Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

Depuració d'aigües residuals a Andorra

EDAR sud

Aigües residuals

Sistemes de sanejament

CONTINUA

INDEX

Aigües residuals

Diàriament consumim aigua, i arran d'aquest ús alterem la seva qualitat, resultant contaminada. Aquestes aigües s'anomenen aigües residuals.Abans de retornar a la natura aquestes aigües s'han de tractar per no contaminar els rius i mantenir la bona qualitat de les aigües.Aquest procés de depuració és molt important i es porta a terme en les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.

  • EDAR SUD Sant Julià de Lòria
  • EDAR Nord Occidental Anyòs
  • EDAR Nord Oriental Canillo
  • EDAR Pas de la Casa

Sistemes de sanejament

EDARCol·lector d'aigües residuals

A Andorra tenim quatre sistemes de sanejament que recullen totes les aigües brutes procedents de les xarxes comunals mitjançant col·lectors generals connectats a les diferents Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR).

EDAR Pas de la Casa

EDAR Sud

EDAR Nord Occidental

EDAR Nord Oriental

COMENÇAR VISITA VIRTUAL

Situada al punt més baix del país, a la frontera del riu Runer, recull les aigües residuals de les parròquies d'Encamp, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.Aquesta instal·lació té una capacitat de tractament diari de 30.000 m3 i és la més gran del país. Té una capacitat de tractament de 100.000 habitants/equivalents. Està dotada de la tecnologia més moderna de telecontrol i gestió. Es tracta d’una depuradora de tipus biològic de fangs activats, amb eliminació de nitrogen i fòsfor per via biològica.

EDAR SUD

Sortida d'aigua al riu

Línia de fangs

Decantació secundària

Tractament biològic

Pretractament

Recorregut EDAR SUD

DESBAST

DESORRADOR/DESGREIXADOR

POU DE SÒLIDS

El pretractament és la primera etapa del procés de depuració. Consisteix en retirar tota la matèria grollera que arriba: pedres, grava, sorra, branques, plàstics, papers, llaunes, ampolles, components orgànics i molts altres components residuals. Els residus del desbast. Per a aquest propòsit, l’EDAR instal·la a la capçalera de planta, un sistema de cribratge de major a menor. Destaquem tres sistemes en la zona de pretractament:

PRETRACTAMENT

EL VÀTER NO ÉS UNA PAPERERA!

Consisteix en una bassa fonda on hi decanten els materials grollers més pesats, tals com pedres i graves, que posteriorment seran retirats mitjançant sistemes mecànics, i en el que queden retinguts els elements en suspensió de major calibre a nivell d’unes reixes prèvies al desbast de fins.D'aquesta bassa s'extreuen residus sòlids amb una cullera bivalva que funcionen com unes pinces.

POU DE SÒLIDS

Residus retirats de l'aigua amb els tamissos

En aquest punt, l'aigua residual passa a través d’un seguit de reixes i tamisos cada vegada més fins, per tal d’eliminar-ne els residus sòlids en suspensió, tals com restes de menjar, plàstics, i altres components de mida petita. Finalitzat el procés de cribratge i retirada de residus sòlids en suspensió, l’aigua passa al dessorrador/desgreixador per eliminar les sorres i greixos de l'aigua.

DESBAST

Sortida d'aigua

Entrada d'aire

Sorres

Difusors d'aire

Greixos

Rasqueta

Consisteix en un tanc de grans dimensions allargat on la velocitat de pas de l’aigua residual disminueix i en el que s'injecta aire. S’aconsegueixen dos objectius: en primer lloc, eliminar les sorres, ja que reduint la velocitat de pas l’aigua al llarg del canal, les sorres decanten cap al fons del tanc, i en segon lloc, eliminar els greixos de l'aigua, ja que a l'introduir aire mitjançant bombolles gruixudes, s’aconsegueix una separació de l'aigua i dels greixos, concentrant-los a la superfície del tanc.

DESSORRADOR I DESGREIXADOR

Decantador secundari

Reactor biològic

En aquesta fase de la depuració, al sistema només li queda per eliminar la matèria orgànica dissolta (DBO5 i DQO) i l’excés de nutrients també dissolts (com nitrogen) que li arriben amb l’aigua residual.Destaquem dos grans elements que componen el cor de la instal·lació: el reactor biològic i la decantació secundària.

TRACTAMENT SECUNDARI

Alguns microorganismes que podem trobar en suspensió al reactor biològic.

Reactor biològic per fangs actius de la EDAR SUD.

En aquesta fase de la depuració, al sistema només li queda per eliminar la matèria orgànica dissolta (DBO5 i DQO) i l’excés de nutrients també dissolts (nitrogen) que li arriben amb l’aigua residual. Aquesta matèria orgànica i nutrients s'eliminen al reactor biològic.El reactor biològic de l'EDAR SUD és un reactor de fangs actius, on trobem microorganismes en suspensió en el medi aquós. El reactor és com una granja on els microorganismes s'alimenten de la matèria orgànica i l'eliminen de l'aigua. En aquest cas, els microorganismes, en créixer, s’agrupen formant estructures visibles a simple vista anomenades flocs.

TRACTAMENT BIOLÒGIC

Microorganismes

Zona aerobia amb subministrament d'O2.

Zona anaerobia sense subministrament d'O2.

En el reactor biològic trobem dos tipus de microorganismes: aerobis i anaerobis. Els organismes aerobis necessiten oxígen per viure, per això, hi ha zones del reactor que s'airegen per subministrar oxigen. Quan s'aireja es pot veure com surten bombolles de l'aigua del reactor.

Reactor biològic

TORNAR

Holophyra i Plagiocampa

Rotífer en un flòcul i espiroquetes

Gastròtics i rotífer

Rotífer

MICROORGANISMES del reactor biològic al microscopi

Sortida al riu

Línia de fangs

Consisteix en un gran dipòsit generalment de superfície circular. A ell li arriba l’aigua procedent del reactor biològic de fangs actius. Els fangs, agrupació de microorganismes en forma de flocs, tenen la particularitat de decantar, sedimentar per acció de la gravetat degut al seu major pes i dimensions. Quan l’aigua arriba al decantador secundari, com si es tractés d’un llac, hi ha calma: els flocs decanten cap al fons del dipòsit. Es produeix una separació, l'aigua neta queda en superfície i els fangs al fons. Aquesta aigua neta és recuperada per les vores del decantador.L’aigua depurada és apta per retornar al riu. El procés de depuració de l’aigua, ha finalitzat. Per altra banda tenim la gestió dels fangs.

Decantador secundari

Desodorització

Línia de fangs

Després de la decantació secundaria l'aigua ja té les característiques físiques i químiques adequades per poder sortir la riu, durant tot el recorregut de l'aigua per la depuradora s'han eliminat els contaminants de les aigües residuals, quedant aigua neta de qualitat apta per mantenir la bona salut dels rius i els éssers vius que els habiten.

Sortida de l'aigua neta al riu

Zona d'assecat tèrmic

La substància resultant de separar els contaminants de l'aigua residual s'anomenen fangs. Aquests fangs s'han de gestionar adequadament i en primer lloc reben un tractament per reduir el seu volum. Es realitzen processos d'espessiment i centrifugació on s'extreu una part de l'aigua. Després d'aquest procés queda un fang amb un 18-20% de sequedat.A causa de la gran quantitat de fangs generats en l'EDAR SUD es realitza un tractament addicional per reduir més el volum dels fangs generats, un assecat tèrmic. Una part dels fangs extrets es reincorporen al reactor biològic per mantenir les poblacions de microorganismes.

Línia de fangs

Valorització energètica

Assecat tèrmic

Centrífugues

Centrífugues

Espessiment

Espessiment

Centrífugues

Espessidors

Durant la primera etapa de la depuració, en el pretractament, es genera un residu groller que és retirat amb contenidors i es porta a un gestor autoritzat.El segon tipus de residu el trobem a nivell de les decantacions. Són els anomenats fangs i són sotmesos a un procés intern de deshidratació, on es retira la major quantitat d’aigua possible, per ser posteriorment retirats per un gestor autoritzat fins al seu tractament final. Aquests fangs deshidratats es poden dur a plantes de compostatge per poder-los fer servir posteriorment com adobs o bé es porten al Centre de Tractament de Residus d’Andorra on són incinerats per produir energia.

Espessiment i centrifugat de fangs

Zona d'assecat tèrmic

Fangs deshidratats en forma de pèl·let

Textura dels fangs d'entrada a l'assecat tèrmic

L'assecat tèrmic de fangs està integrat a les instal·lacions de l'estació depuradora d’aigües residuals del sistema Sud (EDAR Sud) i en funcionament normal tracta tots els fangs que s'hi generen. Aquest procés elimina la humitat que no s'ha pogut extreure en els processos anteriors per reduir més el volum dels fangs produïts. Amb aquest sistema s’arriba a deshidratar el fang fins a obtenir un 80 % de sequedat mitjançant l’aportació de calor. Un cop assecats, els fangs, es pel·letitzen i es gestionen al Centre de Tractament de Residus d’Andorra aprofitant l'alt poder calòric per produir energia elèctrica i tèrmica.

Assecat tèrmic

Per més informació, click aquí!

Imatge del Centre de Tractament s de Residus d'Andorra

Els fangs en forma de pèl·let que es produeixen a l'EDAR sud es transporten fins al Centre de Tractament de Residus d'Andorra, situat a la Comella. L'alt poder calòric dels fangs pel·letitzats fa que funcionin com a combustible per mantenir la combustió a l'interior del forn incinerador i així poder produir energia tèrmica i elèctrica derivada de la crema d'aquests residus.

Valorització energètica al CTRA

Per saber més sobre les EDAR d'Andorra

Partícules en suspensió

PROCESSOS FÍSIC-QUÍMICS

Aquests processos fan sedimentar els contaminants en suspensió de l'aigua gràcies a l'addició de productes químics coagulants i floculants. A Andorra, aquest tractament està instal·lat en les depuradores del Pas de la Casa i Nord Oriental a Canillo.

TRACTAMENT PRIMARI

Coagulació

Sedimentació

Floculació