Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Empezar

Como preparar a entrada dos nosos/as fillos/as, na Educación Infantil. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

1. Qué é a Educación Infantil?.2. Obxectivos.3. Áreas.4. Mestras/es de Educación Infantil.5. Qué é o periodo de adaptación?.6. Qué reaccións pode provocar?7. Factores que poden influir.8. Cómo poden os pais colaborar co Centro. a. Antes de que comece o curso.b. Unha vez que xa comenzou o curso.

ÍNDICE

- É unha etapa educativa (non asistencial) con identidade propia. - Atende a nenos/as de 0 a 6 anos. - Ordénase en dous ciclos:1º ciclo de 0 a 3 anos 2º ciclo de 3 a 6 anos. - Ten carácter voluntario.

QUÉ É A EDUCACIÓN INFANTIL?

- EXERCITARSE NA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS.- DESENVOLVER HABILIDADES COMUNICATIVAS EN DIFERENTES LINGUAXES E FORMAS DE EXPRESIÓN. - INICIARSE NAS HABILIDADES LÓXICO-MATEMÁTICAS, NA LECTOESCRITURA E NO MOVEMENTO, NO XESTO E NO RITMO.

-- COÑECER O SEU PROPIO CORPO E O DOS OUTROS, AS SÚAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN E APRENDER A RESPETAR AS DIFERENZAS. - OBSERVAR E EXPLORAR O ENTORNO FAMILIAR, NATURAL E SOCIAL. ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE AUTONOMÍA NAS SÚAS ACTIVIDADES HABITUAIS. -DESENVOLVER AS SÚAS CAPACIDADES AFECTIVAS PARA MADURAR CONVENIENTEMENTE E RELACIONARSE COS DEMÁIS.- ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE PAUTAS ELEMENTAIS DE CONVIVENCIA E RELACIÓN SOCIAL.

OBXECTIVOS

ÁREA DAS LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

ÁREA DO COÑECEMENTO DO ENTORNO.

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL.

ÁREAS

A súa opinión, consellos e orientacións que nos faciliten deben ter un peso moi relevante, xa que veñen dun profesional especializado e non se pode equiparar nin a opinión dos amigos e familiares, nin as apinións que poidamos encontrar na Internet.

Son profesionais da educación con estudos universitarios.

MESTRAS/ES DE EDUCACIÓN INFANTIL

QUÉ É O PERIODO DE ADAPTACIÓN?

O comezo da escola supón un gran cambio para o neno/a. Sae do seu entorno familiar e entra nun espazo novo. Relacionase con adultos que non coñece e con nenos/as novos.

O periodo de Adaptación é o tempo que o neno/a necesita para adaptarse ao centro escolar.

QUÉ REACCIÓNS PODE PROVOCAR?

NINGUNHA

. 1. Descontrol de esfínteres.2. Succión do polgar.3.Trastorno do sono e a alimentación.

Conductas regresivas

1. Ansiedade ante os sons.2. Choros fuertes.3. Intentos de huída.4. Aferramento a obxectos traídos da casa.

Conductas para recuperar a figura do apego

1. Morderse as unllas.2. Temblores.

Conductas de ansiedade.

Rechazo ante os intentos de axuda das mestras/es

tipo de relación coa figura de apego:- relación exclusiva- sobreprotección

ASISTENCIA A ESCOLA INFANTIL

PRESENCIA DE IRMÁNS

COÑECEMENTO PREVIO DA TITORA/OR

FAMILIARIDADE CO LUGAR

IDADE

FACTORES QUE PODEN INFLUIR

UNHA VEZ QUE COMECE O CURSO.

ANTES DE QUE COMECE O CURSO.

CÓMO PODEN OS PAIS COLABORAR CO CENTRO?

Lavar os dentes

Deitarse sempre á mesma hora

Saludar e despedirse

Horario regular de comidas

Pedir as cousas con educación

Lavar as mans antes de comer

Aprender a acercarse a outros/as nenos/as.

Permanecer sentado

ENSINAR RUTINAS: Son conductas aprendidas que se repiten frecuentemente.

CONSELLOS PARA FOMENTAR A AUTONOMÍA.

Beneficios para a escola

Beneficios para a vida

HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSOAL

- Axuda ao desenvolvemento das habilidades motoras.- Permite a orientación no espazo.-Permite a orientación no tempo.- Amplía o seu vocabulario.-Aplica o aprendido na escola.

- Organizar a súa vida.- Anticiparse ao que vai ocorrer.- Adaptar a súa conducta aos requerimentos.- Evitar conflictos, enfados e castigos.- Previr rabietas.- Aumenta a súa confianza.-Axuda a autorregulara súa conducta.

Beneficios para a escola

Axudan:

Beneficios para la vida

Son tarefas da vida diaria que debemos facer todos.

Pincha aquí para aprender máis sobre que? e como? ensinar hábitos

7. É normal que, nas primeiras semnanas, o/a neno/a advirta o estímulo demasiado tarde canso xa fixo pipí ou caca.

8. Ter en conta que non todos os nenos/as están preparados para quitarlles o pañal á mesma idade.

3. Dálle exemplo para axudarlle a aprender

5. Faille compaña e elóxiao. Non tires da cadea inmediatamente, véloaxúdalle a comprender o proceso.

6. Se observas certo temor ou inseguridade, ditrae á/ao nena/o con un xogo.

4. Non insistas se non quere permanecer sentado

2. Vísteo de xeito práctico

1. Consegue un orinal ou adaptador de cores e con forma orixinal

Unha vez que estemos decididos podemos seguir estos pasos:

CONSELLOS PARA QUITAR O PAÑAL

Estar atentos ás sinais previas.

9. Non te enfades con el/ela, e non lle berres ou o compares con outros nenos que xa deixaron o chupete.

8.Cada neno/a ten o seu ritmo

6. Prepárate para soportar as crisis e non ceder.

7. Ofrécelle un substituto do chupete

4.Unha bóa idea para quitarllo é contarlles un conto

5.Escoita as súas reaccións.

3.Unha vez decidas quitarlle o chupete á/ao túa/teu filla/o, comunícallelo

2. Averigua se a túa/teu filla/o está preparada/o para dar este paso.

CONSELLOS PARA QUITAR O CHUPETE

1. Elixe o momendo axeitado.

O máis recomendable é non suprimir asiesta despois de xantar ata os catro anos.

2. Por regra xeral a media de horas que sóen durmir son as seguintes:

CONSELLOS PARA A RUTINA DO SONO

1. A cantidade de sono depende de:- A actividade física.-Idade.-Diferenzas fisiolóxicas.-Pautas.

4. Contar un conto.

6. Saír da habitación cando ainda esté esperto.

5. Ofrecerlle un obxecto de apego.

2. Durante as horas previas, reducir: T.V., videoxogos e exercicio físico.

3. Non intentar agotalo.

1. Fixar unha hora.

COMO ESTABLECER A RUTINA DO SONO

4. Contar un conto.

6. Saír da habitación cando ainda esté esperto.

5. Ofrecerlle un obxecto de apego.

2. Durante as horas previas, reducir: T.V., videoxogos e exercicio físico.

3. Non intentar agotalo.

1. Fixar unha hora.

COMO ESTABLECER A RUTINA DO SONO

7. Procurar que a alimentación conteña dende o principio alimentos sólidos tendo en conta certas precaucións.

4. Respeta as preferencias, sen preparar comidas distintas.

6. Os nenos e nenas que comen mal prolónganse durante horas diante do plato, cando o normal e que foran capaces de comer nun tempo entre 25 e 40 min.

5. Para que o neno/a adquira o hábito, debemos ser constantes non ceder ante as peticións, porque nos resulte máis cómodo que non protesten.

2.Come co teu fillo/a tan a míudo como sexa posible.

3. Os nenos/as aprenden os gustos probando, pero se non existen modelos, é máis difícil que queiran probalo.

1.Ofrecer un horario regular

CONSELLOS PARA A RUTINA DA COMIDA

5. Se tarda moito, empregade unha alarma, e expplicadelle ao neno/a o porqué.

6. Non hai que facer ningunha alusión a que non come e, se tivemos que retirar o prato é moi importante que non picotee nada e que beba só auga.

2. Debedes evitar os zumes comerciais, bollería patacas fritidas de bolsa e "chuches", xa que estes productos non alimentan en absoluto.

3. Debedes mostrar alegría cando coman todo ou proben un alimento novo

4. Os/as nenos/as pequenos/as soen comer o que necesitan, non fagades que coman máis cantidade.

1. Debedes de elexir que comen os vosos/as fillos/as non ao revés.

OUTROS CONSELLOS A TER EN CONTA PARA A COMIDA

6. Coordínate co colexio para consensuar a forma de facelo. (Por exmplo: Poñerse e quitarse o abrigo, o mandilón,..

5. Eloxiar os pequenos avances.

2. Fai de modelo (que vexan como o fas)

3. Axúdalles coas prendas máis difícilis e déixalles coas de menor dificultade.

4. Dálles o seu tempo.

1. Practica con eles/as en momentos relaxados.

CONSELLOS PARA A RUTINA DA VESTIMENTA

A vósa participación é moi IMPORTANTE:Podedes participar a través de:O Consello Escolar e a Asociación de Pais e Nais.Sempre que se vos cite, acudide, é importante.Participade en: Obradoiros, excursión ou outras actividades que se organicen no colexio.

- Respectar o tempo que se lle asigna para estar no colexio.- Os primeiros día informar ao neno/a o que vai ocorrer,- Seguir sempre a mesma rutina no momento de deixar ao neno/a no colexio.- Vestilo/a con roupa cómoda.- É moi importante asistir de forma regular.- Ser puntuais sobretodo á hora de levalos e recollelos.- Se a/o nena/o enferma non levalos ao colexio.- Valorar positivamente os seus pequenos logros.

UNHA VEZ QUE COMECE O CURSO

Lembrade: A EDUCACIÓN É COUSA DE TODOS e a vósa COLABORACIÓN no colexio é IMPRESCINDIBLE.

"O mellor legado duns pais aos seus fillos/as é un pouco do seu tempo cada día". O.A. Battista.

Grazas!

Lorem ipsum dolor sit amet