Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

סיפורה של רבקה לויסון

תפלת רבקה

סיפורה של רבקה לויסון

"תפלת רבקה"

רבקה לויסון לבית פלסאואר נולדה בשנת 1939 באמסטרדם שבהולנד, השלישית מתוך ארבעה ילדים. שנות ילדותה עברו עליה באמסטרדם תחת הכיבוש הגרמני. בשנת 1943 נשלחו כל ילדי המשפחה למסתור בסיוע המחתרת ההולנדית. רבקה הוסתרה בביתה של פטרונלה קוסטו שכונתה בפיה: טנטה נל (הדודה נל). היא נותרה במסתור בביתה של הדודה נל במשך כשנתיים. בתום המלחמה נפרדה רבקה ממצילתה ושבה להוריה. היא עלתה ארצה בגיל תשע־עשרה, למדה בסמינר למורות ועבדה בהוראה. רבקה נישאה ליהודה לויסון ולהם ילדים, נכדים ונינים.

הצעה לדיון:

אודות השואה: הולנד

מערך שיעור: חסידי אומות עולם

המנחה יוכל: להעלות נושאים העולים בסרט העדות ומתוכו. לדוגמא: ילדות בשואה; החיים במחבוא; הפרידה מהמצילים; השחרור והחזרה לחיים. להציג את החומרים להלן ולקיים דיון עם המשתתפים או לחלופין לחלקם לקבוצות שיציגו את מסקנותיהם לאחר מכן. לדוגמא: ניתן להציג את חיי קהילתם של העדים, לדון בגורלם ובגורל משפחתם במהלך השואה.

קטע מקור מתוך האסופה "קולכם שמעתי" אודות החיים במחבוא ומורכבותם

<< האסופה קולכם שמעתי

לייב רוכמן, שהסתתר מאחורי קיר כפול בביתו של איכר פולני עם אשתו, גיסתו וגיסו, כתב ביומנו: היום, 25 בפברואר 1943, בשעה 12 בצהריים בדיוק – מלאו שלושה חודשים לשבתנו פה במחבוא. […] אצלכם, אמריקנים, אנגלים ובני עמים אחרים, שמונה ימים הם בפשטות שמונה ימים, ולפעמים כמוהם כשמונה דקות בלבד. אתם, אין לכם פנאי לחשב חשבונות, אינכם יודעים אפוא כמה זה בפועל ממש. בפועל ממש שמונה ימים הם 192 שעות; 192 שעות הן 11,520 דקות; 11,520 דקות הן 691,200 שניות; וב 691,200 שניות – כלום יודעים אתם כמה רעיונות, שפויים ובלתי שפויים, עלולים להציק לאדם? לייב רוכמן, בדמייך חיי, יסודות, ירושלים 1961, עמ' 28-27