Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CONVOCATÒRIA UNIFICADA DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA I DE PROGRAMES EDUCATIUS 2021-2022 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA

Conèixer l'oferta dels programes

Orientacions per al procés de sol·licitud de programes

Compartir amb el claustre i prendre decisions

Formulari de sol·licitud de cada programa al Moodle

Consultar les instruccions de cada programa

1

2

REQUISITS

3

4

Només director/a

DATA SOL·LICITUD

DOS TIPUS DE PROGRAMES

Programes educatius

Els programes podran sofrir canvis i adaptacions segons la situació sanitària.

SERVEIS

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (CONVIVÈXIT)

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROGRAMES INTERNACIONALS

Programes de formació i innovació

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

BOIB

Resolució bases de la convocatòria unificada

De l'1 de maig al 15 de juny de 2021

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

 • Estades pedagògiques en centres educatius

 • RobotIB

 • Iemprèn Jove

 • APS Serra de Tramuntana

 • Acompanyament constructiu en el pràcticum

 • Parlem català

Programes de formació i innovació

 • Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Programes educatius

 • Dinamitzadors lingüístics

Programes de formació i innovació

Programes educatius

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

 • Escacs a l’escola

 • Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

 • Tutories teatrals

 • Competència comunicativa i pla lector

 • Map teatre

 • Centres ecoambientals B

 • Centres ecoambientals A

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (CONVIVÈXIT)

 • Cap a la coeducació

 • Accions de sensibilització entorn al 25 de novembre i 8 de març

Programes de formació i innovació

 • Xarxa de centres educatius

Programes educatius

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES IPROGRAMES INTERNACIONALS

 • Activitats de mobilitat del professorat - formació personal ERASMUS + KA102

Programes de formació i innovació

Servei d'Innovació Educativa

Competència comunicativa i pla lector

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Millorar el treball en competència comunicativa i donar pautes per a la redacció del Pla Lector.

Centres sostinguts amb fons públics d'educació primària i secundària.Mínim 6, màxim 12 centres.

Programa amb formació

Realització d'un projecte al llarg del programa

Web del servei

Pla lector de centre.Data màxima: 30/06/2022

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació per a la transformació social i afavorir les pràctiques educatives en col·laboració amb entitats de cooperació (ONGD).

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, formació professional bàsica o educació de persones adultes.Màxim 25 centres.

Dotació econòmica

Memòria

Web del servei

Data màxima: 30/06/2022

Projecte amb la sol·licitud

Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

Programa amb formació

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Entitat col·laboradora

Conselleria Afers Socials i Esports. Direcció General de Cooperació

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Facilitar la implementació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica als centres educatius.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària i secundària.

Memòria

Entitats col·laboradores

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Escacs a l'escola

Per a 2 cursos escolars .

Data mâxima: 1r trimestre després la formació inicial.

Data màxima: 30/06/2023

Realització d'un projecte al llarg del programa

Federació Balear d'Escacs (FBE)

Unió de Cooperatives d'Ensenyament (UCTAIB)

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Facilitar als centres educatius el desenvolupament de l’expressió artística com a mitjà de comunicació i comprensió dels éssers humans.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària i d’educació secundària i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Map teatre

Data mâxima: 1r trimestre després de la formació inicial.

Data màxima: 30/06/2023

Realització d'un projecte al llarg del programa

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Cultura.

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Apropar els joves de les Illes Balears a la dramatúrgia.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació secundària i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Realització d'un projecte al llarg del programa

Programa amb formació

 • 20 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Tutories teatrals

Data mâxima: 1r trimestre després de la formació inicial.

Data màxima: 30/06/2022

Per a 2 cursos escolars

Teatre Principal de Palma

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació ambiental i promoure projectes ambientals en el desenvolupament curricular dels centres educatius de les Illes Balears.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Projecte amb la sol·licitud

Entitat col·laboradora

Web del servei

Memòria

Programa amb formació

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Centres ecoambientals A

Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Data màxima: 30/06/2022

Dotació económica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació ambiental i promoure projectes ambientals en el desenvolupament curricular dels centres educatius de les Illes Balears.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Dotació econòmica

Projecte amb la sol·licitud

Centres ecoambientals B

Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Data màxima: 30/06/2022

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació per a la transformació social i afavorir les pràctiques educatives en col·laboració amb entitats de cooperació (ONGD).

Centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de l’illa de Mallorca.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana

Realització d'un projecte al llarg del programa

Consorci Serra deTramuntana del Consell de Mallorca

Memòria

Data màxima: 30/04/2022

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Capacitar i apoderar els tutors de pràctiques per acompanyar eficaçment i significativament l’alumnat de la UIB durant el període de pràcticum en el centre educatiu.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil i/o educació primària. Es desenvoluparà a Menorca (1 grup), a Eivissa (1 grup) i a Mallorca (4 grups).

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Acompanyament constructiu en el pràcticum

Realització d'un projecte al llarg del programa

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Memòria

Data màxima: 31/05/2022

Pla d'acció

971 17 76 01 ext. 62322

Llum Lladó mlllado@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics i organitzacions de centre amb l'objectiu d'afavorir la innovació educativa i la implementació de millores als centres educatius a partir de l'aprenentatge entre iguals.

Centres docents públics que imparteixin educació infantil (primer o segon cicle), educació primària o educació secundària (ESO, ESPA).

Dotació econòmica

Web del servei

Programa amb formació

 • 12 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Estades pedagògiques entre centres educatius

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 30/04/2022

971 17 76 01 ext. 62304

Lorena Valenzuela Porras lvalenzuela@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Afavorir el desenvolupament de les capacitats emprenedores mitjançant la realització de projectes i resolució de reptes amb caire social i sostenible per a la millora de l’entorn del centre.(ONGD).

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació secundària obligatòria i formació professional.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Iemprèn Jove

Realització d'un projecte al llarg del programa

Institut d'InnovacióEmpresarial de les Illes Balears (IDI)

Memòria

Data màxima: 30/04/2022

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Potenciar la robòtica com a eina pedagògica entre l’alumnat de primària.

Centres docents públics d'educació primària.

Dotació económica

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

RobotIB

Realització d'un projecte al llarg del programa

Kit material

Memòria

Data màxima: 30/04/2022

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Millorar la competència en llengua catalana de l’alumnat mitjançant la participació als centres d’un dinamitzador per fer activitats de lleure, suport a la lectura, teatralitzacions…

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació primària i secundària. Màxim 50 centres.

Dotació econòmica

Web del servei

Dinamitzadors lingüístics

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 15/06/2022

Pla de treballData màxima: 30 de novembre

Terminis

El dinamitzador intervé al centre entre l’1 de novembre i el 31 de maig.

971 17 77 76

Isabel Simón isimonserra@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar intercanvis entre centres de diferents territoris de parla catalana per millorar les competències lingüístiques en català.

Centres docents públics que imparteixen el darrer cicle d’educació primària o educació secundària (ESO, ESPA). Màxim 25 centres.

Dotació econòmica

Web del servei

Parlem català

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 15/06/2022

Data màxima: un mes abans de l’intercanvi presencial

971 17 77 76 ext. 62302

Tomàs Màrius Oliver Colom tmolivercolom@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’ús de la llengua catalana i afavorir la incorporació al sistema educatiu dels alumnes que, pel fet de procedir d’altres països o per qualsevol altre motiu, s’incorporin de manera tardana al sistema educatiu, i facilitar-los la integració al centre.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació secundària obligatòria.

Web del servei

Dotació econòmica

Memòria

Data màxima: 15/06/2022

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

971 17 77 76 ext. 62302

Tomàs Màrius Oliver Colom tmolivercolom@dgpice.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Dissenyar i implementar el pla d'igualtat i diversitat del centre.

Centres docents sostinguts amb fons públics. Màxim 30 centres.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Realització d'un projecte al llarg del programa

Programa amb formació

 • 40 hores d'acreditació
 • Formació
 • Aula virtual

Cap a la coeducació

Memòria

Data màxima: Final del curs escolar corresponent

Institut Balear de la Dona (IBD)

EXT: 62200

Catalina Estrany cestrany@dgpice.caib.es Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar sie@dgpice.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes en els centres educatius de les Illes Balears.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Realització d'un projecte al llarg del programa

Projecte amb la sol·licitud

Memòria

Data màxima: 30/06/2022

IBDona amb el finançament del Pacte d’Estat

Data màxima: 30/05/2022

Dotació econòmica

Contacte

Accions de sensibilització entorn al 25 de novembre i 8 de març

Catalina Estrany cestrany@dgpice.caib.es Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar convivexit@caib.es

EXT: 62200

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar la participació dels centres en una xarxa d’aprenentatge entre iguals fomentant la coeducació, la igualtat i la diversitat.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Web del servei

Entitat col·laboradora

Xarxa de centres coeducatius

Institut Balear de la dona

971 17 78 00

Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar convivexitcoeducació@gmail.com

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Períodes d'observació i estades formatives en empreses en països del programa Erasmus+

Professorat de centres docents sostinguts amb fons públics que imparteix FP Bàsica o CFGM

Dotació econòmica

Web del servei

Programa amb formació

35 hores d'acreditació per curs escolar (44 hores en el cas de coordinació)

Activitats de mobilitat del professorat - formació personalERASMUS + KA102

Segons país i durada de la mobilitat (quanties segons la convocatòria Erasmus+ KA102 de 2019)

971 17 77 78

Óscar Millán Núñez omillan@dgpice.caib.es