Want to make creations as awesome as this one?

Orientació professional per mestres graduats al CESAG

Transcript

-¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?”. – “Eso depende de a dónde quieras llegar”, contestó el Gato. – “A mí no me importa demasiado a dónde…”, empezó a explicar Alicia. – “En ese caso, da igual hacia dónde vayas”, interrumpió el Gato. – “…siempre que llegue a alguna parte”, terminó Alicia a modo de explicación. – “¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte”, dijo el Gato, “si caminas lo bastante”.

abans de començar...

graus en educació |orientació professional

Lewis Carroll

Què faig en acabar?

Si tens més preguntes que no quedin respostes aquí, contacta amb el teu/la teva tutor/a de carrera.

orientació professional graduats

graus en educació

Per fer aquest material hem comptat amb la col·laboració de molts amics i amigues del CESAG. Sense ells no hagués estat possible.

Qüestions

graus en educació |orientació professional

S'han organitzat les preguntes que ens han arribat a la coordinació d'educació per temes i s'han completat amb altres qüestions d'interès.Podeu accedir a la informació clicant sobre els quadres.

Sobre col·legi professional

Emprendre

Accedir a centres concertats i privats

Accedir a llistes d'interins

Opositar

Acreditar coneixement de llengües

Ser mestre de religió a centre públic

Treballar a l'estranger

Continuar la formació (postgrau)

Col·legis i Associacions

Es va haver de modificar la legislació per a la creació d'un col·legi professional que aglutinés tots els professionals que exercien la docència a les diferents etapes educatives. Aquesta modificació i la creació del Col·legi professional de docents està publicada a la Llei 5/2019, de 8 de febrer. En aquesta Llei s'estableix que l'adscripció és voluntària.

COL·LEGI PROFESSIONAL DE DOCENTS DE LES ILLES BALEARS

graus en educació |orientació professional

+info

estatuts

Com a entitat col·laboradora de l'administració educativa i de la UIB aporta avantatges en aspectes molt importants per a l'educació com a servei públic, d'entre els quals es pot destacar la seva cooperació en matèries com: 1. Formació inicial i contínua del professorat. 2. Definició dels estàndards professionals dels futurs docents. 3. Accés a la funció docent i a la carrera professional. 4. Impuls i dinamització de processos d'innovació educativa. 5. Assessorament i consulta en la generació de normativa que estigui relacionada amb l'exercici de la professió (currículum, organització escolar, planificació educativa,...). 6. Codi deontològic i representació de la professió davant de la societat. 7. Establiment de sistemes d’avaluació vinculats al desenvolupament professional permanent dels docents. 8. Elaboració de polítiques i estratègies per tal de garantir la convivència en els centres educatius. No es preveu, idò, que aquesta organització sigui l'encarregada de assignar places docents de substitució ni de titularitat.

+info

+info

Llistes d'interins

+ info en vídeo

web oficial

graus en educació |orientació professional

Habitualment es sol publicar la convocatòria a finals d'any, el termini per apuntar-se es sol trobar entre els mesos de gener i març. Aquí podeu trobar la corresponent al curs 20/21.

convocatòria

1. Ciutadà europeu2. Més de 16 i menys de 65 anys3. Ser mestre4. Català d'acord amb Decret 115/2001 (annex I: 4.1.3. Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana (CCIP)

requisits

1. Experiència docent:a centres públics /a centres concertats i/o privats2. Nota exp acadèmic3. Titulacions universitàries4. Titulacions idioma5. Formació permanent homologada

mèrits

Portal del docent interí de les IB: https://www.caib.es/sadperdoc5front/interins/inici.do

Annex 2. 4. Llengua catalana. En cap cas, d'acord amb el que disposa el Decret 115/2001, el certificat C1 per si mateix (o un d'equivalent, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut) no és suficient per acreditar que es compleix aquest requisit.

Les tres són ex alumnes del CESAG. Són graduades en educació primària.Ens conten el funcionament de les llistes d'interins i la seva experiència com interines.

tina campins

graus en educació |orientació professional

marta christie

marga llabrés

graus en educació |orientació professional

CONCURS OPOSICIÓ

Tota la informació que apareix en aquesta pantalla s'extreu del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en combinació amb les concrecions que es feren per a la convocatòria d'oposicions de 2019 extretes de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears.

Prova pràctica

Prova pràctica que permeti comprovar que els candidats estan en possessió de la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual opti.

Prova teòrica

Desenvolupar per escrit un tema elegit per l’aspirant d’entre un nombre de temes, extrets a l’atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat. Els aspirants disposen d'un temps màxim de 3 hores per a la seva realització. Quins són els temaris? A la darrera convocatòria d'oposicions es citen com a temaris els que apareixen als annexos a les ordres següents:

 • Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 32, de 7 de febrer).
 • Ordre de 9 de setembre de 1993, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes (BOE núm. 226, de 21/09/1993).
 • Ordre ECI/592/2007, de 12 de març, per la qual s'aprova el temari que ha de regir en el procediment d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, per a l'especialitat de primària en el cos de mestres, regulada pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 64, de 15 de març). Atès que el decret esmentat a la disposició transitòria segona, apartat 3, estableix la possibilitat que en les administracions educatives amb llengua cooficial es puguin incorporar altres continguts relatius a la pròpia llengua cooficial, la Conselleria d’Educació i Cultura va resoldre modificar el tema núm. 14, que queda redactat de la següent forma:“Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’ avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum”.

Formació acadèmica

A la convocatòria d'oposicions del cos de mestres de les Illes Balears de 2019, es puntuà en funció de:

 • Nota de l'expedient acadèmic
 • Per ser doctor
 • Per tenir altres titulacions universitàries
Altres mèrits:
 • Formació permanent en fraccions de 10 hores, cursos homologats o impartits directament per universitats.
 • Títols oficial d'idiomes
Teniu en compte, que aquesta informació està subjecte a les condicions de cada convocatòria.

Exposició

Consisteix en l’exposició i defensa d'una programació didàctica, de caràcter personal, elaborada de forma individual per l’aspirant, prèviament lliurada al tribunal, i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica, que es realitzen en sessió pública. L’aspirant ha d’elegir el contingut de la unitat didàctica entre tres d’extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En l’elaboració de la unitat didàctica esmentada s’han de concretar els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran a l’aula i els procediments d’avaluació. Per a la preparació i exposició de la unitat didàctica, l’aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d’aportar ell mateix, així com un guió o equivalent que ha de ser lliurat al tribunal quan l’acabi. El material utilitzat no ha de tenir possibilitat de connexió amb l’exterior, per tant no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic. Es compta amb un període màxim de 50 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i, si escau, posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 25 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant el qual el tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions a l’aspirant en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Experiència docent

– Per cada any d'experiència docent a especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics: 0,700 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al que opta l'aspirant, en centres públics: 0,350 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,150 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts. Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents als quals es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés al qual fa referència la disposició transitòria dessetena de la Llei citada. (BOE núm. 49, de 24/02/2018).

Programació didàctica

La programació didàctica ha de fer referència al currículum (es referirà al currículum propi de les Illes Balears) d’una àrea, matèria o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa. S'hi han d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat d’aquesta especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo. La programació elaborada per l’aspirant, d’acord amb els termes que fixin les respectives convocatòries, s’ha de presentar i defensar davant el tribunal en el moment que estableixi l’Administració educativa convocant.

FASE DE PRÀCTIQUES

Són seleccionats per passar a la fase de pràctiques els aspirants que, una vegada ordenats segons la puntuació global de les fases d’oposició i concurs, tinguin un número d’ordre igual o menor que el nombre total de places convocades, en el corresponent cos i especialitat, per la respectiva Administració educativa. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre atenent successivament els criteris següents: a) Més puntuació en la fase d’oposició. b) Més puntuació en cadascun dels exercicis de l’oposició, per l’ordre en què apareguin en la respectiva convocatòria. c) Més puntuació en els apartats del barem de mèrits per l’ordre en què apareguin en la convocatòria. d) Més puntuació en els subapartats del barem, per l’ordre en què apareguin en la convocatòria.

Fase de concurs

Es valoren, en la forma que estableixin les convocatòries, els mèrits dels aspirants. La qualificació de la fase de concurs només s’ha d’aplicar als aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

Fase d'oposició

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Article 20. Caràcter de les proves. 1. Cadascuna de les proves de la fase d’oposició té caràcter eliminatori. 2. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els cossos de mestres, de professors d’ensenyament secundari, i de professors d’escoles oficials d’idiomes s’han de desenvolupar en l’idioma corresponent. 3. En totes les especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquestes habilitats han de ser avaluades en alguna de les proves.

Supòsits 2019

Temaris 2019

vídeo 1

vídeo 2

Tota la informació que apareix en aquesta pantalla s'extreu del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en combinació amb les concrecions que es feren per a la convocatòria d'oposicions de 2019 extretes de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears.

Prova pràctica que permeti comprovar que els candidats estan en possessió de la formació científica i el domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual opti.

Desenvolupar per escrit un tema elegit per l’aspirant d’entre un nombre de temes, extrets a l’atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat. Els aspirants disposen d'un temps màxim de 3 hores per a la seva realització. Quins són els temaris? A la darrera convocatòria d'oposicions es citen com a temaris els que apareixen als annexos a les ordres següents:

 • Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 32, de 7 de febrer).
 • Ordre de 9 de setembre de 1993, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes (BOE núm. 226, de 21/09/1993).
 • Ordre ECI/592/2007, de 12 de març, per la qual s'aprova el temari que ha de regir en el procediment d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, per a l'especialitat de primària en el cos de mestres, regulada pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 64, de 15 de març). Atès que el decret esmentat a la disposició transitòria segona, apartat 3, estableix la possibilitat que en les administracions educatives amb llengua cooficial es puguin incorporar altres continguts relatius a la pròpia llengua cooficial, la Conselleria d’Educació i Cultura va resoldre modificar el tema núm. 14, que queda redactat de la següent forma:“Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l’educació primària: enfocament, característiques i propostes d’intervenció educativa. Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d’ avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum”.

A la convocatòria d'oposicions del cos de mestres de les Illes Balears de 2019, es puntuà en funció de:

 • Nota de l'expedient acadèmic
 • Per ser doctor
 • Per tenir altres titulacions universitàries
Altres mèrits:
 • Formació permanent en fraccions de 10 hores, cursos homologats o impartits directament per universitats.
 • Títols oficial d'idiomes
Teniu en compte, que aquesta informació està subjecte a les condicions de cada convocatòria.

Consisteix en l’exposició i defensa d'una programació didàctica, de caràcter personal, elaborada de forma individual per l’aspirant, prèviament lliurada al tribunal, i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica, que es realitzen en sessió pública. L’aspirant ha d’elegir el contingut de la unitat didàctica entre tres d’extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En l’elaboració de la unitat didàctica esmentada s’han de concretar els objectius d’aprenentatge que s’hi persegueixen, els continguts, les activitats d’ensenyament i aprenentatge que es plantejaran a l’aula i els procediments d’avaluació. Per a la preparació i exposició de la unitat didàctica, l’aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d’aportar ell mateix, així com un guió o equivalent que ha de ser lliurat al tribunal quan l’acabi. El material utilitzat no ha de tenir possibilitat de connexió amb l’exterior, per tant no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic. Es compta amb un període màxim de 50 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i, si escau, posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 25 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant el qual el tribunal podrà plantejar preguntes o qüestions a l’aspirant en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

– Per cada any d'experiència docent a especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics: 0,700 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al que opta l'aspirant, en centres públics: 0,350 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,150 punts.– Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts. Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents als quals es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i es regula el règim transitori d’ingrés al qual fa referència la disposició transitòria dessetena de la Llei citada. (BOE núm. 49, de 24/02/2018).

Es lliura 24 hores després de la publicació de la llista d'aspirants que han superat la prova escrita (primera prova). En la darrera convocatòria d'oposicions, aquesta programació s'havia de lliurar telemàticament, en un sol arxiu .pdf que no superàs els 15Mb. La programació didàctica ha de fer referència al currículum (es referirà al currículum propi de les Illes Balears) d’una àrea, matèria o mòdul relacionats amb l’especialitat per la qual es participa. S'hi han d’especificar els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Contindrà un mínim de 12 unitats didàctiques o actuacions diferents. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat d’aquesta especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo. EN cada cas (mestres d'infantil, de primària, de llengua estrangera, de música i de pedagogia terapèutica), existeix un índex amb el contingut i orientacions específiques. La programació elaborada per l’aspirant, d’acord amb els termes que fixin les respectives convocatòries, s’ha de presentar i defensar davant el tribunal en el moment que estableixi l’Administració educativa convocant.

Tota la informació que apareix en aquesta pantalla s'extreu del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Clicau sobre els diferents elements de l'esquema per obtenir més informació.

graus en educació |orientació professional

cata buades i aina tendero

leticia vega

Ex alumna del CESAG.Ha opositat vàries vegades.

Beatriz dengra

Ex professora del CESAG. Mestra en un CEIP.Presidenta de tribunal d'oposicions

Ex alumnes del CESAG.Van opositar i obtingueren plaça.

Na Cristina Jorquera és exalumna del CESAG.Juntament amb Marga Sans, Poli Sansó, Susana Sansó i Rita Laura Reus (membres de tribunals d'oposició) i Bàrbara Dalià, Maria Servera i Marina Sitjar (opositores) ens explica com funcionen les oposicions,

VÍDEO

graus en educació |orientació professional

acreditació llengües

El requisit per fer classes a les IB és el certificat de capacitació per impartir classes en llengua catalana (CCIP)El requisit d'idioma per fer classes com especialista de llengua estrangera és l'acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

graus en educació |orientació professional

+ info CCIP

+ info B2 anglès

El requisit per a la docència de la llengua estrangera és doble: per una part, cal tenir la menció; i per una altra part, cal acreditar el nivell d'idioma. La menció de llengua estrangera acredita la formació en matèria d'ensenyament d'una llengua estrangera, en aquesta menció s'aborden també aspectes lingüístics treballats al nivell B2; encara que no és equivalent a aquest títol, que només poden certificar institucions acreditades. El Marc Comú Europeu de referència per a les llengües descriu aquest nivell de la manera següent: Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Marc europeu comú de referència per a les llengües: ensenyar, aprendre, avaluar. (2003) Conselleria d'educació i cultura de les Illes Balears (pàgs. 44-45)[https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_cap3.pdf]

Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana

 • El certificat de capacitació (en endavant CCIP) és EL requisit per impartir classes de i en català a les Illes Balears.
 • Aquest requisit s'aplica tant a centres de titularitat pública com a centres de titularitat privada.
 • Els graus en educació CESAG-Comillas tenen concedida l'equivalència amb aquest certificat.
 • En acabar el grau (o els graus), se us expedirà un certificat d'expedient acadèmic, juntament amb un certificat annex que acredita que heu cursat una sèrie de matèries vinculades als continguts que certifica el CCIP.
 • Amb aquesta documentació us heu de dirigir a Servei de Formació Homologada i Capacitació, Carrer del Ter, 16 (Polígon Son Fuster, segona planta) i sol·licitar el CCIP. No heu de sol·licitar-ho a cap altre lloc, ja que aquest és l'únic servei que té competència per expedir-lo.
 • El CCIP no és igual a un C1 de català, és a dir, que en altres àmbits que no siguin escolars no us acredita coneixement de llengua catalana. Sempre és recomanable certificar el nivell de llengua (sigui quina sigui la llengua). El CESAG, però, no pot certificar coneixement de cap llengua, les universitats no són centres habilitats per fer-ho.

aCCÉS A CENTRES PRIVATS

Els centres de titularitat privada (concertats o no) fan la pròpia selecció de personal. Els requisits per a cobrir les vacants dels claustres són els mateixos quant a titulació que en els centres públics.Però cada centre pot establir el perfil més adient per a desenvolupar el seu projecte educatiu i el procediment que considera més adequat per fer la selecció.Habitualment, solen revisar-se els currículums i fer entrevistes personals.

graus en educació |orientació professional

+ info CV

+ info entrevistes

vídeo mestres

vídeo equips directius

graus en educació |orientació professional

Fran garí

Ex alumne del CESAG.Graduat en educació primària.Treballa en un centre concertat.

cati bosch

Ex alumna del CESAG.Graduada en educació infantil.Treballa en un centre concertat.

Mestres

graus en educació |orientació professional

antoni vives

Professor al CESAG.Director de Sant Vicenç de Paül (Cas Capiscol)

Joan vigo

Ex alumne del CESAG.Professor al CESAG.Membre de l'equip directiu de Fra Joan Ballester (Campos)

Equips directius

toni lluís matias

Ex alumne del CESAG.Fou membre de l'equip directiu de centre concertat.

+info

Sobre el currículum vitae

contingut

graus en educació |orientació professional

Estètic i agradableUn sol fullPossibilitat de cv digital

aspecte

Prioritzar:Centres on teniu contactes.Centres on heu fet pràctiques.Centres on heu estudiat.

on enviar-lo

Revisar les indicacions (formulari a la web, correu electrònic, ...)Acompanyar d'un escrit personal.Sol·licitar una cita amb el responsable de selecció.

com enviar-lo

Haver revisat la demanda prèviament.Incloure informació lligada a la demandaInformació essencial presentada sintèticament.Referències?

Sobre les entrevistes

preparar-se

graus en educació |orientació professional

fer bona impressió

Treball en equipEntusiasmeCompromísObertura

idees clau

Documentar-se sobre l'escola: com és, quin projecte educatiu té, etc.Repassar el nostre CV, ens poden fer preguntes sobre ell.Dur una còpia impresa.

Tenir cura de la nostra imatge.Ser puntualsControlar la comunicació no verbal, els nostres gestos i postures.Ser correcte en entrar i en acomiadar-se. Ser formal en el llenguatge.

+ info en vídeo

com preparar-se una entrevista

Na Glòria Grases, del Servei d'Atenció a l'Alumnat del CESAG ens orienta sobre les entrevistes.

graus en educació |orientació professional

Mestre/a de religió

Requisits acadèmics: ser mestre/a, DECA i CCIP.

1

Contractació laboral indefinida, a temps parcial o complet.

2

Destí en funció de baremació: experiència docent com a mestre de religió, titulacions acadèmiques, formació permanent.

3

És incompatible amb feina en un centre concertat.

4

L'organisme encarregat d'aquest professorat és la Delegació d'Ensenyament i Pastoral de Centres de l'Esglèsia

5

a l'ensenyament públic

graus en educació |orientació professional

+info

treballar a l'estranger

graus en educació |orientació professional

N'Olivia Sánchez-Cabezudo i en Damià Santana ens conten la seva experiència com a mestres a London i Hamburg.

emprendre

graus en educació |orientació professional

N'Alejandro Aguiló és ex alumne del CESAG i cofundador i CEO de Nexus Robòtica. Ens conta el seu camí fins arribar fins aquí.

FORMACIÓ DE POSTGRAU

Na Cati Porsell, ex alumna del CESAG i graduada en educació primària, ens explica la seva experiència.

graus en educació |orientació professional

"

"El futur té molts noms. Per als febles és allò inabastable. Per als porucs, allò desconegut. Per als valents és l'oportunitat"

graus en educació |orientació professional

Víctor Hugo