Want to make creations as awesome as this one?

CICLOS ADMINISTRACIÓN

Transcript

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Administrativo

SIGUIENTE

o acceso a ciclos formativos de grao superior requirirá o cumprimento das seguintes condicións: A) Título universitario. b) Título de técnico superior ou de técnico especialista. c) Título de bacharelato LOXSE, de bacharelato LOE ou de bacharelato LOMCE. d) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato LOMCE. e) COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes. f) BUP. g) Título de técnico. h) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

requisitos acceso

SIGUIENTE

ler mais

VOLVER

Organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais,laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

Que se aprende a facer?

En empresas grandes, medianas e pequenas, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas exestionando o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou através do exercicio libre dunha actividade económica, etc.

Que ocupacións se desempeñan?

+ INFO

SIGUIENTE

VOLVER

En que postos de traballo?

Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.

Que título se obtén?

+ INFO

Administrativo de oficina ou despacho profesional, administrativo comercial, administrativo de xestión e de persoal, contable, administrativo de banca e institucións financeiras, responsable de tesouraría, responsable de medios de pagamento, responsable de carteira, responsable de valores, responsable de estranxeiro, administrativo da Administración pública, técnico en xestión de cobros, auxiliar de auditoría, axente comercial de seguros e bancos e institucións financeiras. Xestores administrativos.

A que outros estudos se pode acceder?

Técnico superior en administración e finanzas.

SIGUIENTE

VOLVER

MAPA

SIGUIENTE

VOLVER

requisitos acceso

1. Para acceder aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos: a) Título de ESO (LOE ou LOXSE). b) Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas (LOMCE). c) Título de técnico auxiliar. d) 2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos. e) 2º curso de primeiro ciclo experimental da REM. f) Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimental. g) Título profesional básico. h) Módulos obrigatorios dun PCPI. i) Algún dos citados no artigo 7. j) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

ler mais

SIGUIENTE

VOLVER

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, fi-nanceiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e pri-vadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Que se aprende a facer?

Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.

Que ocupacións se desempeñan?

+ INFO

SIGUIENTE

VOLVER

En que postos de traballo?

+ INFO

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.

Que título se obtén?

+ INFO

En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

A que outros estudos se pode acceder?

Técnico en Xestión administrativa.

SIGUIENTE

VOLVER

MAPA

SIGUIENTE

VOLVER

Proxectos

Conferencias

Viaxes

A formación académica compleméntase con seminarios, encontros empresariais e conferencias co obxectivo de formar e informar sobre diversos temas de interese que aumentarán os seus coñecementos e experiencia

No ciclo formativo cursanse modulos que simulan ol funcionamento total dunha empresa facendo todo o circuito documental propio do ámbito empresarial. Promovese a participación en concursos de emprendemento.

Fanse visitas a distintas empresas e organismos, como o Parlamento, Axencia Europea de Pesca, Inditex, Cooperativas, SIMO EDUCACIÓN - Salón de Tecnología para o ensino...para complementar os coñecementos impartidos en distintos módulos dos seus respectivos ciclos.

Contamos con convenios con varias empresas de distintos sectores, como pesqueiras, vitivinicolas, banca, asesorias..., donde os alumnos poderán aplicar os coñecementos teórico-prácticos adquiridos no centro educativo.

FCT

SIGUIENTE

VOLVER

En el marco del proyecto Empresa en el aula, la Fundación BCN FP ha organizado el Meeting Point Barcelona 2019, un espacio de encuentro de las empresas simuladas.El proyecto Empresa Aula de la Fundación tiene por objeto la aplicación de la metodología que facilita el aprendizaje práctico en el módulo formativo "La empresa en el aula" del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa.

  • noticia VOZ DE GALICIA
  • VIDEO ACTIVIDADE

Casi o 100% dos alumnos empeza a traballar inmediatamente despois de rematar os estudos, LER MAIS

SIGUIENTE

VOLVER

Contacto

web

OS CAEIROS, 25. CAMBADOS. PONTEVEDRA

http://www.iesfranciscoasorey.es/

886159160

ies.francisco.asorey@edu.xunta.es

VOLVER