Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Fem-ho fàcil!

L'enfocament competencial i l'avaluació a partir dels documents del Departament

Joan Marc Ramos Sabaté

Professor de Secundària Professor de la Universitat de Barcelona Formador, també en competències

Escola estiu Educació persones adultes

Objectius de la sessió

1. Entendre i saber explicar què s'entén per un ensenyament basat en les competències.2. Conèixer alguns dels elements clau del treball per competències.3. Idear tasques competencials contextualitzades a les unitats didàctiques que s'estan impartint.4. Conèixer els components del currículum que poden ser útils.5. Reflexionar sobre les possibilitats d'avaluació de competències.

LOGSE

CRONOLOGIA ESO I COMPETÈNCIES

DESPLEGAMENT COMPETÈNCIES ÀMBITS

ORDRE D'AVALUACIÓ

VUIT COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES D'ÀMBIT

1990

2007

2012

2015

2018

Què ensenyem i què avaluem?

Elements a tenir en compte

Com expliquem el que ensenyem?

Com volen que avaluem?

Què volen que ensenyem?

Com expliquem el que avaluem?

REALITAT

CURRÍCULUM

PROGRAMACIONS

ORDRE AVALUACIÓ

Consigna

Un cop enllestida la classe, has d'escriure una piulada responent a la que ha fet el teu professor exposant allò més important que t'emportes de la sessió. Recorda l'etiqueta del curs #didacticall Sigues creatiu: utilitza totes les eines d'aquesta xarxa social: text, enllaços, etiquetes, imatges...

Què ha passat entre les dues sessions de

#didacticall?

Estudiants del Màster de Secundària. Exemples d'alumnes que no tenien compte de Twitter.

Consigna

Un cop enllestida la classe, has d'escriure una piulada responent a la que ha fet el teu professor exposant allò més important que t'emportes de la sessió. Recorda l'etiqueta del curs #didacticall Sigues creatiu: utilitza totes les eines d'aquesta xarxa social: text, enllaços, etiquetes, imatges...

Què ha passat entre les dues sessions de

#didacticall?

Modelització

S'han llegit tots els Twits produïts en la primera sessió.

Objectius d'aprenentatge

S'ha fet una activitat per grups intentant descobrir els objectius d'aprenentatge que hi havia darrera de la tasca formulada pel professor: Amb el conjunt de tuits d’aquesta activitat, l’alumnat ha de ser capaç de: - Dominar el gènere discursiu del tuit (Ser breu, sintètic...) - Utilitzar les eines pròpies del text multimodal (link, imatge...) amb efectivitat/originalitat. - Sintetitzar el contingut après durant les sessions. - Reflexionar a posteriori sobre els continguts treballats a l’aula. - Aportar algun element que sumi contingut per fomentar interacció entre la comunitat. - Aplicar adequadament la normativa de la llengua catalana.

Criteris avaluació

Els alumnes elaboren cooperativament la rúbrica d'avaluació:

L'avaluació guia i condiciona completament els aprenentatges dels alumnes. (...)Els alumnes saben detectar què s'haurà de fer per aprovar i actuen en conseqüència."

Gibbs i Simpson (2009)

1. Seleccionem evidències d'avaluació significatives per als nostres objectius

3

1

2

Avaluació de l'aprenentatge

CERTIFICATIVA

Apropiació per part dels aprenents dels criteris d'avaluació.AutoregulacióAutoavaluació

FORMADORA

Avaluació per a l'aprenentatge

FORMATIVA

Les funcions de l'avaluació

2. Utilitzem instruments d'avaluació que facilitin l'apropiació dels criteris d'av.

RÚBRIQUES PORTAFOLIS ...

Modelatge

3. Treballem els Continguts Clau, també a través d'exemples contextualitzats.

RÚBRIQUES PORTAFOLIS ...

1. Està contextualitzada?2. L'alumnat ha de tenir un rol actiu?3. Integra fonts i sabers diversos?4. Es planteja un repte que ha de ser resolt amb èxit per superar l'avaluació?5. Hi ha construcció cooperativa del saber?6. Es parteix dels sabers i la realitat de l'alumnat?7. S'integren els sabers (lingüístics) de manera coherent?8. Hi ha reflexió metacognitiva? (què he fet/què he après) .

És una activitat competencial?

Un cop enllestida la classe, has d'escriure una piulada responent a la que ha fet el teu professor exposant allò més important que t'emportes de la sessió. Recorda l'etiqueta del curs #didacticall Sigues creatiu: utilitza totes les eines d'aquesta xarxa social: text, enllaços, etiquetes, imatges...

Es pot avaluar en funció de les competències d'àmbit?

CD7

Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació SEGON CRITERI DE LA RÚBRICA

CL5

Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística PRIMER I SISÈ CRITERIS DE LA RÚBRICA

CL7

Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals TERCER CRITERI DE LA RÚBRICA

CP4

Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable QUART I CINQUÈ CRITERIS DE LA RÚBRICA

Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació SEGON CRITERI DE LA RÚBRICA

4. Ideem reptes amb consignes riques i seran necessàriament competencials.

VÍDEO

La importància de la metacognició

5. Facilitem la reflexió de l'alumnat: què he fet?, com ho he fet?, què he après?

Ph. Meirieu

D'un manière systématique, je pense qu'il faut, au cours d'une séquence d'apprentissage, demander à chaque élève de s'interroger sur "ce que j'ai fait" et "ce que j'ai appris" en les distingeant fortement. Philippe Meirieu (2007)

En la presentació apareixen moltes activitats relatives a l'ús de la coma.Endreceu-les segons el seu potencial de desenvolupar competències.

Fem una petita activitat

Possibles conclusions

1. El potencial competencial d'una activitat sempre és difús perquè depèn de molts factors combinats. 2. Augmenta quan els alumnes raonen i, per tant, se'ls demana "Per què?" o "Explica com ho has fet". METACOGNICIÓ 3. Els Continguts clau resulten imprescindibles. 4. Gairebé totes les activitats raonables poden desenvolupar competències, el problema és si arribem a les de l'àmbit. 5. Repte: ACTIVAR ELS CONTINGUTS PER DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA EN UNA SITUACIÓ NOVA.

Com ha anat l'activitat?

Activitats centrades en l’apropiació dels continguts clau.

Activitats amb un petit potencial per desenvolupar la competència 5 ALL

Activitats amb un alt potencial per desenvolupar la competència 5 ALL.

criteris

POSSIBLE SOLUCIÓ [Segurament més relacionat amb la competència 6: revisar...] Activitats amb un alt potencial per desenvolupar la competència 5 de l’àmbit de llengua.C, F, G, I, J, L, KActivitats amb un petit potencial per desenvolupar la competència 5 de l’àmbit de llengua.B, D, E, HActivitats centrades en l’apropiació dels continguts clau.A

VS

QUÈ ENS DEMANEN?

1. Una qualificació per matèria (AE, AN, AS, NA)

2. Comentaris que justifiquin les qualificacions

3. Una contribució raonada als àmbits transversals.

4. Que la qualificació es justifiqui en funció de les competències d'àmbit avaluades.

QUÈ NO ENS DEMANEN?

1. Una qualificació de cada competència de l'àmbit

2. Comentaris de totes les competències o de totes les dimensions.

3. Treballar totes les competències sempre.

4. Avaluar únicament continguts clau.

Sobre l'ordre d'avaluació

1

2

3

La qüestió és saber què ha de fer bé un alumne per aprovar la matèria i observar si remet a competències o a continguts i en quin percentatge.

ANÀLISI

Comprovar si les evidències remeten a totes les competències d'àmbit.Decidir com arribo a la qualificació única.

SI AVALUO COMPETÈNCIES

He de plantejar-me l'assignatura ja que no puc avaluar competències sense evidències competencials.

SI AVALUO CONTINGUTS

6. Hem d'analitzar les evidències d'avaluació de les programacions.

Mai

Imagineu un curs de llengua on mai es treballi la llengua oral... Imagineu un curs on mai es treballi l'expressió escrita... Imagineu un curs on mai s'ensenyi a planificar un text... Imagineu un curs on mai es posi l'èmfasi en la recerca i organització d'informació... Imagineu un(a) alumne(a) que no assoleixi les tres competències de la dimensió oral...

Avaluar el meu punt de partida i les meves possibilitats.

Com ho faig si vull enriquir les meves programacions?

Enriquir les programacions amb activitats competencials

Reestructurar tota la matèria(TEMPS)

reflexió

opció a

opció b

Unitat didàctica

Cont 1+C2+C3+Cn+...

AVALUACIÓ MITJANÇANT EXÀMENS

AVALUACIÓ AMB ACTIVITATS D'ÀREA (NIVELL MIG) AVALUACIÓ AMB TASQUES /REPTE (NIVELL ALT) AVALUACIÓ AMB PROJECTES INTERDISCIPLINARS

QUIN PES TÉ EN L'AVALUACIÓ CADA EVIDÈNCIA?

1

2

3

COMPETÈNCIES D'ÀMBIT

TRES NIVELLS(comp. àmbit)

CRITERIS D'AVALUACIÓ(curs/matèria)

On m'inspiro per crear activitats competencials?

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana • Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental Enllaç

Dimensió expressió, interpretació i creació • Competència 3. Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques • Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius Enllaç

Dimensió esport . Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports Dimensió expressió i comunicació corporal • Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres Enllaç

Dimensió resolució de problemes Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses Dimensió connexions Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar Enllaç al document de competències d'àmbit

Dimensió comprensió lectora Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement Dimensió comunicació oral Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals

Dimensió històrica Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. Dimensió geogràfica Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.

3. Identificar materials d’ús habitual en el nostre entorn, i distingir si es tracten d’elements, compostos o mescles a partir de dissenyar processos per obtenir evidències experimentals. 7. Planificar algun experiment i realitzar prediccions sobre la influència de diferents variables en la velocitat de reacció. Descriure l’efecte dels catalitzadors en reaccions d’interès quotidià.

3. Fer ús de l’escolta analítica i reflexiva, mostrant curiositat i iniciativa, per expressar opinions i coneixements sobre la diversitat d’estils musicals de forma personal, crítica i creativa. 7. Crear composicions a partir del consens general, les orientacions i les finalitats preteses, fent servir una àmplia gama de recursos i suports

3. Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física. 7. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari.

3. Estimar, mesurar i calcular longituds, àrees i volums d’espais i objectes amb una precisió adequada a la situació plantejada i comprendre els processos de mesura, expressant el resultat de l’estimació o el càlcul en la unitat de mesura més adequada. 7. Planificar i utilitzar processos de raonament i estratègies de resolució de problemes, com la realització de conjectures, la seva justificació i generalització, així com la comprovació, el tempteig i el contrast amb diverses formes de raonament al llarg de la història de les matemàtiques.

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés d'aprenentatge continu. 7. Construir el propi entorn personal d’aprenentatge (EPA) i fer ús dels dossiers personals d’aprenentatge o portafolis digitals per a la gestió de la informació i el progrés de l’aprenentatge

3. Reconèixer els diferents rols que assumeix un individu en el sistema econòmic i la interdependència de les seves actuacions amb la resta del món i el medi, per valorar les desigualtats en l’accés als recursos i la distribució de la riquesa 7. Descriure els productes financers més habituals per a l’estalvi i per a la inversió que permetin confeccionar un pressupost personal per comprendre les necessitats de la planificació financera.

¿Com les avaluo?

Rúbriquessimplificades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

"Les competències es desenvolupen al llarg dels cursos, el que hem de complicar és la dificultat de les activitats o dels reptes"

"Podem prioritzar competències a cada curs i, sobretot, ho hem de fer a cada unitat didàctica per no parar bojos"

"No cal manegar massa descriptors, com a mínim al començament."

Conclusions

1. Enriquim les unitats didàctiques amb tasques competencials2. Inspirem-nos en el currículum i el llibre de competències del nostre àmbit3. Dotem aquestes tasques d'un pes en l'avaluació.4. Dissenyem instruments d'avaluació raonables (pocs descriptors)5. Potenciem l'avaluació formadora6. Acordem com posarem la qualificació qualitativa7. Pactem un banc de comentaris (per curs?, per trimestre?, per dimensions?...depèn de cada àrea)8. De mica en mica, anem-ho validant en les programacions.

Portafolis

Vegem un cas pràctic

GRÀCIES!

Si voleu continuar llegint...Riguem a la catalana

Comentaris de la sessió.