Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תיכון שמעון בן צבי

מצוינות ביחס אישי

שנת הלימודים תשפ"ה

 • שכבות י'-י"א-י"ב: חלוקה למגמות החל מכתה י'.
 • בחינות הבגרות החל מכיתה י'.
 • תלמידי בר אילן שיוכלו לגשת לבחינות קיץ במתמטיקה בסוף כיתה י'.

תעודת בגרות- הרכב לימודים

יחידת לימוד אחת (1 יח”ל) במקצוע = היקף החומר הנלמד במקצוע מסוים, במסגרת של כ- 3 שעות שבועיות (3 ש”ש) במשך שנות הלימוד בשנים י’, י”א ו-י”ב.

מהי יחידת לימוד (יח"ל)?

התנאים המזכים בתעודת בגרות

תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית וקהילתית תוך עמידה במשימות מוגדרות- מחויבות אישית במשך שלוש שנים י'-י"ב.

מקצועות מורחבים, הנלמדים ברמת 5 יח"ל – חובת למידה והיבחנות.

מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות

אוריינות מדעית, חנ"ג, והשכלה כללית: חובת למידה ללא היבחנות חיצונית (עם הערכה פנימית בלבד)

התנאים המזכים בתעודת בגרות

זכאות לבגרות

צבירת 21 יח"ל לפחות במקצועות החובה והבחירה, שמחייבים היבחנות או אישור הציון ע"י משה"ח.

שלוש בחינות חיצוניות לכל היותר ברמה של 5 יח"ל בנוסף למתמטיקה ואנגלית. ניתן ללמוד מקצוע נוסף בהרחבה ל5 יח"ל במסגרת הערכה בית ספרית

התנאים המזכים בתעודת בגרות

פירוט והרחבה

הגדרות: 1. מקצועות החובה הם מקצועות שחייבים להיבחן בהם בבחינה חיצונית.2. אשכול הוא כינוי לקובץ של מקצועות בעלי זיקה של תוכן ומיומנויות משותפות.רשימת מקצועות החובה לבגרות:

1 - מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות היבחנות חיצונית

עבודת גמר ברמה של 5 יח"ל, שאושרה ע"י משה"ח

מקצועות אנגלית ומתמטיקה לא נחשבים כמקצועות מוגברים מורחבים, גם אם ייבחנו ברמה של 5 יח"ל.

עבודת גמר

אנגלית ומתמטיקה

2 - מקצוע מורחב: חובת למידה והיבחנות במקצוע יכול להיות אחד ממקצועות החובה המורחבים בתיכון שמעון בן צבי:

מקצוע מורחב יכול להיות אחד ממקצועות הבחירה המוגברים שמציע ביה"ס (מקצוע בחירה הוא מקצוע, שאינו אחד ממקצועות החובה).

מקצוע מורחב

קיימת חובת למידה והערכה במסגרת ביה"ס של: מקצוע אחד מתוך אשכול המדעים

אוריינות - ביולוגיה

אוריינות - כימיה

3 - אוריינות מדעים, חנ"ג והשכלה כללית: חובת למידה ללא היבחנות חיצונית (עם הערכה פנימית בלבד)

אוריינות - פיזיקה

** לימודי חנ"ג בהיקף של 60 שעות לשנה במשך 3 שנים- 2 ש"ש על פני 3 שנים.

אשכול השפות (ערבית, צרפתית)

אשכול המדעים והטכנולוגיה

2 מקצועות להשכלה כללית מתוך:

קיימת בנוסף, חובת למידה והערכה במסגרת ביה"ס של:

אשכול האומנויות (אמנות חזותית, מוזיקה)

אשכול המורשת והתרבות

אשכול החברה והרוח (מדעי החברה)

תלמיד שיבחר להרחיב 2 מקצועות מתוך ארבעת המקצועות: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב, פטור מלימודי אשכול המדעים.

במידה ותלמיד למד מקצוע מדעי החל מכיתה י' והפסיק ללמוד את המקצוע לאחר כיתה י', יוכל מקצוע זה להחליף את לימודי מבוא למדעים.

פטור מלימודי אשכול המדעים

מקצוע מדעי שנלמד בכיתה י'

יש להתייחס להתניות שבטופס בחירה אישי

הנדסת תוכנה - יכול.ה לבחור תלמיד.ה הלומד.ת מדמ"ח & 5 יח"ל מתמטיקה.

 • מזרחנות
 • מדעי החברה: סוציולוגיה+כלכלה /פסיכולוגיה
 • ביולוגיה
 • פיזיקה
 • מדעי המחשב+ אופציה להמשיך להנדסת תוכנה- סייבר
 • תקשורת המונים

אשכול א'

עבודת גמר - ברמה של 5 יח"ל מסגרות אקדמיות חיצוניות-(לתלמידים מצטיינים ) מ"ח מדע חישובי ברמה של 5 יח"ל אודיסאה, אלפא, ומדעי המוח

אשכול ב'

 • ערבית
 • צרפתית
 • כימיה
 • מדעי המחשב+ אופציה להמשיך להנדסת תוכנה- סייבר
 • ספורט עיוני ומעשי
 • תקשורת המונים
 • מדעי החברה: סוציולוגיה+כלכלה/פסיכולוגיהביולוגיה
 • פיזיקה
 • תקשורת המונים
 • נתוח נתונים

אפשרויות הבחירה - מקצוע מכל גוש

.מקצועות הבחירה פתוחים בפני כל התלמידים, ועם זאת לכל מקצוע דרישות משלו

מקצועות מורחבים בבית הספר נוסף על מקצועות החובה, על התלמיד/ה לבחור שני מקצועות מורחבים ממבחר המקצועות המוצעים להלן 'כל תלמיד יתחיל ללמוד את שני המקצועות בכיתה י

בחירת המקצועות נעשית עפ"י 4 שיקולים עיקריים . נטיית לבו של התלמיד* כישוריו של התלמיד* עמידתו של התלמיד בקריטריונים והמלצת המורה המקצועי והמועצה הפדגוגית (כולל יחידות* .הלימוד במתמטיקה) הנדרשים למקצוע הבחירה שבו הוא מעוניין יכולתו להשקיע מאמץ, להתמיד ולקחת אחריות מלאה על מילוי כל המטלות*

.מקצועות הבחירה פתוחים בפני כל התלמידים, ועם זאת לכל מקצוע דרישות משלו

מקצועות מורחבים בבית הספר נוסף על מקצועות החובה, על התלמיד/ה לבחור שני מקצועות מורחבים ממבחר המקצועות המוצעים להלן 'כל תלמיד יתחיל ללמוד את שני המקצועות בכיתה י

בחירת המקצועות נעשית עפ"י 4 שיקולים עיקריים. נטיית לבו של התלמיד* 'הישגי התלמיד במהלך כיתה ט כישוריו של התלמיד* עמידתו של התלמיד בקריטריונים והמלצת המורה המקצועי והמועצה הפדגוגית (כולל יחידות* .הלימוד במתמטיקה) הנדרשים למקצוע הבחירה שבו הוא מעוניין יכולתו להשקיע מאמץ, להתמיד ולקחת אחריות מלאה על מילוי כל המטלות* *

בשאלון הסופי,יודגשו אשכולות הבחירה שיתבססו על פי תשובות טופס החלומות שהתלמיד.ה ביקש ועל פי צרכי המערכת

אין אפשרות לבחור 2 מקצועות מאותו פס בכיתה י' לא תיפתח כיתת מגמה אם יירשמו אליה פחות מ-15 תלמידים

בנוסף על כך, יש להביא בחשבוןתלמיד שלא יצליח לעמוד בדרישות מקצוע הבחירה במהלך לימודיו בכיתה י', ישובץ למגמת לימוד התואמת את יכולתו

הערות חשובות בבחירת מקצועות מורחבים

יתאפשרו מעברים בין קבוצות לימוד במתמטיקה (יח"ל) ומקצועות בחירה בכפוף להצלחה במבחני מעבר ועל בסיס מקום פנוי

מקצועות הבחירה תנאי הקבלה תקפים אך ורק לשנת תשפ"ה

תכנית הלמידה וההיבחנות

תכנית הלמידה וההיבחנות

המקצועות שבהם נבחנים בבחינות חיצוניות מתחלקים לפרקי חובה ופרקי בחירה. ההיבחנות החיצונית היא על פרקי החובה.

דרישות התכנית

 • משך התכנית 3 שנים.
 • רק עם סיום החובות הנדרשים במשך תקופה זו יוכל התלמיד לקבל את ההערכה: "עמד במשימה בהצלחה".
 • הערכה הנ"ל היא תנאי הכרחי לזכאות לתעודת בגרות.
 • בכיתה י': 60 שעות התנסות מעשית פרטנית + 30 שעות התנסות קבוצתית (פרויקט).
 • בכיתה יא': 30 שעות התנסות מעשית פרטנית + 30 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט).
 • בכיתה יב': 30 שעות התנסות מעשית פרטנית או קבוצתית.

4 - תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית וקהילתית תוך עמידה במשימות מוגדרות

את הפרויקט ניתן ליישם בימים מרוכזים לאורך השנה/בסמינר של שבוע/בסמינר קיץ (לא לתלמידי י') במסגרת ההתנסות הקבוצתית ישנן מספר אפשרויות:

 • לחבור לקבוצה מתוך כיתת האם או קבוצת לימוד
 • לחבור לקבוצות רב גילאיות מאותו בי"ס או בתי ספר אחרים

4 - תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית וקהילתית תוך עמידה במשימות מוגדרות

בהצלחה לכולם!

מצליחים ביחד