Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Monika Szkliniarz

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ?

Temat:

Rozprawka to dłuższa wypowiedź pisemna, w której ,,rozprawiamy'', czyli przedstawiamy swoje zdanie na określony temat i uzasadniamy je odpowiednimi argumentami. Charakterystycznym elementem rozprawki jest teza lub hipoteza.

ROZPRAWKA

Hipotezę trzeba potwerdzić lub podważyć za pomocą argumentów lub kontrargumentów (stwierdzeń obalających podane wcześniej argumenty), a także zilustrować odpowiednimi przykładami.

Hipoteza jest poglądem, co do którego nie jesteśmy pewni.

HIPOTEZA

Teza jest rodzajem opinii, sądu, co do którego jesteśmy pewni.

Tezę trzeba udowodnić odpowiednimi argumentami, a także zilustrować konkretnymi przykładami.

TEZA

WSTĘP - nie dłuższy niż jeden akapit; - wprowadzamy w temat (ogólna refleksja dotycząca poruszanego zagadnienia), który pojawia się w temacie, - formułujemy tezę (w jednym zdaniu, z użyciem słów kluczowych, np. Moim zdaniem...; Uważam, że...; Jestem przekonany, że...); - zapowiadamy rozważania, które będą mieć miejsce w dalszej części wypracowania

ZAKOŃCZENIE- jeden akapit; - podsumowujemy swoje rozważania, zawieramy puentę, określamy trafność naszych argumentów, formułujemy wnioski (potwierdzamy tezę)

ROZWINIĘCIE- zasada: 1 akapit = 1 argument + przykład;- przedstawiamy argumenty uporządkowane od najważniejszego do najmniej istotnego; - każdy argument popieramy przykładem (z utworu literackiego lub własnych doświadczeń, w zależności od tematu wypracowania); - po każdym argumencie i przykładzie formułujemy wniosek cżąstkowy;- w rozprawce powinny znaleźć się co namniej 2 argumenty!

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ Z TEZĄ?

WSTĘP - nie dłuższy niż jeden akapit; - wprowadzamy w temat (ogólna refleksja dotycząca poruszanego zagadnienia), który pojawia się w temacie, - formułujemy hipotezę (w formie stwierdzenia budzącego wątpliwości, np. Nie jestem pewien, czy..., lub w formie pytania, np. Czy...?); - zapowiadamy rozważania, które będą mieć miejsce w dalszej części wypracowania

ZAKOŃCZENIE- jeden akapit; - rozstrzygamy nasze wątpliwości oraz stawiamy tezę wynikającą z wcześniejszych rozważań

ROZWINIĘCIE- zasada: 1 akapit = 1 argument + przykład oraz 1 kontrargument + przykład;- przedstawiamy argumenty i kontrargumenty dotyczące poszczególnych kwestii zasygnalizowanych w hipotezie (wraz z odpowiednimi przykładami);- po każdej części formułujemy wniosek cząstkowy

JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ Z HIPOTEZĄ?

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

PRZYDATNE SŁOWNICTWO

KROKI ROZPRAWKI

ZAKOŃCZENIE

ROZWINIĘCIE

WSTĘP

PRZYKŁADOWA ROZPRAWKA

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.