Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Święci Piotr i Paweł to Apostołowie, którzy w początkach Kościoła byli dla chrześcijan największymi autorytetami. Kierowali powstającym Kościołem i dbali o to, aby nauka Jezusa była wiernie przekazywana wszystkim ludziom. Święty Paweł wyruszył w tym celu w trzy wielkie podróże misyjne.W Piśmie Świętym Nowego Testamentu znajdują się dwa listy św. Piotra i trzynaście listów św. Pawła. Obydwaj Apostołowie zginęli śmiercią męczeńską.

Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła

Katecheza

Uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Święty Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna Świętego Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.

P I O T R z łaciny - Paulus, z greki - Petros, z aramejskiego - Kefas, czyli skała, opoka

PISMO ŚWIĘTE O PIOTRZE: Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Łk 5,10-11Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Mt 16, 15-16 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą Mt 16, 18 Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Mt 26,75 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» Mt 26,75

Kilka informacji o świętym Piotrze: był rybakiem w Galilei, gdy Chrystus szedł po wodzie, wezwał Piotra by szedł wraz z Nim. Piotr wkroczył odważnie, lecz po chwili poczuł trwogę i zaczął tonąć, trzykrotnie zaprzeczył, że zna Pana - zaparł się Jezusa, Jezus nadaje Szymonowi nowe imię, imię, które oznacza skałę. Zmiana ta symbolizuje początek nowego życia, zaś jego znaczenie świadczy o misji, jaką Jezus wyznaczył swemu następcy, Piotr to skała, na której ma powstać nowy kościół. Jezus powierzył Piotrowi opiekę nad swoim Kościołem: "Paś baranki moje". Piotr został tym samym pierwszym papieżem, po Zesłaniu Ducha Świętego Piotr przewodził Kościołowi w Jerozolimie, udał się do Rzymu, gdzie zginął śmiercią męczeńską - miał zostać ukrzyżowany, ale stwierdził, że nie jest godzien umrzeć śmiercią taką samą jak Jezus Chrystus i zażądał, aby ukrzyżowano go głową do dołu, Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Później w tym miejscu postawiono kościół, w którym złożono jego ciało. Dziś w tym miejscu stoi Bazylika św. Piotra.

Widok z Bazyliki na plac świętego Piotra

Bazylika świętego Piotra w Rzymie

Co się wydarzyło podczas podróży Szawła do Damaszku? Co się stało z Szawłem podczas spotkania z Jezusem? Do jakich zadań Jezus wybrał Szawła? Kiedy Szaweł został uzdrowiony? Czego mógł doświadczyć Szaweł, tracąc wzrok?

P A W E Ł z T A R S U z łaciny - Paulus, z greki - Paulos, mały, drobny z aramejskiego - Saul (Szaweł) uproszony, pożądany

Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego.

Jakiego cierpienia doświadczył Paweł, głosząc Ewangelię o Jezusie? Od kogo doświadczył prześladowań? Dlaczego Paweł głosił Ewangelię pomimo prześladowań?

PISMO ŚWIĘTE O PAWLE: Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, Ga 1,13Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Dz 9, 3-5 Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. 2 Kor 11, 25-28

Paweł z Tarsu (wcześniej noszący imię Szaweł), znany też jako Apostoł Narodów, był w młodości przeciwnikiem chrześcijan, pochodził z rodziny mającej obywatelstwo rzymskie, przełomowym momentem w życiu Pawła było objawienie się Jezusa - stało się to na drodze do Damaszku, Chrystus uświadomił mu, że prześladować Kościół znaczy prześladować Jego samego - czyli Jezusa, Paweł przyjął chrzest i stał się najgorliwszym i najważniejszym głosicielem nauki Chrystusa w czasach pierwotnego Kościoła, Paweł odbył trzy podróże misyjne, podczas których napotykał wiele trudności i niebezpieczeństw., jednakże z miłości do Chrystusa odważnie stawiał im czoło, Paweł został ścięty w Rzymie za czasów prześladowań chrześcijan przez Nerona, pozostawił po sobie najbogatszą literaturę, bo aż 14 Listów.

Pierwsza podróż misyjna: - Antiochia - Seleucja - Salomina - Pafos - Perge - Antiochia Pizydyjska - Ikonium - Listra - Derbe - Atalia - Antiochia - Jerozolima

Druga podróż misyjna: - Antiochia - Derbe - Listra - Ikonium - Antiochia Pizydyjska - Troada - Filippia - Tesalonika - Berea - Ateny - Korynt - Efez - Cezrea - Antiochia

Trzecia podróż misyjna: - Antiochia - Torsus - Ikonium - Efez - Filippia - Troada - Mitylena - Milet - Tyr - Ptolemaida - Cezarea - Jerozolima

Ostatnia podróż św. Pawła: - Cezarea- Tyr - Sydon - Myra - Dobre Porty na Krecie - Malta - Regium - Puetoli - Rzym

Święci Piotr i Paweł są wiarygodnymi świadkami Kościoła. Ich drogi do wiary wprawdzie były różne, jednak poświęcenie, z jakim ją głosili, świadczy o odpowiedzialnym podjęciu zadania, które przed każdym z nas postawił zmartwychwstały Chrystus: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (...). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Jakże nie podziwiać tych ludzi, którzy zostawili wszystko, aby nieść Dobrą Nowinę aż do najdalszych granic znanej wtedy Ziemi, którzy za swą wiarę oddali życie? Obaj zginęli śmiercią męczeńską w trudnych dla chrześcijan czasach prześladowań Nerona.

Gdy Szaweł zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bo wiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. (…) Przemówił do niego Pan w widzeniu. (…) „Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się tam modli. Idź (…) bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia”. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: „Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. (Dz 9,3-11.15-18)