Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IES Sta. MargalidaData 2 1 gener 2021 20 hores Curs 20-21Assessor Xisco DelacioCoordinador Joan Miquel Font

El programari MOODLE al'IES Sta. Margalida

07. Persona experta

05. Compromisos

02. Convocatòria

04. Metodologia

00. Calendari

06. Avaluació- Certificació

03. Objectius-continguts

01. Fases

Índex

Els dijous de 15 a 17 h.

01 Calendari

02

Convocatòria

Moodle com a plataforma virtual.Optimització de recursos de la plataforma.Presentació i avaluació de tasques.

03

Objectius-Continguts

Continguts

Objectius

+ Consolidar el coneixement de la plataforma Moodle.+ Fer ús de la plataforma per posar en pràctica a l'aula.

INFO

La fase presencial ha de combinar un suport teòric, la preparació i anàlisi del treball a l'aula i els aspectes avaluadors,i promoure la participació activa. A la posada en comú s'optarà per fer una videoconferència que comptarà com afase presencial. En la fase a distància, els participants hauran d'interactuar entre ells i amb els formadors a partir deles tasques proposades a l'aula Moodle.

04

Metodologia

Codi

Avaluació

Fase 6

05

04

06

03

Experimentació i aplicació de la proposta

Fase 4 i 5

Materialització de la proposta

02

01

Fase 1

Objectius i disseny de la tasca

Fase 3

Contrast amb expert

Fase 2

Vídeo Cep Menorca

00

Fases

 • Assessorar en el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats.
 • Gestionar l'expedient econòmic i administratiu del programa formatiu.
 • Programar i gestionar les ponències externes, si s'escau.
 • Organitzar i coordinar la feina, en col·laboració amb la persona que coordini el programa.
 • ·Col·laboració amb la persona que coordini el programa.
 • Assessorar i dinamitzar les sessions de formació al centre.
 • Avaluar, conjuntament amb la persona coordindadora, les activitats duites a terme i les persones que hi participin amb criteris de qualitat, transferència i funcionalitat.
 • Gestionar les certificacions pertinents per al reconeixement de la formació.

Assessor-a

05

Compromisos

 • Coordinar l'elaboració del programa de formació.
 • Vetllar pel compliment dels acords adoptats amb el centre de professorat per a la implementació del programa de formació.
 • Convocar les sessions de formació.
 • Organitzar i coordinar el treball, en col·laboració amb la persona assessora de formació del centre de professorat designada a l'efecte.
 • Encarregar-se de les signatures d'assistència a les activitats formatives.
 • Fer difusió dels aspectes més importants de la formació a la comunitat educativa.
 • Elaborar i lliurar la memòria final d'avaluació del programa formatiu.

Coordinador-a

05

Compromisos

 • Puntualitat a l'inici i al final de les sessions.
 • Desenvolupar l'activitat d'acord amb el compromís adquirit en la presentació de la formació.
 • Elaborar una proposta didàctica per aplicar a l'aula i establir els criteris de valoració de la pràctica.
 • Aplicar a l'aula la proposta i, a partir dels criteris d'observació elaborats, valorar els resultats.
 • Compartir amb els participants l'aplicació a l'aula i la seva valoració.
 • Documentar i analitzar les experiències educartives per facilitar-ne la difusió a la plana web: www.formacioinnovacio.cat
 • Participar activament en les sessions de formació.
 • Per ser apte ( obtenir certficació), assistir un mínim del 85% de les sessions presencials i dur a terme les propostes realitzades.

Participants

05

Compromisos

INFO

Qüestionari Portal Personal

Des del dia de finalització del curs cumplimentar el qüestionari.

Assistència

Assistència mínima del 85 % del total de les hores de la formació.

Participació activa

Formar part de la construcció activa de coneixement.

Tasques

Realització i entrega de tasques

06

Avaluació-Certificació

Toni Vilaret Noguera. Llicenciat en Biologia i Bioquímica. Google Educator Certificate Level 1 i administrador de Gsuite. Coordinador de formació i director de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

07

Toni Vilaret.

Gràcies per la vostra atenció!