבר

היערכות

בשביל ההתפתחות המקצועיתהמודל המארגן לבתי הספר היסודייםמרכז פסג"ה באר שבע

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך תמונת מצב והמלצות

דוח מקינזי על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם מייקל ברבֵּ ר ומונה מורשֶד

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

"בשביל ההתפתחות המקצועית" הינו מודל מארגן להבניית תהליך הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ברמת הפרט, הארגון וברמה העירונית שפותח בשנה"ל תשפ"ב ע"י צוות מרכז פסג"ה ב"ש.ברמת הפרט – עובדי ההוראה ישיבו על שאלון אישי אשר ממצאיו יעובדו ע"י צוות מרכז פסג"ה. ממצאי השאלון יזמנו התבוננות על נתוני הפיתוח המקצועי בשלוש השנים האחרונות במטרה להבנות את תהליך הפיתוח המקצועי האישי בראייה תלת שנתית בהלימה לתפקיד. ברמת בית-הספר – מנהלות ומנהלי בתי הספר יקבלו מסד נתונים מוסדי מקיף המתבסס על ממצאי השאלונים שימלאו עובדי ההוראה. עיבוד הממצאים יאפשר למנהלים ולרכזים הפדגוגיים לאפיין את חוזקות הארגון בהקשר לפיתוח המקצועי וכן לזהות את התחומים שיש צורך למנף. בנוסף, מסד הנתונים האישי של כלל עובדי ההוראה יהווה בסיס משמעותי לשיח דיאלוגי מוכוון פיתוח מקצועי עם מנהל/ת בית הספר. ברמה העירונית - נתוני כלל בתי הספר יעובדו ע"י צוות מרכז הפסג"ה לכדי מסד נתונים עירוני. מסד נתונים זה ישקף תמונת מצב רחבה ויסייע בבחירת הקורסים לפיתוח מקצועי, במטרה לתת מענה מותאם לצרכי עובדי ההוראה, לזהות את שביל ההתפתחות המקצועית של בתי הספר ולגזור יעדים במסגרת התכנית האסטרטגית העירונית.

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועית המודל המארגן

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

01

 • זיהוי הצורך - צוות מרכז פסג"ה באר שבע, זיהה את הצורך במסד נתונים מקיף של מערך הפיתוח המקצועי ברמת הפרט, הארגון וברמה העירונית.
צורך זה התחדד בעקבות מפגשים אישיים עם מנהלי בתי הספר, מפקחות וצוות מינהל החינוך ברשות.
 • תכנון ובניית כלי להבניית תהליך הפיתוח המקצועי על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע – "בשביל ההתפתחות המקצועית" - פותח כלי פדגוגי מארגן הכולל שאלונים למנהלת ולעובדי ההוראה וכלים להתבוננות ותכנון מיטבי של שביל ההתפתחות המקצועית ברמת הפרט והארגון.
 • מפגשים עם שותפי תפקיד לחשיפת הכלי ואופן יישומו בשדה החינוכי - מפגשים התקיימו עם מפקחת המחוז, מפקחת תחום הפיתוח המקצועי, מפקחים כוללים וצוות מינהל החינוך ברשות המקומית. המפגשים תרמו לדיוק נוסף של הכלי.
 • התנסות בפיילוט באחד מבתי הספר היסודיים – בשיתוף עם הפיקוח נבחר בית ספר לפיילוט, אשר התנסה בכלי על כל שלביו בהנחיית צוות מרכז פסג"ה באר שבע.
 • חשיפת הכלי ואופן יישומו למנהלות ומנהלי בתי הספר והרכזים הפדגוגיים על ידי צוות מרכז פסג"ה - חשיפה למנהלים במסגרת השתלמות מפקחת ומנהלותיה וחשיפה לרכזים הפדגוגיים במסגרת השתלמות לרכזים.

היערכות : חודשים אוקטובר - ינואר

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועית היערכות

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

שאלון למורה

שאלון למנהל בית הספר

02

מיפוי ועיבוד נתונים: חודשים ינואר - פברואר

 • הפצת השאלונים לכלל בתי הספר.
 • עיבוד הנתונים על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע.
 • העברת הממצאים לבתי הספר בצירוף הכלי "בשביל ההתפתחות המקצועית".

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועיתמיפוי ועיבוד נתונים

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

03

זרקור למסד הנתונים המוסדי - כלי למנהלים ולרכזים הפדגוגיים

 • ניתוח הממצאים על ידי מנהל/ת ביה"ס והרכזת הפדגוגית.
 • הפיתוח המקצועי דרך המשקפיים שלי
 • סדנאות בחדר המורים לחשיפה וניתוח הממצאים ברמת הפרט והארגון.
חלק א' - ברמת הפרט - מה אני למד/ה על עצמי בהתבסס על מסד הנתונים האישי?חלק ב' – ברמת בית-הספר – מה אנו למדים על בית הספר בהתבסס על מסד הנתונים המוסדי?משימה קבוצתית (משימה זו תוגש למנהל/ת ביה"ס)
 • הצגת הממצאים והתובנות על ידי מרכז פסג"ה ברמת הפיקוח והרשות.

חשיפה וניתוח הממצאים: חודשים מרץ - אפריל

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועית חשיפה וניתוח הממצאים

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

04

 • תכנון "שביל ההתפתחות המקצועית" ברמת הפרט - דיאלוג פיתוח ברמת מנהל/רכז פדגוגי ועובדת ההוראה לתכנון שביל ההתפתחות המקצועית האישי בראיה תלת שנתית.
 • תכנון "שביל ההתפתחות המקצועית" ברמה המוסדית - מפגש צוות היגוי מוסדי להסקת מסקנות וקבלת החלטות מבוססות נתונים, הגשת בקשה להשתלמות מוסדית ותכנון מערך ההדרכה לשנת הלימודים הבאה.הצגת תכנון שביל ההתפתחות המקצועית ברמה המוסדית במסגרת הועדות המלוות.
 • תכנון "שביל ההתפתחות המקצועית" ברמה העירונית - שיח שולחנות עגולים בהובלת צוות מרכז פסג"ה באר שבע בשיתוף פיקוח, רשות, נציגות מנהלות ונציגות מורים לתכנון מבוסס צרכים לקראת שנה"ל הבאה.

תכנון מבוסס דיאלוג: חודשים אפריל - מאי

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועית תכנון מבוסס דיאלוג

פותח על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

שלב הביצוע

תכנון מבוסס דיאלוג

חשיפה וניתוח ממצאים

מיפוי ועיבוד נתונים

05

04

03

02

01

היערכות

05

 • העברת טופס בקשה להקצאת שעות להשתלמות מוסדית לשנה"ל הבאה. שימו לב, טופס זה יפתח בתחילת חודש מאי ויש למלאו עד אמצע מאי.
 • לאחר אישור הקצאת השעות על ידי מרכז פסג"ה, יש למלא טופס בקשה לפתיחת השתלמות מוסדית כולל סילבוס. יש להעביר את הטופס המלא לאישור מפקחת בית הספר כולל העתק למנהלת מרכז פסג"ה באר שבע.
 • פרסום השתלמויות המבוססות על צרכי עובדי ההוראה ובהלימה ליעדי משרד החינוך והרשות (ספטמבר - אוקטובר).

שלב הביצוע: החל מחודש מאי

HOME

בשביל ההתפתחות המקצועית שלב הביצוע

תכנון שבילהתפתחות אישי

בסיס לדיאלוג להבניית פיתוח מקצועי תלת שנתי

עיבוד הנתונים על ידי צוות מרכז פסג"ה באר שבע

ברמת הפרט

ברמה העירונית

שאלון למנהלים

שאלון לכלל עובדי ההוראה

ברמה המוסדית

עיבוד אישי

סדנה לחדר מורים

כלי להתבוננת למנהלים

בסיס לניהול פיתוח מקצועי מוסדי - השתלמות מוסדיתמערך ההדרכהליווי מורות חדשות

תכנון שביל התפתחות מוסדי

בסיס להגדרת יעדים במסרת התכנית האסטרטגית העירונית

עיבוד קבוצתי

תכנוון שביל התפתחות עירוני

בשביל ההתפתחות המקצועית

מטרה: הבניית הפיתוח המקצועי בראיה תלת שנתית ברמת הפרט, הארגון וברמה עירונית